Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Zábava

Fe­no­me­nál­ny Euro Truck Si­mu­la­tor 2 val­cu­je svet
Hra, kto­rej pr­vý di­el uch­vá­til množ­stvo hrá­čov mož­nos­ťou vžiť sa do ko­že vo­di­ča krá­ľov ciest. Tak mno­hí vo­la­jú ob­rov­ské ťa­ha­če. Na­vy­še, je to jed­na z hier, kto­rá pos­kyt­ne dl­hé ho­di­ny pl­né zá­ba­vy.
18.04.2013 / PR / 3350 čítaní (0)
 
4fun: Ako vy­ze­rá men­šia di­era na ces­te?
Jaz­dí­te čas­to po slo­ven­ských ces­tách a pre­ká­ža vám, že sú sa­má di­era?
22.03.2013 / Redakcia / 927 čítaní (0)
 
Top správa Na sk­le di­gi­ta­li­zo­va­né 2 :-)
Spo­loč­nosť Cor­ning, kto­rá sto­jí za vý­ro­bou skle­ne­ných dis­ple­jov pre via­ce­ré sú­čas­né smar­tpho­ny a tab­le­ty, zve­rej­ni­la svo­je ďal­šie vi­zio­nár­ske vi­deo.
13.02.2012 / Tlačový servis PCR / 2045 čítaní (0)
 
No­vý IT seg­ment: Smart Win­dows :-)
Na pr­vý poh­ľad Smart Win­dows vy­ze­rá ako oby­čaj­né ok­no ale pri poh­ľa­de zblíz­ka zis­tí­te, že ide o LCD ob­ra­zov­ku s roz­lí­še­ním 1680 × 1050.
24.01.2012 / Tlačový servis PCR / 2161 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter