Reportáž

Na návšteve v centrále spoločnosti ASUS

Po­čas náš­ho po­by­tu na vý­sta­ve Com­pu­tex sme nav­ští­vi­li aj cen­trá­lu spo­loč­nos­ti ASUS. Tá le­ží na se­ve­re Tai­pei v mes­tskej čas­ti Bei­tou. Je to sys­tém troch bu­dov, hneď ved­ľa hlav­né­ho síd­la ASU­Su je aj spo­loč­nosť Pe­gat­ron, kto­rá hlav­ne v mi­nu­los­ti bo­la do­mi­nan­tným OEM vý­rob­com pro­duk­tov znač­ky ASUS.
 

Video:

Po­čas vý­sta­vy Com­pu­tex sme nav­ští­vi­li aj cen­trá­lu ASUS a poz­re­li sme si, ako to tam vy­ze­rá. Poz­ri­te si hlav­ne tes­to­va­nie no­vých pro­duk­tov pred tým, ako sa dos­ta­nú k zá­kaz­ní­kom.

ASUS-Logo.jpg

Po­čas náš­ho po­by­tu sme sa zú­čas­tni­li na via­ce­rých pre­zen­tá­ciách, naj­viac sa nám pá­či­lo tes­to­va­cie cen­trum no­vých vý­rob­kov, kto­ré je umies­tne­né v po­dze­mí hlav­nej bu­do­vy. Dôk­lad­ne sa tu ove­ru­jú úpl­ne všet­ky no­vo uvá­dza­né pro­duk­ty a pre­ve­ru­je sa ich od­ol­nosť, sta­bi­li­ta prá­ce aj v dr­snom pros­tre­dí, ďa­lej pev­nosť pán­tov a dl­ho­do­bá fun­kčnosť tla­či­diel. Prv ako sa no­vý pro­dukt uve­die na trh, skú­ša sa to­ho ve­ľa. Ide o tes­ty na vy­so­kú a níz­ku tep­lo­tu (ty­pic­ky -10 °C až + 45 °C), po­byt a pre­vádz­ku vo vy­so­kej nad­mor­skej vý­ške (si­mu­lu­je sa ti­bet­ská pla­ni­na), pre­vádz­ku pri nes­ta­bil­nom sie­ťo­vom na­pá­ja­ní, ale aj zvý­še­nú vl­hkosť. Nas­le­du­jú tes­ty za­me­ra­né na me­cha­nic­kú od­ol­nosť, vi­de­li sme naj­nov­ší Fo­ne­pad 8 opa­ko­va­ne pa­dať na zem z vý­šky oko­lo jed­né­ho met­ra. Vr­cho­lom bo­li šo­ko­vé tes­ty od­ol­nos­ti smat­fó­nov pro­ti tla­ku na je­ho hra­ny. Bo­li sme aj sved­ka­mi tes­tu od­ol­nos­ti dis­ple­ja pro­ti poš­kra­ba­niu ce­ruz­kou a si­mu­lá­cie ot­ra­sov na za­ba­le­nom pro­duk­te pri po­hy­be nák­lad­né­ho au­ta.

Button Durability 1.jpg  

Tak­to vy­ze­rá ce­lo­den­né tes­to­va­nie stlá­ča­nia tla­čid­la na Me­MO Pa­de

Drop 2.jpg

Tak­to sa na stred­ne tvr­dú pod­lož­ku há­dže Fo­ne­pad, pa­dá zhru­ba z vý­šky jed­né­ho met­ra

Tes­tu­je sa pri­tom otá­ča­nie dis­ple­ja (10 000-krát), čo sme vi­de­li na no­vom pro­duk­te Tran­sfor­mer Book Flip. In­ten­zív­ne sa tak­to tes­tu­je asi 10 ku­sov pro­to­ty­pov pred uve­de­ním do pre­vádz­ky a aj pr­vé vy­ro­be­né ku­sy z hro­mad­nej vý­ro­by. Ná­hod­ne sa tak­to tes­tu­jú aj pro­duk­ty po­čas ich vý­ro­by. Vý­sled­kom je vy­so­ká spo­ľah­li­vosť a dl­ho­do­bá od­ol­nosť pro­duk­tu.

Ďal­šia za­ují­ma­vosť bo­la re­laxač­ná časť pria­mo v cen­trá­le ASUS. Za­mes­tnan­ci a ich ro­din­ní prís­luš­ní­ci ma­jú k dis­po­zí­cii ih­ris­ko, ba­zén, sau­nu, ví­riv­ku, cvi­čia­ce stro­je a aj ma­sé­ra. Všet­ko je však ot­vo­re­né pred pra­cov­ným ča­som ale­bo po ňom (ty­pic­ky od 9. do 17. ho­di­ny) a ce­lý deň po­čas ví­ken­dov a sviat­kov. Ok­rem to­ho ma­jú za­mes­tnan­ci a náv­štev­ní­ci k dis­po­zí­cii je­dá­leň a veľ­kú ka­via­reň, všet­ko je tu dos­tup­né za veľ­mi pri­ja­teľ­né ce­ny.

Bazen.jpg

Ba­zén a pri­po­je­ná ví­riv­ka i sau­na pa­tria k naj­čas­tej­šie vy­uží­va­ným spô­so­bom re­laxu pre za­mes­tnan­cov ASUS

Telocvicna.jpg

Tí ak­tív­nej­ší mô­žu vy­skú­šať te­loc­vič­ňu ale­bo vo­lej­ba­lo­vo-bas­ket­ba­lo­vé ih­ris­ko

Na zá­ver sme nav­ští­vi­li aj návr­há­rov pro­duk­tu, pred­vied­li nám konštruk­ciu pán­tov pri kon­ver­ti­bil­nom no­te­boo­ku ASUS Tran­for­mer Book Flip, návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Zen UI a vi­de­li sme, čo všet­ko tre­ba uro­biť na to, aby mal smar­tfón pres­ne ta­ké tva­ry, aké po­tom uvi­dí­te vo vý­sled­nom pro­duk­te.

TransformerBookFlipPanty.jpg  

Tak­to vy­ze­ra­jú v de­tai­le pán­ty na no­vom ASUS Tran­sfor­mer Book Flip

Na zá­kla­de na­šej náv­šte­vy kon­šta­tu­je­me, že kom­plex tej­to fir­my je dob­re prip­ra­ve­ný na prá­cu, dá sa tu vy­ví­jať, tes­to­vať pro­duk­ty do chu­ti a náj­de­te sa pries­tor aj na re­lax a dob­ré jed­lo.

On­drej Mac­ko, Tai­pei


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter