Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

TOP

Top správa No­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji! Pred­pla­ti­teľ­ská sú­ťaž o 136 cien v hod­no­te viac ako 15 000 EUR
V no­vom vy­da­ní PC RE­VUE sme pre vás prip­ra­vi­li veľ­kú re­por­táž z veľtr­hu CES, kto­rá sa ko­na­la za­čiat­kom ja­nuá­ra už tra­dič­ne v Las Ve­gas.
09.02.2016 / Redakčné informácie / Redakcia PC REVUE / 396 čítaní 0
 
Top správa Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Mic­ro­soft za­čí­na Win­dows 10 sťa­ho­vať auto­ma­tic­ky ako od­po­rú­ča­nú ak­tua­li­zá­ciu. Pod­ľa spo­loč­nos­ti tá­to zme­na nas­ta­ne od pon­del­ka a bu­de ap­li­ko­va­ná v nie­koľ­kých fá­zach.
05.02.2016 / softvér / ComputerWorld / 1760 čítaní 0
 
Top správa Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du

Šikov­nú fľa­šu Fon­tus navr­hol ra­kús­ky prie­my­sel­ný di­zaj­nér Kris­tof Re­te­zá a jej vý­ni­moč­nosť spo­čí­va v tom, že do­ká­že pre­me­niť vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du.

04.02.2016 / výskum / Redakcia / 1916 čítaní 0
 
Top správa Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Pre­zi­dent An­drej Kis­ka za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku s náz­vom ve­rej­naob­jed­nav­ka.sk, kto­rú spúš­ťa ako ob­čan Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Ako pre mé­diá uvie­dol, je pot­reb­né vy­tvo­riť jed­noz­nač­nú ve­rej­nú ob­jed­náv­ku, aby po­li­ti­ci cí­ti­li tlak a rie­ši­li ve­ci, kto­ré rie­šiť tre­ba.
03.02.2016 / internet / Redakcia / 808 čítaní 0
 
Top správa 20:16 Moonwal­ker: To­pán­ky, kto­ré vám umož­nia vy­skú­šať chô­dzu po Me­sia­ci
Spo­loč­nosť Moon­shi­ne Crea pred­sta­vi­la to­pán­ky 20:16 Moonwal­ker. Ide o vy­chádz­ko­vú obuv špe­ciál­ne navr­hnu­tú tak, aby ste okú­si­li, aké to je, cho­diť po Me­sia­ci.
02.02.2016 / hardvér / Redakcia / 1095 čítaní 0
 
Top správa Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jad­ro­vých zbra­niach ho­vo­rí zväč­ša v ne­ga­tí­vom svet­le, ved­ci v nich pa­ra­doxne vi­dia efek­tív­ny spô­sob na zá­chra­nu Ze­me pred prí­pad­nou hroz­bou.
29.01.2016 / bezpečnosť / Redakcia / 1426 čítaní 0
 
Top správa Loon Cop­ter: Dron, kto­rý vie lie­tať aj po­tá­pať sa
Na tr­hu je už ve­ľa lie­ta­jú­cich dro­nov aj ro­bo­tov fun­gu­jú­cich pod vo­dou, no za­ria­de­nia, kto­ré sú rov­na­ko ši­kov­né vo vzdu­chu aj pod vo­dou, sú ove­ľa vzác­nej­šie.
29.01.2016 / technológie / Redakcia / 869 čítaní 0
 
Top správa Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chy­tiť ne­ja­kú cho­ro­bu na pa­lu­be lie­tad­la nie je nič prí­jem­né. Pri­tom mno­hé ví­ru­sy ne­bez­peč­ných cho­rôb, ako je napr. SARS či vtá­čia chríp­ka, sa v ne­dáv­nej mi­nu­los­ti ší­ri­li po sve­te prá­ve pros­tred­níc­tvom lie­ta­diel.
27.01.2016 / bezpečnosť / Redakcia / 1642 čítaní 0
 
Top správa Ce­lý web v hla­ve. Náš mo­zog do­ká­že ulo­žiť 10-krát viac in­for­má­cií, ako sa do­te­raz mys­le­lo

No­vý vý­skum uka­zu­je, že pa­mä­ťo­vá ka­pa­ci­ta moz­gu je de­sať­krát vy­ššia, ako sa pô­vod­ne pred­pok­la­da­lo. To zna­me­ná, že je v rá­de pe­ta­baj­tu, čo je pod­ľa ved­cov blíz­ko roz­sa­hu World Wide Webu.

27.01.2016 / výskum / Redakcia / 1551 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter