Minerva Slovensko oslavuje 20 rokov existencie na slovenskom ERP trhu vďaka svojim zákazníkom

Mi­ner­va je vý­hrad­ný do­dá­va­teľ pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií QAD pre prie­my­sel­né pod­ni­ky na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu. Ten­to rok os­la­vu­je 20 ro­kov do­dá­vok pro­duk­tov a slu­žieb do vý­rob­ných fi­riem na Slo­ven­sku.

Spo­loč­nosť Mi­ner­va Slo­ven­sko, vý­hrad­ný do­dá­va­teľ pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií fir­my QAD na Slo­ven­sku, v sú­čas­nej do­be os­la­vu­je 20 ro­kov exis­ten­cie na slo­ven­skom IT tr­hu. Od svoj­ho vzni­ku v ro­ku 1996 spo­loč­nosť zís­ka­la do 50 zá­kaz­ní­kov. K zá­kaz­ní­kom spo­loč­nos­ti sa za­ra­ďu­jú lo­kál­ne, ako aj nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti, nap­rík­lad: Joh­nson Con­trols, Ka­belschlepp Sys­tem­tech­nik, me­tal de­sign, Old He­rold, PPS Det­va, Služ­ba Nit­ra, Tes­la Lip­tov­ský Hrá­dok, Trens a VULM.

V up­ly­nu­lých dvad­sia­tich ro­koch za­ži­la Mi­ner­va Slo­ven­sko z fi­nan­čné­ho hľa­dis­ka naj­sil­nej­šie ro­ky 2008, 2013 a 2014 a aj na­ďa­lej je ús­peš­nou spo­loč­nos­ťou. V po­rov­na­ní so svo­jou ses­ter­skou spo­loč­nos­ťou v Če­chách sme sa v rov­na­kom ob­do­bí stret­li s eko­no­mic­kou re­ce­siou, ov­šem vy­rov­ná­va­nie sa s ňou a prís­tup če­ských a slo­ven­ských fi­riem, zvlášť vo sfé­re prie­mys­lu, bol od­liš­ný. Slo­ven­ské pod­ni­ky ove­ľa opatr­nej­šie a v men­šej mie­re in­ves­to­va­li do svoj­ho IT. Mi­ner­va Slo­ven­sko aj na­priek to­mu vy­tr­va­la a udr­ža­la si svo­jich zá­kaz­ní­kov, kto­rí vo väč­ši­ne zis­ti­li, že Mi­ner­va Slo­ven­sko je pre nich fé­ro­vým par­tne­rom s bu­dúc­nos­ťou.

„Mi­ner­va Slo­ven­sko od ro­ku 1996, ke­dy vznik­la, ús­peš­ne pô­so­bí na tr­hu ERP sys­té­mov už 20 ro­kov. Tu vi­dí­me sta­bi­li­tu fir­my, keď­že sa dl­ho­do­bo dr­ží v TOP 10 IT fi­riem na Slo­ven­sku", zhr­nul vý­kon­ný ria­di­teľ Mi­ner­vy Slo­ven­sko Du­šan Vaj­da. „Po­ďa­ko­va­nie za­to pat­rí nie­len za­mes­tnan­com, kto­rí vo fir­me pô­so­bia aj od jej vzni­ku, ale tiež na­šim zá­kaz­ní­kom, ob­chod­ným par­tne­rom a pod­po­re sa­mot­né­ho auto­ra QAD" do­dal Vaj­da. Rov­na­ko po­zi­tív­ne hod­no­tí 20 ro­kov Mi­ner­vy na Slo­ven­sku tiež pred­se­da pred­sta­ven­stva Mi­ner­vy ČR, ak­cio­nár a člen do­zor­nej ra­dy Mi­ner­vy Slo­ven­sko, Petr Kop­tík: „Před čtyřmi le­ty sla­vi­la Mi­ner­va Čes­ká re­pub­li­ka 20 let exis­ten­ce a jsem vel­mi rád, že Mi­ner­va Slo­ven­sko, kte­rá je na­še men­ší a mlad­ší ses­tra, dovr­ši­la 20 let v dob­ré kon­di­ci. Těším se na dal­ší ob­do­bí a spo­lup­rá­ci s na­ši stá­va­jí­cí­mi i no­vý­mi zá­kaz­ní­ky".

Jean-Clau­de Walra­vens, Se­nior Vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti QAD v re­gió­ne EMEA zno­vu potvr­dil po­zí­ciu spo­loč­nos­ti Mi­ner­va: "Mi­ner­va je kľú­čo­vým par­tne­rom v rám­ci na­šej ob­chod­nej stra­té­gie v re­gió­ne EMEA a je mi po­te­še­ním, že mô­žem ce­lé­mu jej tí­mu za­bla­ho­že­lať k tak vý­znam­né­mu vý­ro­čiu". "Po­čas tej­to do­by sme spo­loč­nos­ti Mi­ner­va ude­li­li nie­koľ­ko oce­ne­ní QAD za rých­lu im­ple­men­tá­ciu a Dis­tri­bú­tor ro­ka v cel­ko­vom hod­no­te­ní všet­kých dis­tri­bú­to­rov v re­gió­ne EMEA. Chcel by som sa po­ďa­ko­vať za vy­ni­ka­jú­ce par­tner­stvo a vy­jad­riť že­la­nie ďal­ších 20 ro­kov vzá­jom­nej spo­lup­rá­ce a mno­ho ďal­ších spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov."

Spo­loč­nosť je od ro­ku 1996 vý­hrad­ným do­dá­va­te­ľom pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií QAD, kto­ré dnes vy­uží­va viac ako 2 800 pod­ni­kov z 97 kra­jín v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, vý­ro­be spot­reb­né­ho to­va­ru, v pot­ra­vi­nár­stve, stro­jár­stve a far­má­cii a zdra­vot­níc­tve (prís­tro­je a ma­te­riá­ly). Vďa­ka sil­né­mu a sta­bil­né­mu ras­tu ako ce­lok sa Mi­ner­va sta­la naj­väč­ším dis­tri­bú­to­rom a stra­te­gic­kým par­tne­rom QAD v re­gió­ne EMEA. Spo­loč­nosť do bu­dúc­nos­ti plá­nu­je ďal­ší roz­voj pro­duk­tov QAD a slu­žieb, naj­mä v ob­las­ti in­teg­ro­va­nej fun­kcio­na­li­ty Bu­si­ness Pro­cess Ma­na­ge­ment a od mi­nu­lé­ho ro­ka po­nú­ka clou­do­vé služ­by pre ERP QAD s náz­vom QAD En­terpri­se Cloud by Mi­ner­va vo vlas­tnom dá­to­vom cen­tre. Mi­ner­va Slo­ven­sko je tiež vý­znam­ným par­tne­rom spo­loč­nos­ti Sie­mens v pre­da­ji APS rie­še­ní SI­MA­TIC IT Preac­tor (pred­tým Preac­tor). Ako je­di­ná v re­gió­ne do­siah­la vy­so­kú úro­veň par­tner­stva Sil­ver So­lu­tion Pro­vi­der.

Spo­loč­nosť MI­NER­VA Slo­ven­sko je vý­hrad­ným pos­ky­to­va­te­ľom pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií fir­my QAD v ČR a SR a pô­so­bí tiež ako dis­tri­bú­tor QAD vo vý­chod­nej Euró­pe

Mi­ner­va Slo­ven­sko je or­ga­ni­zá­cia úz­ko orien­to­va­ná na zá­kaz­ní­ka, kto­rá po­má­ha vý­rob­ným a dis­tri­buč­ným spo­loč­nos­tiam zlep­šiť ich cel­ko­vé ria­de­nie pod­ni­ku s väč­šou efek­tív­nos­ťou, kon­tro­lou a pro­duk­ti­vi­tou im­ple­men­tá­ciou in­for­mač­ných sys­té­mov. Mi­ner­va je schop­ná svo­jim zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť všet­ky služ­by od in­šta­lá­cie sof­tvé­ru a po­ra­den­stva až po sys­té­mo­vú in­teg­rá­ciu a e-bu­si­ness rie­še­nia sve­to­vej trie­dy. Dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti na tr­hu plá­no­va­nia pod­ni­ko­vých zdro­jov (ERP) a viac ako 150 spo­loč­nos­tí uží­va­jú­cich in­for­mač­ný sys­tém QAD En­terpri­se Ap­pli­ca­tions v Čes­kej re­pub­li­ke, na Slo­ven­sku, v Ma­ďar­sku, v Ru­mun­sku, v Rus­ku, na Uk­ra­ji­ne a v Lit­ve potvr­dzu­jú, že spo­koj­nosť zá­kaz­ní­ka je pre Mi­ner­vu zá­väz­kom. Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.mi­ner­va-is.eu.

Zdroj: MinervaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter