ASUS a Valentín: Keď robí radosť, robiť radosť

Len pred chví­ľou skon­či­li Via­no­ce, po kto­rých ply­nu­lo nas­tú­pi­la ple­so­vá se­zó­na a te­raz sa chce­me nech­ce­me po­sú­va­me do ru­žo­vo - čer­ve­nej, Svä­tým Va­len­tí­nom oven­če­nej čas­ti ro­ka. Uda­los­ti mi­lo­va­né i ne­ná­vi­de­né vy­tvá­ra­jú akú­si har­mó­niu dvoch ná­zo­ro­vo úpl­ne opač­ných proti­pó­lov. Tak, či onak, asi nie je mož­né blí­žia­ci sa 14. feb­ruár úpl­ne od­ig­no­ro­vať. Pro­duk­ty ASUS strik­tne ne­po­dlie­ha­jú di­ktá­tu me­dzi­roč­ných uda­los­tí, sú tu stá­le, prip­ra­ve­né byť uži­toč­né a po­te­šiť. A to nie len „va­len­tín­sky" cí­tia­ce du­še, ale kaž­dé­ho, kto má rád špič­ko­vé tech­no­ló­gie v nád­her­nom har­mo­nic­kom di­zaj­ne.

Va­len­tín z Ter­ni alias Svä­tý Va­len­tín ro­bí mno­hým vrás­ky na če­le, av­šak mno­hých pov­zbu­dzu­je, i dnes. A čo sa vlas­tne ta­ké „za­mi­lo­va­né" v ďa­le­kej his­tó­rii sta­lo, že sa za­ľú­ben­ci dod­nes bláz­nia za tým­to sviat­kom?

Rím­sky ci­sár Claudius II bol zá­stan­com ná­zo­ru, že že­na­tý vo­jak je os­la­be­ný vo­jak. Bol pres­ved­če­ný, že obe­ta­vosť a bo­jas­chop­nosť za­da­ných mu­žov kle­sá kvô­li že­nám a ro­di­ne, pre­to vo­ja­kom „ce­lop­loš­ne" za­ká­zal uzat­vá­rať man­žel­stvá. Kňaz Va­len­tín však za­mi­lo­va­ným pá­rom dru­ko­val a so­bá­šil ich i na­priek zá­ka­zu, čím si vy­slú­žil naj­skôr dras­tic­ký po­byt vo väz­ni­ci a nes­kôr, pres­ne 14. feb­ruára, i smrť sťa­tím hla­vy.

Deň Sv. Va­len­tí­na je v na­šich ze­me­pis­ných šír­kach po­mer­ne mla­dou tra­dí­ciou, ale i za ten krát­ky čas si sti­hol vy­tvo­riť dl­hý zá­stup od­por­cov, kto­rí: „Ne­pot­re­bu­jú pres­ne ur­če­ný deň k to­mu, aby ob­da­ro­va­li, po­te­ši­li, ale­bo ro­man­ti­ku na­vo­di­li." Na stra­ne dru­hej sto­ja sym­pa­ti­zan­ti, kto­rí ra­di a ochot­ne oko­re­nia ten­to deň čím­si na­vy­še.

Vždy čo­si na­vy­še je do­mé­nou aj pro­duk­tov ASUS, a to nie len pre dni vý­ni­moč­né, ale pre kaž­do­den­nú prá­cu, zá­ba­vu, ko­mu­ni­ká­ciu, vzde­lá­va­nie, fo­te­nie, na­tá­ča­nie vi­deí, dob­rú hud­bu, či film. A čo ma­jú „na­vy­še"?

Fan­tas­tic­ký zvuk aj v ma­lých pre­nos­ných za­ria­de­niach. Je jed­no či sle­du­je­te ro­man­tic­kú „slad­kosť", ale­bo akč­ný tr­hák. Tech­no­ló­gie DTS-HD Pre­mium Sound a So­nic­Mas­ter v tab­le­te ASUS Zen­Pad 7.0 pre­me­nia aký­koľ­vek fil­mo­vý, či hu­dob­ný žá­ner na zá­ži­tok. Pres­ným a kriš­tá­ľo­vo čis­tým ki­no zvu­kom vy­ni­ká aj 15 - pal­co­vý no­te­book ASUS X553, ale aj je­ho ultra te­nuč­ký, len 1,75 cm „hru­bý" prí­buz­ný ASUS EeeBook X205 s 11,6 - pal­co­vým dis­ple­jom.

Fo­toa­pa­rát, pred kto­rým sa ne­mu­sí­te skrý­vať. Fo­toa­pa­rát, pred kto­rým sa nič nes­kry­je. Má­te ra­di sel­fie? Má­te ra­di, keď sa po­da­rí zá­ber s vy­vá­že­ným tó­nom ple­ti, bez fľa­kov a od­les­kov na tvá­ri? Keď sú kon­tú­ry os­tré a jas­né? Ná­roč­ná hra zo svet­lom pri fo­te­ní už ne­mu­sí le­žať len na va­šich bed­rách, či šťas­tnej ná­ho­de. Pre­ne­chaj­te ju smar­tfó­nu ASUS Zen­Fo­ne Sel­fie a „vy­rá­baj­te" krás­ne a svie­že tvá­re s re­ži­mom „Vy­lep­še­nie" za­kaž­dým. Svo­ju po­zor­nosť si ur­či­te za­slú­žia aj de­tai­ly v tie­ni, ale­bo fo­te­nie v proti­svet­le. Vy len fo­tí­te a všet­ko os­tat­né za vás uro­bí tech­no­ló­gia Pixel­Mas­ter. Dopl­ní chý­ba­jú­ce pixe­ly a keď tre­ba zvý­ši jas až o 400%. A keď sa svoj­ho re­mes­la chy­tí la­ser, pres­nej­šie ASUS Zen­Fo­ne 2 La­ser s extrém­ne rých­lym os­tre­ním po­mo­cou la­se­ra, má­te fan­tas­tic­ké zá­be­ry za okam­ži­tých 0,03 se­kúnd.

Rých­losť, vý­kon a vý­drž v luxus­nom di­zaj­ne. Ply­nu­lá prá­ca bez se­ka­nia, ča­ka­nia, či za­mŕza­nia, viac spus­te­ných ap­li­ká­cií a úloh sú­čas­ne bez „za­dý­chania sa", spo­ľah­li­vosť a vý­drž po­čas ce­lé­ho dňa. To sú vlas­tnos­ti, kto­ré sto­ja na pr­vých prieč­kach prio­rít pou­ží­va­te­ľov. To sú vlas­tnos­ti, na kto­ré do­hlia­da pro­ce­sor v ab­so­lút­nej sym­bió­ze so sof­tvé­rom. ASUS Zen­Fo­ne Sel­fie a ASUS Zen­Pad 7.0 sú jed­ny z má­la smar­tfó­nov a tab­le­tov, ak nie je­di­né na slo­ven­skom tr­hu, s osa­de­ným pro­ce­so­rom In­tel. Pri no­te­boo­koch a za­ria­de­niach 2 v 1 je In­tel pro­ce­sor prá­ve pre je­ho „pra­co­vi­tosť" sa­moz­rej­mos­ťou, pre­to ho náj­de­te aj v za­ria­de­niach ASUS EeeBook X205 a ASUS X553, ale pri smar­tfó­noch a tab­le­toch je to sku­toč­ne oje­di­ne­lá vý­ni­moč­nosť. S vý­ko­nom, pre­hrie­va­ním a s bez­drô­to­vou ko­mu­ni­ká­ciou úz­ko sú­vi­sí aj vý­drž na ba­té­riu. Tak schvál­ne, či vy­dr­ží­te viac.

Viac na www.asus.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter