Generovanie vodíka z vody pomocou rádiových vĺn?

Ame­ri­čan z Pen­nsyl­vá­nie údaj­ne vy­vi­nul špe­ciál­ny ge­ne­rá­tor vo­dí­ka, ge­ne­ru­jú­ci vo­dík zo sla­nej vo­dy. John Kan­zius si mys­lí, že sa uro­bil ob­jav, kto­rý v bu­dúc­nos­ti mô­že umož­niť ge­ne­ro­va­nie vo­dí­ka z naj­čas­tej­šie sa vy­sky­tu­jú­cej zlú­če­ni­ny na pla­né­te.

Na ge­ne­ro­va­nie vo­dí­ka zo sla­nej vo­dy vy­ná­lez­ca pou­ží­va rá­dio­vé vl­ny na špe­ci­fic­kej frek­ven­cii. Kan­zius pô­vod­ne vy­vi­nul svoj ge­ne­rá­tor rá­dio­vých vĺn na al­ter­na­tív­nu lieč­bu ra­ko­vi­ny; ná­ho­dou však pri­šiel na to, že rá­dio­vé vl­ny do­ká­žu os­la­biť che­mic­ké väz­by vo­dí­ka a kys­lí­ka v mor­skej vo­de. Vo­dík s kys­lí­kom sa nás­led­ne zno­vu spa­ľu­je (oxidu­je), ge­ne­ru­júc tep­lo­tu oko­lo 1650 stup­ňov Cel­zia. Sla­ná vo­da tak dos­lo­va ho­rí, ale len vte­dy, ak ňou pre­chá­dza­jú rá­dio­vé vl­ny ge­ne­rá­to­ra.

Je­ho vý­sled­ky potvr­dil a zá­ro­veň zrep­li­ko­val vo svo­jom la­bo­ra­tó­riu aj Rus­tum Roy z Pen­nsyl­va­nia Sta­te Uni­ver­si­ty. Nás­led­ne po­ve­dal agen­tú­re As­so­cia­ted Press, že ten­to ob­jav mô­že byť vo ve­de „naj­väč­ším ob­ja­vom tý­ka­jú­cim sa vo­dy za pos­led­ných sto ro­kov“. Ved­ci te­raz zis­ťu­jú, ako do­siah­nuť ener­ge­tic­ký vý­stup z ho­re­nia väč­ší než ener­ge­tic­ký vstup pot­reb­ný na ge­ne­ro­va­nie vo­dí­ka z vo­dy. Via­ce­ro re­por­tá­ží o tom­to ob­ja­ve a pra­cu­jú­com za­ria­de­ní si mô­že­te po­zrieť aj tu:Ko­men­tár: Krá­sou na tom­to ob­ja­ve (ak je to sku­toč­ne prav­da) je, že aj ke­by sa ne­po­da­ri­lo do­ká­zať, že ener­gia vy­na­lo­že­ná na ge­ne­ro­va­nie vo­dí­ka je men­šia ako zís­ka­ná ener­gia, je zrej­me stá­le po­mer­ne jed­no­du­ché ge­ne­ro­vať vo­dík zo sla­nej vo­dy po­mo­cou sl­neč­nej ener­gie (Kan­ziu­sov ge­ne­rá­tor rá­dio­vých vĺn údaj­ne pot­re­bu­je prí­kon 200 wat­tov). Ke­by sa ten­to ob­jav po­da­ri­lo adek­vát­ne vy­užiť v pa­li­vo­vých člán­koch, mô­že­me sa ok­rem iné­ho te­šiť na no­te­boo­ky či inú pre­nos­nú elek­tro­ni­ku, do kto­rej po vy­ho­re­ní člán­ku v pod­sta­te sta­čí iba do­liať sla­nú vo­du. Ta­ké­to člán­ky by bo­li zá­ro­veň veľ­mi lac­né na vý­ro­bu, pre­to­že v nich net­re­ba napr. pla­ti­nu, kto­rá je pot­reb­ná ako ka­ta­ly­zá­tor vo vo­dí­ko­vých člán­koch. Viac in­for­má­cií o ob­ja­ve či­ta­teľ náj­de po klik­nu­tí na lin­ku zdro­jo­vé­ho člán­ku.

Zdroj: www.peswiki.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter