Vyskladajte si vysnívaný smartfón s Poukážkami na zariadenie

O2 už viac ako dva ro­ky umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom zís­kať vďa­ka bo­nu­som na te­le­fón aj viac za­ria­de­ní k jed­né­mu O2 Pau­šá­lu. Te­raz sa roz­hod­lo mož­nos­ti vy­uži­tia bo­nu­sov na te­le­fón eš­te roz­ší­riť. Zá­kaz­ní­ci si mô­žu na­mies­to te­le­fó­nu k O2 Pau­šá­lu zob­rať Pou­káž­ku na za­ria­de­nie v hod­no­te bo­nu­su, na kto­rý ma­jú ná­rok. Tú je mož­né pre­ná­šať na ľu­bo­voľ­né čís­la, či spá­jať s iný­mi Pou­káž­ka­mi.

Ope­rá­tor tak pri­ná­ša flexibil­ný a uni­kát­ny nás­troj na kú­pu mo­bil­ných za­ria­de­ní. Zá­kaz­ník si s no­vou služ­bou mô­že spo­je­ním Pou­ká­žok do­vo­liť za­kú­piť pré­mio­vé za­ria­de­nie, ale Pou­káž­ku mô­že ve­no­vať aj svoj­mu zná­me­mu. Bo­nus už te­da nie je via­za­ný len na kú­pu za­ria­de­nia sa­mot­né­ho, ale je k dis­po­zí­cii je aj vo for­me Pou­káž­ky.

„Sme ra­di, že mô­že­me opäť zá­kaz­ní­kom zvý­hod­niť a zjed­no­du­šiť vy­uží­va­nie na­šich slu­žieb. Je to veľ­mi jed­no­du­ché. Ak nech­ce­te vy­užiť bo­nus na za­ria­de­nie ih­neď, s Pou­káž­kou má­te prib­liž­ne me­siac na roz­hod­nu­tie, či si za­ria­de­nie kú­pi­te pre se­ba, ale­bo Pou­káž­ku da­ru­je­te blíz­kym, ale­bo sa s ni­mi spo­jí­te a kú­pi­te nie­čo nao­zaj veľ­ké," uvied­la ho­vor­ky­ňa O2 Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá.

Pou­káž­ka na za­ria­de­nie pred­sta­vu­je nás­troj, cez kto­rý si zá­kaz­ní­ci mô­žu vy­skla­dať kú­pu drah­šie­ho za­ria­de­nia, ale zá­ro­veň aj umož­ňu­je pre­ná­šať hod­no­tu vo vý­ške bo­nu­su na te­le­fón z jed­né­ho prog­ra­mu na iný. Po­nu­ka je ur­če­ná pre exis­tu­jú­cich aj no­vých zá­kaz­ní­kov so služ­bou O2 Mo­bil+ a s niek­to­rým z prog­ra­mov O2 Pau­šál, O2 Inter­net s bo­nu­som, O2 Inter­net s bo­nu­som Mi­ni. Po­nu­ku mož­no zís­kať na­prieč všet­ký­mi pre­daj­ný­mi ka­nál­mi.

Zá­kaz­ník si pri vý­be­re prog­ra­mu zvo­lí mož­nosť zís­ka­nia Pou­káž­ky na za­ria­de­nie, pri­čom za­ria­de­nie si v da­nom mo­men­te ne­vy­be­rá. Zá­kaz­ník nap­rík­lad v e-sho­pe do­kon­čí ob­jed­náv­ku, pri­čom vy­pĺňa in­for­má­cie pot­reb­né pre ak­ti­vá­ciu služ­by O2 Mo­bil+. Nás­led­ne je zá­kaz­ní­ko­vi for­mou SMS do­ru­če­ný uni­kát­ny kód, pod kto­rým sa uk­rý­va hod­no­ta Pou­káž­ky na za­ria­de­nie. Zá­kaz­ník ju mô­že pou­žiť pri ďal­šom ná­ku­pe, ale­bo aj da­ro­vať nie­ko­mu iné­mu. Pou­káž­ka za za­ria­de­nie pla­tí 4 týž­dne odo dňa ak­ti­vá­cie služ­by O2 Mo­bil+.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter