Na trh prichádza telefón Honor 7 Premium Gold lepšia verzia Honoru 7

Znač­ka mo­bil­ných te­le­fó­nov Ho­nor pred­sta­vu­je vy­lep­še­nú ver­ziu svoj­ho 5,2 "smar­tpho­nu Ho­nor 7. Te­le­fón s od­ol­ným ko­vo­vým te­lom skrý­va rad uži­toč­ných fun­kcií, ako prog­ra­mo­va­teľ­né smart tla­čid­lo, čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stovs pod­po­rou gest a kom­pa­ti­bi­li­tu so všet­ký­mi lo­kál­ny­mi LTE štan­dar­dmi. Ho­nor 7 Pre­mium Gold má roz­ší­re­nú pa­mäť na 32 GB a pre­dá­vať sa bu­de v zla­tej far­be za 399 Eur.

PRÉMIOVÝ VZHĽAD SO SKVE­LOU VÝBA­VOU

Za­dný kryt te­le­fó­nu je vy­ro­be­ný z od­ol­né­ho ko­vu s ten­kou ke­ra­mic­kou vrstvou, čo do­dá­va za­ria­de­niu exklu­zív­ny vzhľad. Ho­nor 7 Pre­mium Gold sa bu­de pre­dá­vať v zla­tom pre­ve­de­ní. Veľ­kosť prís­tro­ja s uh­lo­prieč­kou 5,2" a špe­ci­fic­ké umies­tne­nie ov­lá­da­cích pr­vkov za­is­ťu­je po­hodl­né ov­lá­da­nie te­le­fó­nu jed­nou ru­kou. Bez­rám­če­ko­vá čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov umož­ňu­je veľ­mi rých­le ove­re­nie uží­va­te­ľa a nás­led­né pre­bu­de­nie te­le­fó­nu. Er­go­no­mic­ky umies­tne­ný sen­zor ďa­lej umož­ňu­je pri­ra­de­nie gest, vďa­ka kto­rým mož­no nap­rík­lad pri­jať ho­vor ale­bo vy­tvo­riť fo­tog­ra­fiu. Na ľa­vom bo­ku te­le­fó­nu je za­bu­do­va­né smart tla­čid­lo s prog­ra­mo­va­teľ­ný­mi fun­kcia­mi a pod­po­rou vy­hľa­dá­va­cích fun­kcií Goog­le.

EŠTE VIAC PAMÄTE PRE HUD­BU, FO­TOG­RA­FIE A VI­DEÁ

Vlaj­ko­vú loď znač­ky Ho­nor po­há­ňa osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Hi­Silli­con Ki­rin 935. K vy­so­ké­mu vý­ko­nu do­po­má­ha tiež 3 GB ope­rač­ná pa­mäť. Vnú­tor­né úlo­žis­ko Ho­no­ru 7 Pre­mium Gold pos­ky­tu­je, op­ro­ti bež­nej 16GB ver­zii, roz­ší­re­nú 32GB ka­pa­ci­tu. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 3100 mAh po­nú­ka dl­hú vý­drž na jed­no na­bi­tie a fun­kciu pre ultra rých­le na­bí­ja­nie. Smar­tpho­ne pl­ne pod­po­ru­je všet­ky lo­kál­ne LTE pás­ma.

Ho­nor 7 Pre­mium Gold dis­po­nu­je dvo­ma kva­lit­ný­mi fo­toa­pa­rát­mi, oba ma­jú množ­stvo krea­tív­nych fo­tog­ra­fic­kých fun­kcií pre eš­te lep­šie vý­sled­ky. Hlav­ný fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním
20 MPx
so sve­tel­nos­ťou f / 2.0 umož­ňu­je vy­tvá­ra­nie os­trých sní­mok aj po­čas zlých sve­tel­ných pod­mie­nok. Pred­ný ši­ro­kouh­lý 8MPx fo­toa­pa­rát so sve­tel­nos­ťou f / 2.4 dopĺňa za­bu­do­va­ná os­vet­ľo­va­cie di­óda.

LOKÁLNA DOS­TUP­NOSŤ

Na Slo­ven­sku bu­de mož­né te­le­fón za­kú­piť od 9. feb­ruára u par­tne­rov Al­za.sk, Mall.sk, Da­tart.sk, Nay.sk, a to za 399 €.

Ďal­šie in­for­má­cie o Ho­no­re 7 Pre­mium Gold sú k dis­po­zí­cii na webo­vých strán­kach www.ho­nor7.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter