Odkazprestarostu.sk dostupný už v 100 samosprávach

Slo­ven­ské sa­mos­prá­vy sú ot­vo­re­nej­šie v ko­mu­ni­ká­cii so svo­ji­mi oby­va­teľ­mi, čo do­ka­zu­je na­ras­ta­jú­ci po­čet miest a ob­cí, kto­ré pou­ží­va­jú por­tál Od­kaz­pres­ta­ros­tu.sk. Mes­to Ma­lac­ky sa sta­lo už stou sa­mos­prá­vou, kto­rá pros­tred­níc­tvom tej­to služ­by umož­ňu­je oby­va­te­ľom nah­lá­siť prob­lé­my vo ve­rej­nom pries­to­re, kto­ré ich v mes­te trá­pia, jed­no­du­cho a rých­lo.

Por­tál Od­kaz­pres­ta­ros­tu.sk bol po pr­výk­rát spus­te­ný v Bra­tis­la­ve vo feb­ruári 2010, od­ke­dy sa pos­tup­ne stal dob­re fun­gu­jú­cou sú­čas­ťou ko­mu­ni­ká­cie sa­mos­prá­vy s oby­va­teľ­mi v ďal­ších mes­tách a ob­ciach, zlep­šil ich čin­nosť a do dneš­né­ho dňa pris­pel k vy­rie­še­niu viac než 8 000 prob­lé­mov, kto­ré trá­pi­li ich oby­va­te­ľov. Za šesť ro­kov je­ho pou­ží­va­te­lia spo­lu nah­lá­si­li vy­še 20 400 pod­ne­tov. Dnes je k dis­po­zí­cii pre tak­mer 1,7 mi­lió­nov Slo­vá­kov.

K šies­te­mu vý­ro­čiu fun­go­va­nia por­tá­lu pri­ná­ša pro­jekt svo­jim pou­ží­va­te­ľom v spo­lup­rá­ci s dl­ho­roč­ným par­tne­rom fir­mou Sof­tec nie­koľ­ko dô­le­ži­tých ak­tua­li­zá­cií mo­bil­nej ap­li­ká­cie Od­kaz­pres­ta­ros­tu. Ap­li­ká­cia slú­ži pou­ží­va­te­ľom ope­rač­ných sys­té­mov iOS a An­droid od ro­ku 2013 a rok nes­kôr vy­šla aj ver­zia pre za­ria­de­nia so sys­té­mom Win­dows Pho­ne. Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších no­vi­niek v ak­tua­li­zo­va­ných ap­li­ká­ciách pre iOS a An­droid je mož­nosť ich vy­uží­vať aj v ma­ďar­skom ja­zy­ku. Me­dzi ďal­šie pat­rí pl­ná pod­po­ra 3D Touch pre iP­ho­ne 6S, roz­ší­re­né filtro­va­nie pod­ne­tov ale­bo pri­dá­va­nie via­ce­ro fo­tiek k pod­ne­tu. Priaz­niv­ci pro­jek­tu is­te oce­nia aj zjed­no­du­še­nú mož­nosť pod­po­ry pro­jek­tu jed­no­ra­zo­vým ale­bo pra­vi­del­ným fi­nan­čným da­rom pria­mo z ap­li­ká­cie.

Nah­lá­siť pod­net cez por­tál Od­kaz­pres­ta­ros­tu.sk je jed­no­du­ché. Sta­čí vy­brať ka­te­gó­riu, do kto­rej prob­lém pat­rí, ako nap­rík­lad „ve­rej­né služ­by" ale­bo „dop­rav­né zna­če­nie". Ďalej dopl­niť krát­ky nad­pis, opis prob­lé­mu a pri­dať fo­tog­ra­fiu, kto­rá na prob­lém pou­ka­zu­je. Tre­ba tiež ur­čiť pres­nú ad­re­su, kde sa prob­lém na­chá­dza. Ko­mu­ni­ká­cia me­dzi pou­ží­va­teľ­mi a sa­mos­prá­vou je ve­rej­ná, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu sle­do­vať od­po­ve­de a ak­ti­vi­ty sa­mos­prá­vy pri jed­not­li­vých pod­ne­toch, kto­ré ich za­ují­ma­jú. Ta­kis­to mô­žu pri­dá­vať ko­men­tá­re v ot­vo­re­nej dis­ku­sii pod pod­net­mi. Na zá­kla­de in­for­má­cií od oby­va­te­ľov ale­bo sa­mos­prá­vy ad­mi­nis­trá­to­ri pri­de­ľu­jú pod­ne­tom sta­tus „v rie­še­ní", „ne­rie­še­ný" ale­bo „vy­rie­še­ný" pod­ľa ak­tuál­ne­ho sta­vu. Od­kaz­pres­ta­ros­tu.sk po­tom kaž­do­roč­ne vy­hod­no­cu­je, kto­ré sa­mos­prá­vy za­po­je­né do pro­jek­tu, si ve­dú naj­lep­šie. Me­dzi sa­mos­prá­vy, kto­ré si naj­lep­šie os­vo­ji­li ten­to ko­mu­ni­kač­ný nás­troj, pa­tria mes­tá Tr­na­va a Prie­vi­dza, či bra­tis­lav­ské mes­tské čas­ti Ru­ži­nov, Petr­žal­ka a Vaj­no­ry.

Na Slo­ven­sku v ro­ku 2015 nah­lá­si­li pou­ží­va­te­lia cez ap­li­ká­ciu vy­še 8 000 pod­ne­tov, z kto­rých bo­la po­lo­vi­ca vy­rie­še­ných. Až tre­ti­na nah­lá­se­ných pod­ne­tov sa tý­ka­la ciest a chod­ní­kov, ďa­lej pou­ží­va­te­lia upo­zor­ňo­va­li na prob­lé­my v ob­las­ti ve­rej­ných slu­žieb (os­vet­le­nie, ka­na­li­zá­cia, MHD) a údr­žby ze­le­ne. V ro­ku 2016 plá­nu­je pro­jekt Od­kaz­pres­ta­ros­tu.sk sa roz­ší­riť o ďal­šie no­vé sa­mos­prá­vy, vo feb­ruári nap­rík­lad mes­to Tre­bi­šov, s cie­ľom do­siah­nuť pok­ry­tie 2 mi­lió­nov ob­ča­nov Slo­ven­ska.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter