ČR: ASUS RT-AC88U - router s rýchlosťou až 3167 Mb/s, herným akcelerátorom a ôsmimi portami Gigabit LAN

ASUS před­sta­vil dvou­pás­mo­vý bez­drá­to­vý 802.11ac rou­ter RT-AC88U s an­té­na­mi v kon­fi­gu­ra­ci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). No­vin­ka vy­uží­vá tech­no­lo­gii Broad­com Nit­roQAM a na­bí­zí kom­bi­no­va­nou rych­lost ve dvou pás­mech až 3167 Mb/s - 2167 Mb/s v pás­mu 5 GHz a 1000 Mb/s v pás­mu 2,4 GHz. Mo­del RT-AC88U uká­že svůj po­ten­ciál zej­mé­na při hra­ní on­li­ne her dí­ky níz­ké la­ten­ci. Zvlá­dá ale i ply­nu­lé přeh­rá­vá­ní on­li­ne vi­dea v roz­li­še­ní 4K/UHD a extrémně rych­lé sdí­le­ní sou­borů. Dí­ky pro­ve­de­ní se čtyřmi an­té­na­mi a fun­kci ASUS AiRa­dar pro uni­ver­zál­ní přizpůso­be­ní vy­zařova­cí­ho di­ag­ra­mu pos­ky­tu­je RT-AC88U vy­so­ký vý­kon při připo­je­ní ví­ce za­říze­ní i ši­ro­ké a sta­bil­ní pok­ry­tí s vy­so­kou rych­los­tí. Ná­ru­ži­ví hrá­či on­li­ne her oce­ní zry­chle­nou od­ez­vu on­li­ne her dí­ky to­mu, že RT-AC88U je pr­vním rou­te­rem na světě, kte­rý je vy­ba­ven ves­tavěným her­ním ak­ce­le­rá­to­rem vy­uží­va­jí­cím síť Ga­mers Pri­va­te Network (GPN) prostřed­nic­tvím nás­tro­je WTFast. Me­zi dal­ší ino­va­ce rou­te­ru patří pod­po­ra ag­re­ga­ce li­nek 802.3ad umož­ňu­jí­cí slou­čit dva por­ty Gi­ga­bit Et­her­net LAN do jed­no­ho rych­lé­ho ka­be­lo­vé­ho připo­je­ní s rych­los­tí 2Gb/s. Rou­ter RT-AC88U se v Čes­ku a na Slo­ven­sku pro­dá­vá za 10999 Kč, resp. 403,99 euro s DPH.

RT_AC88U_06.jpg

Vy­šší rych­lost Wi-Fi dí­ky tech­no­lo­gii Broad­com Nit­roQAM

Rou­ter RT-AC88U vy­uží­vá tech­no­lo­gii Broad­com Nit­roQAM (1024-QAM), kte­rá zvy­šu­je přeno­so­vé rych­los­ti Wi-Fi v 5GHz i 2,4GHz pás­mu až o 25 %. S Nit­roQAM vzros­te rych­lost v pás­mu 5 GHz z 1734 Mb/s až na 2167 Mb/s, a rych­lost v pás­mu 2,4 GHz se zvý­ší z 800 Mb/s až na 1000 Mb/s. Kom­bi­no­va­ná rych­lost rou­te­ru RT-AC88U tak do­sa­hu­je 3167 Mb/s a za­jiš­ťu­je rych­lé on­li­ne hra­ní s níz­kou la­ten­cí, stejně ja­ko ply­nu­lé přeh­rá­vá­ní on­li­ne vi­dea v roz­li­še­ní 4K/UHD (ultra-high de­fi­ni­tion) ne­bo extrémně rych­lé sdí­le­ní sou­borů.

Dvou­pás­mo­vé an­té­ny v kon­fi­gu­ra­ci 4x4 pro šir­ší a sta­bilnější pok­ry­tí

Za­říze­ní je vy­ba­ve­no vý­kon­ný­mi dvou­pás­mo­vý­mi an­té­na­mi v kon­fi­gu­ra­ci 4x4 MI­MO (čtyři pro přenos, čtyři pro příjem) a pos­ky­tu­je sta­bil­ní pok­ry­tí Wi-Fi sig­ná­lem. Dí­ky to­mu pok­ry­je bez prob­lémů i více­pod­laž­ní bu­do­vy s větším poč­tem mís­tnos­tí.

Fun­kce ASUS AiRa­dar pro uni­ver­zál­ní přizpůso­be­ní vy­zařova­cí­ho di­ag­ra­mu za­měřuje bez­drá­to­vý sig­nál na jed­not­li­vá za­říze­ní, čímž přis­pí­vá k vy­šší rych­los­ti připo­je­ní a mi­ni­ma­li­zu­je vý­pad­ky sig­ná­lu.

Rych­lé a ply­nu­lé on­li­ne hra­ní s ves­tavěným her­ním ak­ce­le­rá­to­rem

ASUS RT-AC88U ob­sa­hu­je ves­tavěné­ho klien­ta s bez­plat­nou li­cen­cí pro nás­troj WTFast, kte­rý přiná­ší on­li­ne hra­ní bez če­ká­ní. Nás­troj WTFast bez ja­kých­ko­li do­da­teč­ných nák­ladů vy­uží­vá GPN, vy­hra­ze­nou pri­vát­ní síť, kte­rá auto­ma­tic­ky zry­chlu­je od­ez­vu a sni­žu­je la­ten­ci, což jsou nejdůle­žitější pa­ra­met­ry při on­li­ne hra­ní. Tím za­ru­ču­je zce­la ply­nu­lé hra­ní bez vý­padků připo­je­ní.

GPN do­ká­že sní­žit průměr­ný her­ní ping o 30 až 60 %, sní­žit průměrné od­chyl­ky rych­los­ti o 70 až 90 % a mi­ni­ma­li­zo­vat po­čet ztra­ce­ných připo­je­ní o 70 až 90 %. Auto­ma­tic­ké směro­vá­ní her­ních da­to­vých pa­ketů přes ne­je­fek­tivnější inter­ne­to­vou tra­su přis­pí­vá ke sní­že­ní ztrát pa­ketů i zlep­še­ní od­ez­vy a sta­rá se o ply­nu­lé on­li­ne hra­ní. Síť GPN pod­po­ru­je téměř všech­ny soutěžní on­li­ne hry pro ví­ce hráčů a pro ne­job­lí­benější ti­tu­ly do­kon­ce na­bí­zí op­ti­ma­li­zo­va­né nas­ta­ve­ní.

Her­ní ak­ce­le­rá­tor je u rou­te­ru RT-AC88U in­teg­ro­ván do jed­no­du­ché­ho gra­fic­ké­ho roz­hra­ní ASUSWRT, tak­že na her­ním za­říze­ní nes­potřebo­vá­vá žá­dné sys­té­mo­vé prostřed­ky. Dí­ky to­mu­to řeše­ní si tak lze vý­ho­dy her­ní­ho ak­ce­le­rá­to­ru užít na kte­ré­ko­li her­ní plat­formě - včetně Win­dows, Mac OS, Li­nux a her­ních kon­zo­lí - bez oh­le­du na vý­rob­ce za­říze­ní ne­bo pou­ži­tý ope­rač­ní sys­tém.

Ko­nek­ti­vi­ta pro chyt­rou do­mác­nost: osm portů Gi­ga­bit LAN a ag­re­ga­ce li­nek 802.3ad

Rou­ter RT-AC88U na­bí­zí hned osm portů Gi­ga­bit Et­her­net - te­dy dvak­rát ví­ce než běžné rou­te­ry. Dí­ky to­mu vy­ho­ví ná­rokům mo­der­ní chyt­ré do­mác­nos­ti s extrém­ní­mi ná­ro­ky na ka­be­lo­vé připo­je­ní. Pod­po­ru­je ta­ké ag­re­ga­ci li­nek 802.3ad, což je tech­no­lo­gie, kte­rou jsou běžně vy­ba­ve­na pou­ze pro­fe­sio­nál­ní sí­ťo­vá za­říze­ní. Ag­re­ga­ce li­nek umož­ňu­je slou­čit dva por­ty Gi­ga­bit Et­her­net u rou­te­ru RT-AC88U do jed­no­ho 2Gb/s ka­be­lo­vé­ho připo­je­ní po­mo­cí dvou sí­ťo­vých ka­belů me­zi rou­te­rem a kom­pa­ti­bil­ním za­říze­ním.

Ag­re­ga­ce li­nek je ideál­ní pro ná­roč­ná sí­ťo­vá za­říze­ní pod­po­ru­jí­cí stan­dard 802.3ad, ja­ko jsou sí­ťo­vá úlo­žiště (NAS), kte­rá čas­to vy­ža­du­jí vy­šší rych­lost než stan­dar­dní 1Gb/s sí­ťo­vé připo­je­ní - napřík­lad při zá­lo­ho­vá­ní dat z něko­li­ka za­říze­ní. S rou­te­rem RT-AC88U je mož­né ten­to po­ža­da­vek snad­no us­po­ko­jit i v rám­ci do­má­cí sítě.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter