TP-LINK expanduje na trh smartfónov so zariadením Neffos

Spo­loč­nosť TP-LINK, naj­väč­ší sve­to­vý do­dá­va­teľ za­ria­de­ní pre bez­drô­to­vé sie­te Wi-Fi, ne­dáv­no pred­sta­vi­la no­vú sé­riu in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov s ozna­če­ním Nef­fos.

Po ce­los­ve­to­vom ús­pe­chu na tr­hu ak­tív­nych sie­ťo­vých pr­vkov sa fir­ma chys­tá s no­vým kon­cep­tom pre­nik­núť aj na trh mo­bil­ných za­ria­de­ní.

In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny Nef­fos sa ob­ja­via na glo­bál­nych tr­hoch už be­hom toh­to­roč­né­ho feb­ruára. Ich kon­cept je za­lo­že­ný na prí­ve­ti­vos­ti pre pou­ží­va­te­ľov - jed­no­du­chom, in­tui­tív­nom a po­hodl­nom ov­lá­da­ní. Zá­ro­veň by ma­li po­mo­cou štan­dar­dných pro­to­ko­lov ko­mu­ni­ko­vať s ďal­ší­mi in­te­li­gen­tný­mi za­ria­de­nia­mi v do­mác­nos­ti a pre pou­ží­va­te­ľov spo­lu s ni­mi vy­tvá­rať sku­toč­ný di­gi­tál­ny eko­sys­tém.

„Chce­li sme stvo­riť je­di­neč­né za­ria­de­nie, kto­ré bu­dú pou­ží­va­te­lia ra­di a pri­ro­dze­ne pou­ží­vať," ho­vo­rí pre­zi­dent spo­loč­nos­ti TP-LINK Jef­frey Chao. In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny Nef­fos pred­sta­vu­jú pre TP-LINK krok no­vým sme­rom. Od vý­ro­by sta­tic­kých pr­vkov (mo­de­mov, rou­te­rov, swit­chov, sys­té­mov pre in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť a ďal­ších pro­duk­tov) má te­raz vy­kro­če­né do ob­las­ti mo­bil­ných za­ria­de­ní. Pod­ľa štú­die re­no­mo­va­nej vý­skum­nej spo­loč­nos­ti IDC z ro­ku 2015 do­siah­la spo­loč­nosť TP-LINK 42,9% po­diel na ce­los­ve­to­vom tr­hu Wi-Fi za­ria­de­ní, čo je zhru­ba o tre­ti­nu­viac, než mal dru­hý vý­rob­ca v po­ra­dí. Za svo­je ús­pe­chy vďa­čí TP-LINK veľ­kou mie­rou svo­jej fi­lo­zo­fii prak­tic­kej pou­ži­teľ­nos­ti v bež­nom ži­vo­te, kto­rú up­lat­ňu­je pri vý­sku­me a vý­vo­ji no­vých pro­duk­tov.

Te­le­fó­ny Nef­fos bu­dú uve­de­né na vy­bra­ných tr­hoch, me­dzi kto­ré za­tiaľ ne­pat­rí Čes­ká ani Slo­ven­ská re­pub­li­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter