Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

TOP

Top správa Dro­ny Me­ga­cop­ter sa za­pí­sa­li do Guin­nes­so­vej kni­hy re­kor­dov. Unies­li zá­ťaž 61 kg
Plá­ny vy­užiť na do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok kvad­ro­kop­té­ry pred­sta­vi­lo už via­ce­ro fi­riem. Na­pos­pol však iš­lo o ma­lé ba­líč­ky. No moh­li by dro­ny zvlád­nuť aj prep­ra­vu ťaž­ších ba­lí­kov, prí­pad­ne osôb?
27.01.2016 / technológie / Redakcia / 827 čítaní 0
 
Top správa Tvor­ca Ja­vaS­crip­tu pra­cu­je na no­vom webo­vom pre­hlia­da­či. Rek­la­my v ňom nah­ra­dia rek­la­my
Bren­dan Eich, tvor­ca prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka Ja­vaS­cript a bý­va­lý ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mo­zil­la, pra­cu­je na nie­čom no­vom - webo­vom pre­hlia­da­či, kto­rý bu­de blo­ko­vať rek­la­my a zá­ro­veň umož­ní vy­da­va­te­ľom za­rá­bať pe­nia­ze.
26.01.2016 / softvér / Redakcia / 1470 čítaní 0
 
Top správa MXIII-G TV Box: Strea­mo­va­nie ap­li­ká­cií na te­le­ví­zo­re
MXIII-G TV Box je strea­min­go­vý box, kto­rý vám umož­ní spus­tiť akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu ur­če­nú pre plat­for­mu An­droid na va­šom te­le­ví­zo­re.
26.01.2016 / hardvér / Redakcia / 662 čítaní 0
 
Top správa Uber po­ra­zil návrh na za­ve­de­nie päť­mi­nú­to­vé­ho ones­ko­re­nia jázd v Lon­dý­ne
Uber vy­hral dl­hý boj s re­gu­lá­tor­mi lon­dýn­skej dop­ra­vy - sta­ros­ta Bo­ris Joh­nson upus­til od plá­nov za­viesť po­vin­né päť­mi­nú­to­vé ones­ko­re­nie pri všet­kých jaz­dách ob­jed­na­ných pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie Uber.
25.01.2016 / biznis / Redakcia / 401 čítaní 0
 
Top správa Iron­man má kon­ku­ren­ciu. Do­má­ci maj­ster si svoj­po­moc­ne zos­tro­jil ro­bo­tic­ké ra­me­no z od­pa­du

In­do­néz­ske mé­diá bo­li za­pla­ve­né sprá­va­mi o 31-roč­nom Wayano­vi Su­mar­da­no­vi, kto­ré­mu pred pol ro­kom po ciev­nej moz­go­vej prí­ho­de ochr­nu­la ľa­vá ru­ka.

25.01.2016 / technológie / Redakcia / 2659 čítaní 0
 
Top správa Up­da­te sof­tvé­ru: Mo­del S od Tes­ly si sám ot­vo­rí brá­nu na ga­rá­ži a za­par­ku­je

Via­ce­ro ma­ji­te­ľov Mo­de­lu S od auto­mo­bi­lo­vej spo­loč­nos­ti Tes­la si už stih­lo nain­šta­lo­vať naj­nov­ší fir­mvér vo ver­zii 7.1. Prá­ve vďa­ka tej­to sof­tvé­ro­vej ak­tua­li­zá­cii si od­te­raz mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­chut­nať auto­nóm­ne par­ko­va­nie svoj­ho vo­zid­la aj na di­aľ­ku.

25.01.2016 / technológie / Redakcia / 593 čítaní 0
 
Top správa Mo­bi­ly už pa­tria do mi­nu­los­ti? Ten­to rok vraj ne­bu­de­me te­le­fo­no­vať ani raz týž­den­ne
Štvr­ti­na ľu­dí vo vy­spe­lých kra­ji­nách v tom­to ro­ku neus­ku­toč­ní ani je­den te­le­fón­ny ho­vor v prie­be­hu týž­dňa. Ne­bu­de to však pre­to, že by nev­las­tni­li mo­bil­ný te­le­fón. Pod­ľa spo­loč­nos­ti De­loit­te si však naš­li iné spô­so­by ko­mu­ni­ká­cie.
21.01.2016 / prieskumy trhu / Redakcia / 2695 čítaní 0
 
Top správa Nad­šen­ci vi­ny­lov, po­zor! So­ny pri­chá­dza s no­vým gra­mo­fó­nom
Spo­lu s ce­los­ve­to­vým tren­dom oži­ve­nia vi­ny­lo­vých plat­ní So­ny uvá­dza pré­mio­vý gra­mo­fón, kto­rý je za­me­ra­ný na bez­kon­ku­ren­čnú zvu­ko­vú kva­li­tu.
21.01.2016 / hardvér / Redakcia / 1577 čítaní 0
 
Top správa Iz­rael­ská ar­má­da bu­de mať pr­vý zá­so­bo­va­cí dron. Une­sie ťaž­ký nák­lad aj zra­ne­ných vo­ja­kov
Dron me­nom Air­Mu­le bu­de mať už čos­ko­ro v ru­kách iz­rael­skej ar­má­dy ne­zas­tu­pi­teľ­né mies­to. Na roz­diel od he­li­kop­té­ry vzliet­ne zo ze­me bez veľ­ké­ho plá­no­va­nia, na pa­lu­be od­ve­zie ľu­dí, ba aj pol­to­no­vý nák­lad.
20.01.2016 / technológie / Redakcia / 1273 čítaní 0
 
Top správa In­te­li­gen­tné ho­din­ky Ca­sio s An­droid Wear sú vo­do­tes­né do hĺbky 50 met­rov
Vý­rob­ca ho­di­niek Ca­sio pred­sta­vil no­vý mo­del in­te­li­gen­tných ho­di­niek WSD-F10 s extrém­nou od­ol­nos­ťou, vy­ho­vu­jú­cou prís­nym ar­mád­nym nor­mám.
20.01.2016 / hardvér / Redakcia / 1147 čítaní 0
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter