Epson predstavuje svoje najvýznamnejšie produkty

Na toh­to­roč­nom roč­ní­ku ISE pred­sta­ví spo­loč­nosť Ep­son niek­to­ré zo svo­jich naj­viac pô­so­bi­vých pro­duk­tov vo svo­jej his­tó­rii účas­ti na tej­to vý­sta­ve. Tie­to no­vé mo­de­ly, me­dzi kto­ré pa­tria pr­vé la­se­ro­vé in­šta­lač­né pro­jek­to­ry vy­uží­va­jú­ce ši­ro­kú šká­lu tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií, roz­ši­ru­jú exis­tu­jú­ci pro­duk­to­vý rad a spo­loč­nosť Ep­son tak na­ďa­lej upev­ňu­je svo­ju sil­nú po­zí­ciu na tr­hu.

Na toh­to­roč­nom roč­ní­ku bu­de­te mať mož­nosť pr­výk­rát uvi­dieť no­vú vlaj­ko­vú loď in­šta­lač­ných pro­jek­to­rov Ep­son. Ro­man Vej­raž­ka, Bu­si­ness Ac­count Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe, k to­mu do­dá­va: „Je pre nás nes­mier­nym po­te­še­ním pred­sta­viť no­vé la­se­ro­vé pro­duk­ty pre ten­to seg­ment, a to vrá­ta­ne toh­to no­vé­ho pro­jek­to­ru. Usi­lov­ná prá­ca na tej­to ra­de tr­va­la nie­koľ­ko ro­kov a je vý­sled­kom vskut­ku ne­ví­da­nej vý­ške in­ves­tí­cii do pre­lo­mo­vých tech­no­ló­gií in­špi­ro­va­ných skú­se­nos­ťa­mi zá­kaz­ní­kov. Cie­ľom toh­to úsi­lia bo­lo za­is­tiť, aby na­še pro­duk­ty spĺňa­li tie naj­vyš­šie oča­ká­va­nia zá­kaz­ní­kov."

Ok­rem tých­to no­vých la­se­ro­vých mo­de­lov vy­sta­vu­je Ep­son no­vý rad men­ších in­šta­lač­ných pro­jek­to­rov EB-G7000 (EB-G7800, EB-G7200W, EB-G7000W, EB-G7905U, EB-G7900U, EB-G7400U). Ten­to rad je ideál­ny pre pou­ži­tie v za­sa­da­cích mies­tnos­tiach, pred­náš­ko­vých mies­tnos­tiach ale­bo veľ­kých učeb­niach. Po­nú­ka množ­stvo kva­li­ta­tív­nych, fun­kčných a uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vých vy­lep­še­ní, kto­rých vý­sled­kom sú vy­so­ko kva­lit­né a pro­fe­sio­nál­ne pre­zen­tá­cie na­po­má­ha­jú­ce vy­tvá­rať správ­nu at­mos­fé­ru vo veľ­kých pries­to­roch.

Náv­štev­ní­ci mô­žu oča­ká­vať, že ok­rem tých­to pô­so­bi­vých no­vi­niek uvi­dia v stán­ku spo­loč­nos­ti Ep­son ce­lý rad exis­tu­jú­cich pro­duk­tov a rie­še­ní prip­ra­ve­ných pre pro­fe­sio­nál­ny AV seg­ment. Ak chce­te zis­tiť viac, ta nav­štív­te na­šu vý­stav­nú strán­ku na ad­re­se: www.ep­son.eu/ise.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter