Na výkonnejší Raspberry Pi si počkáme do roku 2017. Dovtedy skúšajte konkurenciu.

V tých­to dňoch Na­dá­cia Ras­pberry Pi za­ča­la dis­tri­bú­ciu ak­tua­li­zo­va­nej ver­zie svoj­ho mi­nia­túr­ne­ho po­čí­ta­ča. Ras­pberry Pi Mo­del B+ sto­jí 35 do­lá­rov a má viac por­tov USB a pi­nov GPIO ako je­ho pred­chod­ca. Ob­sa­hu­je aj nie­koľ­ko ďal­ších zlep­še­ní, no ne­má rých­lej­ší pro­ce­sor ani viac pa­mä­te.

Za­ria­de­nie je stá­le vy­ba­ve­né pro­ce­so­rom Broad­com BCM2835 a 512 MB pa­mä­te RAM. Ke­dy sa doč­ká­me zlep­še­nia? Prav­de­po­dob­ne až o tri ro­ky.

Pod­ľa za­kla­da­te­ľa pro­jek­tu Ebe­na Up­to­na exis­tu­jú plá­ny na vy­da­nie no­vé­ho mo­de­lu s vy­šším vý­ko­nom, ale sta­ne sa tak až nie­ke­dy v ro­ku 2017, te­da asi 5 ro­kov po uve­de­ní pr­vé­ho po­čí­ta­ča Ras­pberry Pi.

No­vá ge­ne­rá­cia te­da prí­de s od­stu­pom, na aký sme zvyk­nu­tí skôr pri her­ných kon­zo­lách ako pri PC, kde vý­rob­co­via uvá­dza­jú no­vé a rých­lej­šie po­čí­ta­če po 6 až 12 me­sia­coch. Pri­tom pro­ce­sor ARM11, kto­rý po­há­ňa mo­del Ras­pberry Pi Mo­del B+, je pod­di­men­zo­va­ný už vzhľa­dom na dneš­né nor­my, vlas­tne sa pok­la­dal za dosť po­ma­lý už v ro­ku 2012, keď sa ob­ja­vil na tr­hu.

Is­te­že, Ras­pberry nie je su­per­po­čí­tač, ale ma­lý, lac­ný a dos­tup­ný po­čí­tač pre štu­den­tov, pe­da­gó­gov, do­má­cich majstrov. Mož­no ho pou­žiť ako sto­lo­vý po­čí­tač s níz­kou spot­re­bou ale­bo v úlo­he me­diál­ne­ho cen­tra. Mô­že­te sa na ňom učiť prog­ra­mo­vať ale­bo ho vy­užiť ako „mo­zog" ama­tér­sky zos­tro­je­né­ho ro­bo­ta, v sys­té­me auto­ma­ti­zá­cie do­mác­nos­ti a pod.

Ta­jom­stvom po­pu­la­ri­ty toh­to pro­jek­tu v ča­se, keď je na tr­hu ve­ľa al­ter­na­tív­nych po­čí­ta­čo­vých zos­táv s rých­lej­ší­mi pro­ce­sor­mi a níz­ky­mi ce­nov­ka­mi, je v ši­ro­kej ko­mu­ni­te, kto­rá sa oko­lo Ras­pberry Pi vy­vi­nu­la. Je to nie­čo ako Ar­dui­no pre jed­no­du­ché po­čí­ta­če s veľ­kou sku­pi­nou ľu­dí, kto­rí pí­šu sof­tvér pre Ras­pberry Pi, vy­ví­ja­jú skrin­ky a ďal­šie pe­ri­fér­ne za­ria­de­nia, kto­ré s ním spo­lup­ra­cu­jú. A ta­kis­to vy­tvá­ra­jú vý­uč­bo­vé prog­ra­my pre za­čí­na­jú­cich pou­ží­va­te­ľov.

Eben Up­ton ar­gu­men­tu­je, že čas­tá ak­tua­li­zá­cia har­dvé­ru uk­ro­jí pou­ží­va­te­ľom z ča­su a tí si tak nes­tih­nú zvyk­núť na exis­tu­jú­ci mo­del.

Na­priek to­mu 3 ro­ky je dl­hý čas, a ak pou­ží­va­te­ľom viac zá­le­ží na vý­ko­ne ako na pod­po­re ko­mu­ni­ty, poohliad­nu sa po kon­ku­ren­čných pro­jek­toch, ako je Ba­na­na Pi, ECS Li­va, Hum­min­gBoard a ďal­šie.

Zdroj: li­li­pu­ting.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter