Slováci urobili takmer milión recenzií e-shopov, tie rozhodnú o najlepšom obchode

Vy­še mi­lión vla­ňaj­ších re­cen­zií na por­tá­li Heu­re­ka.sk roz­hod­ne o e-sho­poch, kto­ré pos­tú­pia do fi­ná­le sú­ťa­že Shop­Ro­ku. Zá­ro­veň mož­no o ob­ľú­be­ných e-sho­poch aj hla­so­vať, svoj ná­zor mož­no vy­jad­riť až do kon­ca feb­ruára.

Bra­tis­la­va 18. ja­nuá­ra - Slo­vá­ci ohod­no­ti­li za rok 2015 e-sho­py vy­še mi­lión­krát, nes­po­koj­ní bo­li len v 4 per­cen­tách prí­pa­dov. Do­ka­zu­je to, že slo­ven­ské e-sho­py si dr­žia vy­so­kú kva­li­tu. Ako tvr­dí ria­di­teľ zá­kaz­níc­ke­ho cen­tra por­tá­lu Heu­re­ka Jan Krie­gel, je to vďa­ka ich vy­ššie­mu poč­tu aj sil­nej kon­ku­ren­cii. „Dr­vi­vá väč­ši­na hod­no­te­ní e-sho­pov na por­tá­li Heu­re­ka je po­zi­tív­nych. Ich vplyv na ná­kup­né sprá­va­nie Slo­vá­kov je pri­tom veľ­ký, po­zi­tív­ne hod­no­te­nie je hneď dru­hým kri­té­riom za ce­nou pri vý­be­re e-sho­pu. Na zá­kla­de re­cen­zií vy­be­rá­me aj naj­lep­šie a naj­kva­lit­nej­šie e-sho­py v sú­ťa­ži Shop­Ro­ku, kto­rá mo­men­tál­ne pre­bie­ha," uvie­dol Krie­gel. Ako do­dal, ví­ťa­zi tej­to sú­ťa­že si za­se dr­žia vy­so­kú kva­li­tu, zá­kaz­ní­ci ich hod­no­tia naj­viac a naj­po­zi­tív­nej­šie.

Aj na­priek ras­tú­cej kva­li­te sa e-sho­py čas­to do­púš­ťa­jú roz­lič­ných preh­reš­kov, nap­rík­lad po­ma­lej či ag­re­sív­nej ko­mu­ni­ká­cie. „V ča­se, ke­dy na tr­hu pô­so­bia ti­sí­ce e-sho­pov, roz­ho­du­jú o ich exis­ten­cii ma­lič­kos­ti - sluš­né sprá­va­nie k zá­kaz­ní­kom, uvá­dzanie prav­di­vých in­for­má­cií, pria­ma a včas­ná ko­mu­ni­ká­cia a po­dob­ne. Až 83 % zá­kaz­ní­kov ne­to­le­ru­je e-sho­pom nep­rav­di­vé in­for­má­cie o dos­tup­nos­ti pro­duk­tu, ďal­ších 77 % vi­dí ako naj­väč­ší prob­lém po­ma­lú ale­bo žiad­nu ko­mu­ni­ká­ciu. Tre­tím naj­čas­tej­ším prob­lé­mom je v troch štvr­ti­nách prí­pa­dov aro­gan­tné sprá­va­nie e-sho­pov," uvie­dol Krie­gel. Prá­ve me­dzi ví­ťaz­mi sú­ťa­že Shop­Ro­ku sa ta­kých­to preh­reš­kov náj­de naj­me­nej.

Ten­to roč­ník sú­ťa­že o naj­kva­lit­nej­ší, naj­po­pu­lár­nej­ší a naj­ino­va­tív­nej­šie Shop­Ro­ku 2015 je už sied­mym v po­ra­dí. Ten­to roč­ník je však pr­vý po zme­ne na­ča­so­va­nia, hla­so­va­nie pre­bie­ha na pre­lo­me ro­ku a vy­hlá­se­nie vý­sled­kov pre­beh­ne až po up­ly­nu­tí ce­lé­ho ka­len­dár­ne­ho ob­do­bia, a to v mar­ci 2016. „Prin­cíp a cie­le sú­ťa­že však zos­tá­va­jú rov­na­ké - chce­me náj­sť, vy­hlá­siť a oce­niť tie naj­kva­lit­nej­šie a naj­po­pu­lár­nej­šie e-sho­py na slo­ven­skom inter­ne­te za up­ly­nu­lý rok v troch zná­mych ka­te­gó­riách," vy­hlá­sil Krie­gel. Vy­hlá­se­nie ví­ťa­zov bu­de 17. mar­ca 2016 v Bra­tis­la­ve. Úpl­né pod­mien­ky sú­ťa­že sú dos­tup­né na strán­kach ak­cie www.shop­ro­ku.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter