TP-LINK na veľtrhu CES 2016 predstavil super rýchle bezdrôtové produkty pre digitálnu domácnosť

Spo­loč­nosť TP-LINK, pop­red­ný sve­to­vý vý­rob­ca sie­ťo­vých pr­vkov pre do­mác­nos­ti a ma­lé kan­ce­lá­rie, pred­sta­vi­la na veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2016 v ame­ric­kom Las­Ve­gas za­ují­ma­vé no­vin­ky a kon­cep­ty, pre­dov­šet­kým su­per rých­le Wi-Fi­rou­te­ry a za­ria­de­nia pre di­gi­tál­nu do­mác­nosť.

Pr­vý WiGig­rou­ter na sve­te

Me­dzi bez­drô­to­vý­mi pro­duk­ta­mi bu­dil úpl­ne op­ráv­ne­ne naj­väč­šiu po­zor­nosť viac­pás­mo­vý Wi-Fi­rou­ter­Ta­lon AD7200, pr­vý rou­ter na sve­te pod­po­ru­jú­ci naj­nov­šiu špe­ci­fi­ká­ciu 802.11ad, kto­rý do­sa­hu­je rých­losť až 2,5krát vy­ššiu než do­te­raz naj­rý­chlej­ší štan­dard 11ac. Ta­lon AD7200 po­nú­ka pri­po­je­nie rých­los­ťou až 4,6 Gbit/s v pás­mu 60 GHz a zá­ro­veň pra­cu­je aj v už exis­tu­jú­cich Wi-Fi pás­mach 2,4 GHz a 5 GHz, vý­sled­kom čo­ho je cel­ko­vá prie­pus­tnosť na úrov­ni do­po­siaľ ne­ví­da­ných 7 Gbit/s. Rou­ter je vy­ba­ve­ný aj štyr­mi gi­ga­bi­to­vý­mi et­her­ne­to­vý­mi por­ta­mi a dvo­ma por­ta­mi USB 3.0. Dos­tup­ný na tr­hu by mal byť už v pr­vom štvrťro­ku 2016.

Mno­ho gi­ga­bi­to­vé rou­te­ry pre UHD vi­deo a naj­nov­šie hry

Znač­ne nad­štan­dard­ný vý­kon sľu­bu­jú aj ďal­šie dva expo­ná­ty, kto­ré TP-LINK vo svo­jom veľtr­žnom stán­ku pred­sta­vil - troj­pás­mo­vý Wi-Fi­rou­te­rAr­cher C5400 a dvoj­pás­mo­vý Ar­cher C3150 s MU-MI­MO. Obe za­ria­de­nia sú us­pô­so­be­né pre vy­so­kú zá­ťaž, napr. on­li­ne hru via­ce­rých hrá­čov ale­bo strea­ming vi­dea v ultra­vy­so­kom roz­lí­še­ní (4K).

Ar­cher C5400 po­nú­ka cel­ko­vú rých­losť až 5400 Mbit/s pros­tred­níc­tvom jed­né­ho pri­po­je­nia v pás­me 2,4 GHz (1000 Mbit/s) a dvoch v pás­me 5 GHz (2164 Mbit/s), za­tiaľ čo Ar­cher C3150 s pod­po­rou tech­no­ló­gií 4-Stream a Nit­roQAM do­ká­že pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou až 3150 Mbit/s s jed­ným pri­po­je­ním v pás­me 2,4 GHz (1000 Mbit/s) a jed­ným v pás­me 5 GHz (2167 Mbit/s).

Tech­no­ló­gia MU-MI­MO u oboch mo­de­lov zvy­šu­je vý­kon Wi-Fi pri hrách a strea­mo­va­ní mul­ti­mé­dií až troj­ná­sob­ne, za­tiaľ čo Smar­tCon­nect za­is­ťu­je, aby kaž­dé za­ria­de­nie bo­lo pri­po­je­né naj­vyš­šou mož­nou rých­los­ťou s oh­ľa­dom na svo­je mož­nos­ti a pot­re­by. Ar­cher C3150 je na­vy­še vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou sme­ro­va­nia lú­ča (tzv. beam­for­ming), kto­rá de­te­ku­je pri­po­je­né za­ria­de­nia a sús­tre­dí rá­dio­vý sig­nál je­ho sme­rom.

Rou­te­rAr­cher C3150 by sa mal na tr­hu ob­ja­viť v pr­vom štvrťro­ku, za­tiaľ čo Ar­cher C5400 v dru­hom.

In­te­li­gen­tná do­mác­nosť v inter­ne­te ve­cí

Ta­lon AD7200, rov­na­ko ako Ar­cher C5400 a Ar­cher C3150 sú sú­čas­ťou no­vej po­nu­ky pro­duk­tov, kto­rú spo­loč­nosť TP-LINK prip­ra­vi­la pre pre­po­je­nú in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť. Sr­dcom do­má­ce­ho inter­ne­tu ve­cí má byť 1900Mbit/s rou­ter

SR20 s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou, kto­rý umož­ňu­je ria­diť všet­ky do­má­ce za­ria­de­nia z jed­né­ho mies­ta - bez­drô­to­vo (Wi-Fi, Zig­Bee a Z-Wave) aj po et­her­ne­to­vej sie­ti.

TP-LINK pri rou­te­ri SR20 sľu­bu­je kom­pa­ti­bi­li­tu so za­ria­de­nia­mi iných vý­rob­cov a sám pre ne­ho po­nú­ka ce­lé por­tfó­lio za­ria­de­ní pre auto­ma­ti­zá­ciu do­mác­nos­ti, od za­bez­pe­če­nia po ria­de­nie os­vet­le­nia a spot­re­by ener­gie.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter