Fenomenálny Euro Truck Simulator 2 valcuje svet

(pla­te­ný PR člá­nok) Hra, kto­rej pr­vý di­el uch­vá­til množ­stvo hrá­čov mož­nos­ťou vžiť sa do ko­že vo­di­ča krá­ľov ciest. Tak mno­hí vo­la­jú ob­rov­ské ťa­ha­če. Na­vy­še, je to jed­na z hier, kto­rá pos­kyt­ne dl­hé ho­di­ny pl­né zá­ba­vy. Mô­že­te ju náj­sť na ne­ja­kom ag­re­gá­to­re prog­ra­mov na stiah­nu­tie, jed­ným z nich je nap­rík­lad download por­tál Stiah­nut.sk. Toľ­ko k to­mu, ako si Euro Truck Si­mu­la­tor 2 za­do­vá­žiť, pris­túp­me te­raz k sa­mot­nej hre.

Tvor­co­via Euro Truck, SCS Software, priš­li s pr­vou ver­ziou v ro­ku 2008. Dru­hé pok­ra­čo­va­nie, ako to pri pok­ra­čo­va­niach bý­va, pri­nie­slo via­ce­ro vy­lep­še­ní. Po pr­vé, gra­fi­ka hry ide s do­bou. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, je úžas­ná. A to nie­len v zmys­le prep­ra­co­va­ných mo­de­lov jed­not­li­vých ťa­ha­čov, ale aj oko­lia ciest i miest, kto­rý­mi sa bu­de­te va­ším ťa­ha­čom rú­tiť. Mi­mo­cho­dom, na stroj už bu­de­te vlas­tniť li­cen­ciu.

O ho­di­ny kva­lit­nej her­nej zá­ba­vy sa pos­ta­rá množ­stvo sple­ti­tých ciest a des­ti­ná­cií, kto­ré sa sta­nú mies­tom vy­lo­že­nia rôz­no­ro­dé­ho pre­vá­ža­né­ho nák­la­du. Skrát­ka, ten­to si­mu­lá­tor je ozaj­stná la­hôd­ka a po­kiaľ má­te ra­di si­mu­lač­né hry, kto­ré sa prib­li­žu­jú reali­te nie­len gra­fi­kou, ale aj fy­zi­kou, ur­či­te si prí­de­te na svo­je. Že vás ti­tul lá­ka čo­raz viac? Siah­ni­te po je­ho ochut­náv­ke v po­do­be po­mer­ne bo­ha­tej de­mo­ver­zie:

Euro Truck Si­mu­la­tor 2 na stiah­nu­tie

Do­ko­na­lý si­mu­lá­tor

Ok­rem gra­fic­kej extá­zy si hráč otes­tu­je aj ťaž­ký ži­vot v biz­ni­se s ťa­hač­mi. Ča­ká vás skú­se­nosť s ria­de­ním mo­hut­né­ho vo­zid­la a to nie je ve­ru nič jed­no­du­ché. Keď to už zvlá­da­te, prí­de „pek­lo" pri cú­va­ní a par­ko­va­ní. Ale prá­ve to je na tej­to hre skve­lé, nič nie je za­dar­mo. To­bôž nie po­ru­še­nie pred­pi­sov, za ne sa mas­tným po­ku­tám ne­vyh­ne­te.

ETS2 Tahac.png

Hra ne­si­mu­lu­je len sa­mot­nú jaz­du, ale má šir­ší zá­ber. Zo za­čiat­ku to­tiž ria­di­te cu­dzí truck, no po ča­se si za­ro­bí­te na vlast­ný. Kvô­li kú­pe bu­de­te mu­sieť nav­ští­viť tzv. showroom. Ale to nie sú všet­ky „vy­chy­táv­ky", kto­rý­mi hra op­lý­va. Ich zoz­nam je roz­sia­hlej­ší a viac sa o nich doz­vie­te v tom­to člán­ku o ra­dách, tri­koch a ná­vo­doch.

Mó­dy pre Euro Truck Si­mu­la­tor 2

ETS2 op­lý­va mož­nos­ťou doin­šta­lo­va­nia si via­ce­rých roz­ší­re­ní, kto­ré prip­ra­vu­je vý­vo­jár hry či do­kon­ca sa­mot­ní hrá­či. Mô­že­te si tak hru roz­ší­riť o no­vé mo­de­ly ťa­ha­čov, ale­bo si tie ak­tuál­ne len „pre­ma­ľo­vať" po­mo­cou ne­ja­ké­ho ski­nu. To is­té pla­tí aj o ná­ve­soch. Tú­ži­te tre­bárs po ná­ve­se s jach­tou? Nie je prob­lém. Sta­čí si ot­vo­riť strán­ku, kde je mož­né stiah­nuť mó­dy pre Euro Truck Si­mu­la­tor 2 a ho­to­vo. Tak­tiež tam náj­de­te aj hro­ma­du máp a ná­vod, ako mó­dy nain­šta­lo­vať. Tak­že, hor sa kra­ľo­vať ces­tám!

ETS2 Mody.png

Zdroj: Net Income CZ, s.r.o.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter