V spoločnosti SOFTIP zavládla HAPPY HR

Ap­li­ká­ciu SOF­TIP HAP­PY HR mô­žu od piat­ka vy­uží­vať aj inter­ní za­mes­tnan­ci SOF­TI­Pu. Spo­loč­nosť sa tak roz­hod­la nie­len vy­uží­vať to­to mo­der­né webo­vé rie­še­nie na ria­de­nie ľud­ských zdro­jov vo fir­me, ale pre­dov­šet­kým zbie­rať spät­nú väz­bu od vlas­tných pra­cov­ní­kov, a tým eš­te viac urý­chliť je­ho ďal­ší vý­voj a zdo­ko­na­ľo­va­nie. Zá­ro­veň pre­bie­ha aj im­ple­men­tá­cia SOF­TIP HAP­PY HR u pr­vých zá­kaz­ní­kov.

„V pr­vej fá­ze bol na­sa­de­ný mo­dul Or­ga­ni­zá­cia a per­so­nál­ny por­tál HAP­PY PEOP­LE, kto­ré nám uľah­čia ži­vot v ob­las­ti HR pro­ce­sov. Či už sa to tý­ka schva­ľo­va­nia do­vo­le­niek pria­mo z mo­bi­lu, ak­tua­li­zá­cie osob­ných úda­jov na di­aľ­ku ale­bo orien­tá­cie za­mes­tnan­cov v or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­re a v ro­lách so špe­ci­fic­ký­mi zod­po­ved­nos­ťa­mi a kom­pe­ten­cia­mi v spo­loč­nos­ti," up­res­nil Ing. Mar­tin Vl­čko, fi­nanč­ný ria­di­teľ a člen pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti SOF­TIP.

Pos­tup­ne bu­de v rám­ci tran­sfor­má­cie ria­de­nia per­so­nál­nych zdro­jov v spo­loč­nos­ti im­ple­men­to­va­ná aj ďal­šia fun­kcio­na­li­ta SOF­TIP HAP­PY HR pre­dov­šet­kým v ob­las­ti ria­de­nia pro­ce­su vzde­lá­va­nia od je­ho plá­no­va­nia, evi­den­cie až po sle­do­va­nie nák­la­dov na vzde­lá­va­cie ak­ti­vi­ty a v ob­las­ti hod­no­te­nia za­mes­tnan­cov na zá­kla­de de­fi­no­va­ných kri­té­rií, kto­ré je už na­sa­de­né v tes­to­va­cej pre­vádz­ke.

SOF­TIP HAP­PY HR je ab­so­lút­nou no­vin­kou v pro­duk­to­vom por­tfó­liu SOF­TIP. Tá­to webo­vá ap­li­ká­cia je šká­lo­va­teľ­ná, ot­vo­re­ná a kom­pa­ti­bil­ná s kto­rým­koľ­vek per­so­nál­nym a mzdo­vým sys­té­mom. Ok­rem slo­ven­či­ny do­ká­že pra­co­vať aj v ne­mec­kej a an­glic­kej mu­tá­cii. Me­dzi jej hlav­né vý­ho­dy pat­rí dos­tup­nosť 24/7 - pos­ta­čí pri­po­je­nie na inter­net a za­ria­de­nie s inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom (PC, Mac, tab­let ale­bo smar­tpho­ne). Všet­ky úda­je sú šif­ro­va­né a v úpl­nom bez­pe­čí.

Viac in­for­má­cií: www.sof­tip.sk/hap­pyhrOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter