Nový IT segment: Smart Windows :-)

Na pr­vý poh­ľad Smart Win­dows vy­ze­rá ako oby­čaj­né ok­no ale pri poh­ľa­de zblíz­ka zis­tí­te, že ide o LCD ob­ra­zov­ku s roz­lí­še­ním 1680 × 1050 po­mo­cou kto­rej sa mô­že­te po­ze­rať „von" a zá­ro­veň pou­ží­vať množ­stvo uži­toč­ných ap­li­ká­cii ako sú napr. Twit­ter, sle­do­va­nie vi­dea a mno­ho ďal­ších.
Na­ša pred­po­veď pre to­to za­ria­de­nie: Asi o pár ro­kov pres­ta­ne exis­to­vať trh so ža­lú­zia­mi :-)

Video:
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter