ČR: ASUS rozširuje herné príslušenstvo Cerberus

ASUS před­sta­vil her­ní klá­ves­ni­ci Cer­be­rus, her­ní myš Cer­be­rus a her­ní pod­lož­ku pod myš Cer­be­rus. No­vé přís­lu­šen­ství z řady Cer­be­rus se vy­zna­ču­je kva­lit­ním zpra­co­vá­ní, přes­ným ov­lá­dá­ním a er­go­no­mic­kým pro­ve­de­ním vhod­ným pro všech­ny ty­py hráčů.

Her­ní USB klá­ves­ni­ce Cer­be­rus s LED pod­sví­ce­ním je od­ol­ná pro­ti po­li­tí, na­bíd­ne dlou­hou ži­vot­nost, 12 mak­ro klá­ves a sta­bil­ní po­gu­mo­va­ný­mi nož­ky. Her­ní myš Cer­be­rus je op­tic­ká myš vhod­ná pro pra­vá­ky i le­vá­ky s přepí­na­čem DPI se čtyřmi po­lo­ha­mi, což umož­ňu­je okam­ži­té nas­ta­ve­ní cit­li­vos­ti a přes­nos­ti. Her­ní pod­lož­ka pod myš Cer­be­rus má textu­ro­va­ný povrch z hustě tka­né lát­ky, dí­ky če­muž je od­ol­ná pro­ti třepe­ní a zá­ro­veň za­ru­ču­je jem­né ov­lá­dá­ní a ab­so­lut­ní přes­nost při hra­ní. Klá­ves­ni­ce se pro­dá­vá za 1299 Kč, resp. 49 euro s DPH. Myš je v pro­de­ji za 799 Kč, resp. 29 euro s DPH a pod­lož­ku pořídí­te za 399 Kč, resp. 14,90 euro s DPH. V dal­ších týd­nech ASUS roz­šíří svou řadu přís­lu­šen­ství Cer­be­rus o bí­lá slu­chát­ka Cer­be­rus Ar­ctic v ceně 1599 Kč, resp. 59 euro a her­ní myš Cer­be­rus v bí­lé barvě.

Her­ní klá­ves­ni­ce Cer­be­rus

Zá­kla­dem her­ní klá­ves­ni­ce Cer­be­rus je ko­vo­vá des­ka SECC (oce­lo­vá, elek­tric­ky po­zin­ko­va­ná cív­ka vál­co­va­ná za stu­de­na), dí­ky níž klá­ves­ni­ce od­olá i ná­roč­né­mu, dlou­ho­do­bé­mu a in­ten­ziv­ní­mu hra­ní. Je­jí de­sign od­ol­ný pro­ti po­li­tí přiná­ší ochra­nu před ne­ho­da­mi s roz­li­tý­mi te­ku­ti­na­mi. In­teg­ro­va­ný od­to­ko­vý ot­vor za­bra­ňu­je te­ku­ti­nám v usa­zo­vá­ní uv­nitř klá­ves­ni­ce a po roz­li­tí te­ku­ti­ny umož­ňu­je snad­né čištění, aby by­lo mož­né se co nej­ry­chle­ji opět vrá­tit k hra­ní. Po­gu­mo­va­né nož­ky jsou zá­ru­kou lep­ší přil­na­vos­ti na ja­kém­ko­li povr­chu, tak­že bu­de her­ní klá­ves­ni­ce Cer­be­rus pevně stát na místě do­kon­ce i během těch ná­roč­ných her­ních ak­cí.

Her­ní klá­ves­ni­ce Cer­be­rus je vy­ba­ve­na 12 spe­ciál­ní­mi snad­no dos­tup­ný­mi mak­ro klá­ve­sa­mi, s je­jichž po­mo­cí mo­hou hrá­či je­di­ným stis­knu­tím vy­vo­lat her­ní příka­zy a zís­kat ve hře tak­tic­kou vý­ho­du.

Her­ní myš Cer­be­rus

Her­ní myš Cer­be­rus je po­hodl­ná op­tic­ká her­ní myš vhod­ná pro pra­vá­ky i le­vá­ky s přepí­na­čem DPI se čtyřmi po­lo­ha­mi, kte­rý umož­ňu­je měnit cit­li­vost a přes­nost my­ši v reál­ném ča­se. Hrá­či mo­hou přepí­nat me­zi čtyřmi přizpůso­bi­tel­ný­mi úrovněmi cit­li­vos­ti. Dí­ky to­mu mo­hou vo­lit me­zi rych­los­tí pro stan­dar­dní her­ní si­tua­ce a přes­nos­tí v mo­men­tech, ja­ko je napřík­lad střel­ba se za­měřova­čem. Prak­tic­ký ba­rev­ný LED in­di­ká­tor pos­ky­tu­je rych­lý přeh­led o ak­tuál­ní úrov­ni cit­li­vos­ti.

Her­ní myš Cer­be­rus je navr­že­na tak, aby po­hodlně pad­la do pra­vé i le­vé ru­ky a vy­hově­la ja­ké­mu­ko­li ty­pu dr­že­ní. Ve spo­je­ní s gu­mo­vý­mi boč­ní­mi kry­ty, kte­ré se ne­zahříva­jí a ve zpo­ce­né ru­ce během in­ten­ziv­ní­ho hra­ní méně klou­žou, bu­de hra­ní po­hodl­né a ov­lá­dá­ní my­ši přes­né.

Her­ní pod­lož­ka pod myš Cer­be­rus

Her­ní pod­lož­ka pod myš Cer­be­rus je dopl­ňkem k her­ní my­ši Cer­be­rus, kte­rý přiná­ší hráčům ještě ví­ce přes­nos­ti při ov­lá­dá­ní. Pod­lož­ka s textu­ro­va­ným povr­chem ze kva­lit­ní hustě tka­né lát­ky je vhod­ná pro hra­ní her, kte­ré vy­ža­du­jí­cí jem­né ov­lá­dá­ní a ab­so­lut­ní přes­nost. Kromě her­ní my­ši Cer­be­rus lze tu­to pod­lož­ku pod myš bez prob­lémů pou­ží­vat se vše­mi dru­hy op­tic­kých a la­se­ro­vých my­ší. Vý­sled­kem je po­hodlnější ov­lá­dá­ní v kaž­dé si­tua­ci. Zá­slu­hou pro­ve­de­ní, kte­ré je od­ol­né pro­ti třepe­ní, a ob­ší­va­ných ok­rajů je her­ní pod­lož­ka pod myš Cer­be­rus ideál­ní pro in­ten­ziv­ní hra­ní po dlou­hou do­bu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter