Okuliare Glass môžu pomôcť kradnúť PIN kódy

Ved­ci zis­ti­li, že pou­ží­va­te­lia mô­žu po­mo­cou oku­lia­rov Glass uk­rad­núť PIN kód inej oso­by. Ho­ci mô­že zis­te­nie pô­so­biť na pr­vý poh­ľad šo­ku­jú­co, v prin­cí­pe nej­de o nič prek­va­pu­jú­ce. PIN kód sa dá zis­tiť rov­na­kým spô­so­bom aj po­mo­cou bež­nej vi­deo ka­me­ry ale­bo web­ka­me­ry.

Ved­ci tvr­dia, že ak vy­tvo­rí­te vi­deo­nah­ráv­ku po­hy­bu pr­stov pou­ží­va­te­ľa, kto­rý od­omy­ká te­le­fón ale­bo tab­let po­mo­cou PIN kó­du, je mož­né tú­to nah­ráv­ku ana­ly­zo­vať a od­ha­liť štvor­čí­sel­ný kód. Ved­ci svo­je tvr­de­nie pod­po­ri­li expe­ri­men­tom. Oku­liar­mi Glass a web­ka­me­rou nah­rá­va­li pou­ží­va­te­ľov zo vzdia­le­nos­ti 3 met­rov. V prí­pa­de nah­ráv­ky, kto­rú zho­to­vi­li oku­lia­re, do­ká­za­li správ­ne od­had­núť PIN kód v 83% prí­pa­doch, resp. v 90% po ma­nuál­nych ko­rek­ciách. Web­ka­me­ra bo­la ús­peš­ná v 92% prí­pa­doch.

Ak by ste však chce­li nah­rá­vať nie­ko­ho pri za­dá­va­ní PIN kó­du po­mo­cou web­ka­me­ry ale­bo smar­tfó­nu, bo­lo by to ná­pad­né. Oku­lia­re Glass ma­jú tú vý­ho­du, že ich pou­ží­va­teľ no­sí na hla­ve a mô­že jed­no­duch­šie ne­po­zo­ro­va­ne nah­rá­vať svo­je oko­lie.

Zdroj: te­leg­raph.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter