Lenovo odhalilo nový 5" smartfón Golden Warrior A8

Spo­loč­nosť Le­no­vo pred­sta­vi­la pr­vý zla­tý smar­tfón s ozna­če­ním Gol­den Warrior A8. Ten­to no­vý mo­del pri­chá­dza s vy­ni­ka­jú­cou ce­nov­kou a, sa­moz­rej­me, aj skve­lý­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi.

Le­no­vo svo­jím di­zaj­nom troš­ka na­po­dob­ňu­je Sam­sung, za­dná stra­na smar­tfó­nu to­tiž pri­po­mí­na „plas­to­vú" ko­žu, akú náj­de­te na za­ria­de­niach Sam­sung Ga­laxy No­te 3 a Ga­laxy S5. Smar­tfón do­kon­ca pod­po­ru­je i sie­te 4G LTE.

Gol­den Warrior A8 dis­po­nu­je 5-pal­co­vým 720p dis­ple­jom. Na fo­tog­ra­fo­va­nie vám s ur­či­tos­ťou pos­ta­čí 13-me­ga­pixelo­vý hlav­ný fo­toa­pa­rát s duál­nym LED bles­kom a 5-me­ga­pixelo­vý na vi­deo­ho­vo­ry. Smar­tfón po­há­ňa osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Me­dia­Tek MT6592 a 2 GB RAM. Rých­losť sťa­ho­va­nia 150 Mb/s cez LTE vám za­bez­pe­čí mo­dem MT6290.

Úda­je si mô­že­te uk­la­dať do 16 GB vnú­tor­nej pa­mä­te. Za­ria­de­nie má nain­šta­lo­va­ný An­droid 4.4.2 Kit­Kat aj s vlas­tným pou­ží­va­teľ­ským pros­tre­dím Vi­be 2.0. Smar­tfón bu­de dos­tup­ný v bie­lej, zla­tej, ru­žo­vej a čier­nej far­be. Kú­piť si ho mož­no za ce­nu prib­liž­ne 90 € - 105 €. O tom, či sa smar­tfón dos­ta­ne do pre­da­ja aj mi­mo Čí­ny, sa Le­no­vo nez­mie­ni­lo.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter