Rusko: K Zemi sa približuje sedemtisíc asteroidov

asteroid.jpg Tak­mer se­dem­ti­síc as­te­roi­dov, z kto­rých pre­važ­ná väč­ši­na do­sa­hu­je prie­mer sto met­rov, sa prib­li­žu­je k Ze­mi, in­for­mo­val vý­skum­ník Bo­ris Šus­tov z rus­ké­ho ve­dec­ké­ho in­šti­tú­tu. Ide pres­ne o 6 960 as­te­roi­dov, kto­ré sú po­dľa je­ho vy­jad­re­ní pre na­šu pla­né­tu "po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­né". Osem­de­siat­se­dem per­cent z nich do­sa­hu­je prie­mer sto met­rov, čo je viac než dvoj­ná­so­bok me­teo­ri­tu, kto­rý v ro­ku 1908 zni­čil 2 000 ki­lo­met­rov tun­dry na Si­bí­ri. Ďal­ších 806 as­te­roi­dov je om­no­ho väč­ších a ich prie­me­ry sa po­hy­bu­jú oko­lo ti­sí­cok met­rov.

Ako in­for­mu­je rus­ká agen­tú­ra, sku­pi­ny európ­skych, ru­ských a ame­ric­kých ved­cov prip­ra­vu­jú nie­koľ­ko ves­mír­nych mi­sií, kto­ré by ma­li slú­žiť na oc­hra­nu pred tý­mi­to ves­mír­ny­mi te­le­sa­mi. Chce­li by ta­kým­to spô­so­bom za­brá­niť po­ten­ciál­nej hroz­be, kto­rú pre ľu­dí pred­sta­vu­jú. Po­dľa nich má­me ne­dos­ta­tok pros­tried­kov na za­brá­ne­nie ale­bo zni­če­nie ves­mír­nych ob­jek­tov, kto­ré by moh­li spô­so­biť ko­lí­ziu so Ze­mou.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter