Bonusový kredit pre držiteľov Prima kariet a zľava na služby na optike

Ro­di­ny, kto­ré s ob­ľu­bou vy­uží­va­jú služ­bu Nav­zá­jom za­dar­mo, sa mô­žu te­šiť z ďal­šej no­vin­ky, vďa­ka kto­rej je tá­to služ­ba eš­te vý­hod­nej­šia. Ok­rem to­ho, že sku­pi­ny, v kto­rých si čle­no­via vo­la­jú a po­sie­la­jú sprá­vy nav­zá­jom za­dar­mo, do­ká­žu me­sač­ne ušet­riť 40 eur a viac, od dnes mô­žu pri pou­ží­va­ní pred­pla­te­ných Pri­ma ka­riet zís­kať 20 per­cent bo­nu­so­vé­ho kre­di­tu na­vy­še. Ďal­šou vý­ho­dou je 5-euro­vá zľa­va me­sač­ne za kva­lit­ný op­tic­ký inter­net a inter­ne­to­vú te­le­ví­ziu.

Vý­ho­du bo­nu­so­vé­ho kre­di­tu oce­nia naj­mä ro­di­čia, kto­rí do­bí­ja­jú kre­dit na Pri­ma kar­te svo­jim de­ťom pros­tred­níc­tvom svoj­ho pau­šá­lu. Za ob­vyk­lú su­mu te­raz do­bi­jú na Pri­ma kar­te svo­jich de­tí o pä­ti­nu väč­ší kre­dit, vďa­ka čo­mu mô­žu ko­mu­ni­ko­vať spo­lu čas­tej­šie. Bo­nu­so­vý kre­dit v sku­pi­ne Nav­zá­jom za­dar­mo zís­ka to­tiž kaž­dý pou­ží­va­teľ Pri­ma kar­ty, kto­ré­mu kre­dit do­bi­je zria­ďo­va­teľ rov­na­kej sku­pi­ny. Ku kre­di­tu, kto­rý mu na­vý­ši za­kla­da­teľ sku­pi­ny cez svoj pau­šál, Oran­ge ako bo­nus pri­dá ďal­ší kre­dit vo vý­ške 20 % z na­vý­še­nej su­my. Po­čet ta­kých­to do­bi­tí ani po­čet Pri­ma ka­riet v sku­pi­ne nie je ni­ja­ko li­mi­to­va­ný.

Sku­pi­ny v rám­ci služ­by Nav­zá­jom za­dar­mo mô­žu zís­kať ďal­šiu vý­ho­du v po­do­be zľa­vy za kva­lit­ný op­tic­ký inter­net a inter­ne­to­vú te­le­ví­ziu vo vý­ške 5 eur me­sač­ne. Zria­ďo­va­teľ sku­pi­ny Nav­zá­jom za­dar­mo tak mô­že svo­jim čle­nom v sku­pi­ne do­priať Fi­ber­Net mi­ni s op­tic­kým inter­ne­tom a te­le­ví­ziou s uni­kát­nym ar­chí­vom za vý­hod­nú su­mu 14,99 eur. Služ­bu Fi­ber­Net s TV za vý­hod­nú ce­nu mô­že zís­kať sku­pi­na, v kto­rej as­poň je­den člen vy­uží­va me­sač­ný pau­šál s hod­no­tou mi­ni­mál­ne 10 eur.

Sku­pi­nu Nav­zá­jom za­dar­mo mô­že zria­diť zá­kaz­ník Oran­geu s me­sač­ným pop­lat­kom za hla­so­vý pau­šál a vy­bra­né služ­by v mi­ni­mál­nej vý­ške 20 eur. Do sku­pi­ny mô­že poz­vať šty­roch ďal­ších ľu­dí. Tí­to čle­no­via mô­žu mať pri­tom aj nu­lo­vý pau­šál ale­bo mô­žu vy­uží­vať pred­pla­te­nú Pri­ma kar­tu. Sku­pi­nu Nav­zá­jom za­dar­mo tak mô­žu vy­tvo­riť naj­viac pia­ti ľu­dia - ne­zá­vis­le od to­ho, či sú prí­buz­ní, pria­te­lia ale­bo ko­le­go­via z prá­ce. Zo skú­se­nos­tí Oran­geu vý­ho­dy tej­to služ­by naj­čas­tej­šie vy­uží­va­jú ro­di­ny s deť­mi a sta­rý­mi ro­dič­mi, vďa­ka čo­mu naj­bliž­ší ľu­dia me­dzi se­bou ko­mu­ni­ku­jú za­dar­mo. Vý­ho­dy služ­by Nav­zá­jom za­dar­mo do­te­raz v Oran­ge vy­uží­va tak­mer 145 000 sku­pín, kto­ré za­hŕňa­jú tak­mer 600 000 zá­kaz­ní­kov. Z nich vy­še 116 000 pred­sta­vu­jú pou­ží­va­te­lia Pri­ma ka­riet.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter