Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Tlačové správy

ČR: ASUS roz­ši­ru­je her­né prís­lu­šen­stvo Cer­be­rus

ASUS před­sta­vil her­ní klá­ves­ni­ci Cer­be­rus, her­ní myš Cer­be­rus a her­ní pod­lož­ku pod myš Cer­be­rus. No­vé přís­lu­šen­ství z řady Cer­be­rus se vy­zna­ču­je kva­lit­ním zpra­co­vá­ní, přes­ným ov­lá­dá­ním a er­go­no­mic­kým pro­ve­de­ním vhod­ným pro všech­ny ty­py hráčů.

05.02.2016 / Redakcia / 39 čítaní (0)
 
Od­kaz­pres­ta­ros­tu.sk dos­tup­ný už v 100 sa­mos­prá­vach

Slo­ven­ské sa­mos­prá­vy sú ot­vo­re­nej­šie v ko­mu­ni­ká­cii so svo­ji­mi oby­va­teľ­mi, čo do­ka­zu­je na­ras­ta­jú­ci po­čet miest a ob­cí, kto­ré pou­ží­va­jú por­tál Od­kaz­pres­ta­ros­tu.sk.

05.02.2016 / Redakcia / 95 čítaní (0)
 
Slo­vá­ci uro­bi­li tak­mer mi­lión re­cen­zií e-sho­pov, tie roz­hod­nú o naj­lep­šom ob­cho­de

Vy­še mi­lión vla­ňaj­ších re­cen­zií na por­tá­li Heu­re­ka.sk roz­hod­ne o e-sho­poch, kto­ré pos­tú­pia do fi­ná­le sú­ťa­že Shop­Ro­ku. Zá­ro­veň mož­no o ob­ľú­be­ných e-sho­poch aj hla­so­vať, svoj ná­zor mož­no vy­jad­riť až do kon­ca feb­ruára.

05.02.2016 / Redakcia / 66 čítaní (0)
 
TP-LINK na veľtr­hu CES 2016 pred­sta­vil su­per rých­le bez­drô­to­vé pro­duk­ty pre di­gi­tál­nu do­mác­nosť

Spo­loč­nosť TP-LINK, pop­red­ný sve­to­vý vý­rob­ca sie­ťo­vých pr­vkov pre do­mác­nos­ti a ma­lé kan­ce­lá­rie, pred­sta­vi­la na veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2016 v ame­ric­kom Las­Ve­gas za­ují­ma­vé no­vin­ky a kon­cep­ty, pre­dov­šet­kým su­per rých­le Wi-Fi­rou­te­ry a za­ria­de­nia pre di­gi­tál­nu do­mác­nosť.

05.02.2016 / Redakcia / 101 čítaní (0)
 
V spo­loč­nos­ti SOF­TIP za­vlád­la HAP­PY HR

Ap­li­ká­ciu SOF­TIP HAP­PY HR mô­žu od piat­ka vy­uží­vať aj inter­ní za­mes­tnan­ci SOF­TI­Pu. Spo­loč­nosť sa tak roz­hod­la nie­len vy­uží­vať to­to mo­der­né webo­vé rie­še­nie na ria­de­nie ľud­ských zdro­jov vo fir­me, ale pre­dov­šet­kým zbie­rať spät­nú väz­bu od vlas­tných pra­cov­ní­kov, a tým eš­te viac urý­chliť je­ho ďal­ší vý­voj a zdo­ko­na­ľo­va­nie.

05.02.2016 / Redakcia / 98 čítaní (0)
 
ASUS spúš­ťa pre­daj svo­jich naj­nov­ších no­te­boo­kov

Spo­loč­nosť ASUS ozná­mi­la dos­tup­nosť no­vých no­te­boo­kov pre slo­ven­ský trh. Do pre­da­ja pri­chá­dza­jú špič­ko­vé her­né no­te­boo­ky ASUS ROG G752 a ROG GL552 s 15,6- a 17,3-pal­co­vý­mi ob­ra­zov­ka­mi, pro­ce­sor­mi In­tel Sky­la­ke Co­re i7 6. ge­ne­rá­cie a naj­nov­ší­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi NVI­DIA Ge­For­ce GTX.

05.02.2016 / Redakcia / 144 čítaní (0)
 
Ep­son pred­sta­vu­je svo­je naj­výz­nam­nej­šie pro­duk­ty

Na toh­to­roč­nom roč­ní­ku ISE pred­sta­ví spo­loč­nosť Ep­son niek­to­ré zo svo­jich naj­viac pô­so­bi­vých pro­duk­tov vo svo­jej his­tó­rii účas­ti na tej­to vý­sta­ve.

05.02.2016 / Redakcia / 71 čítaní (0)
 
Ca­non pok­ra­ču­je v ús­peš­nom ťa­že­ní za us­po­ko­jo­va­ním po­trieb kan­ce­lá­rií a inter­ných tla­čo­vých od­de­le­ní za­jtraj­ška

Ca­non Euro­pe, lí­der v ob­las­ti di­gi­tál­ne­ho spra­co­va­nia ob­ra­zu, ozna­mu­je no­vý rad čier­no­bie­lych mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní pre vy­ťa­že­né kan­ce­lá­rie a inter­né tla­čo­vé od­de­le­nia.

05.02.2016 / Redakcia / 45 čítaní (0)
 
Mi­ner­va Slo­ven­sko os­la­vu­je 20 ro­kov exis­ten­cie na slo­ven­skom ERP tr­hu vďa­ka svo­jim zá­kaz­ní­kom
Mi­ner­va je vý­hrad­ný do­dá­va­teľ pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií QAD pre prie­my­sel­né pod­ni­ky na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu. Ten­to rok os­la­vu­je 20 ro­kov do­dá­vok pro­duk­tov a slu­žieb do vý­rob­ných fi­riem na Slo­ven­sku.
03.02.2016 / Redakcia / 57 čítaní (0)
 
Za­chyť­te kaž­dý mo­ment s Ca­non EOS-1D X Mark II
Spo­loč­nosť Ca­non pred­sta­vu­je netr­pez­li­vo oča­ká­va­ný mo­del EOS-1D X Mark II - no­vú vlaj­ko­vú loď me­dzi di­gi­tál­ny­mi jed­noo­ký­mi zr­kad­lov­ka­mi, kto­rá je špič­ko­vou kom­bi­ná­ciou ob­ra­zo­vej kva­li­ty, vy­so­ké­ho roz­lí­še­nia a vy­so­kej rých­los­ti.
02.02.2016 / Redakcia / 146 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter