Zachyťte každý moment s Canon EOS-1D X Mark II

Spo­loč­nosť Ca­non pred­sta­vu­je netr­pez­li­vo oča­ká­va­ný mo­del EOS-1D X Mark II - no­vú vlaj­ko­vú loď me­dzi di­gi­tál­ny­mi jed­noo­ký­mi zr­kad­lov­ka­mi, kto­rá je špič­ko­vou kom­bi­ná­ciou ob­ra­zo­vej kva­li­ty, vy­so­ké­ho roz­lí­še­nia a vy­so­kej rých­los­ti. Mo­del EOS-1D X Mark II je navr­hnu­tý tak, aby fo­tog­ra­fom od pr­vej se­kun­dy pos­ky­to­val kon­ku­ren­čnú vý­ho­du no­vej úrov­ne rých­los­ti - sní­ma­nie 14 sní­mok za se­kun­du v re­ži­me AF/AE trac­king a 16 sní­mok za mi­nú­tu v re­ži­me Li­ve View - ideál­nej na zá­znam rých­lo sa po­hy­bu­jú­cich ob­jek­tov či už v di­vo­kej prí­ro­de, ale­bo na sve­to­vých špor­to­vých po­du­ja­tiach.

Mo­del EOS-1D X Mark II vy­vi­nu­tý s oh­ľa­dom na od­oz­vu od ko­mu­ni­ty fo­tog­ra­fov pou­ží­va­jú­cich EOS-1D X po­nú­ka no­vý 20,2 MP pl­no­for­má­to­vý sní­mač CMOS, no­vú tech­no­ló­giu AI Servo AF III+, ako aj mož­nosť zá­zna­mu vi­dea 4K až 60p. To­to spo­je­nie ši­ro­kých mož­nos­tí a vý­ko­nu ro­bí z fo­toa­pa­rá­tu vy­ni­ka­jú­ci nás­troj tak­mer do všet­kých ob­las­tí pro­fe­sio­nál­nej fo­tog­ra­fie.

EOS 1D X Mk II EF 50mm USM WHT BEAUTY 02.jpg

No­vý štan­dard ob­ra­zo­vej kva­li­ty a pres­nos­ti auto­fo­ku­su

Mo­del EOS-1D X Mark II so ši­ro­kým, uni­ver­zál­nym roz­sa­hom ISO - neu­ve­ri­teľ­ných 100 až 51200 s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia od 50 až do 409600 - exce­lu­je vo všet­kých sve­tel­ných pod­mien­kach od naj­jas­nej­šie­ho svet­la až tak­mer po tmu.

Vy­lep­še­ný 61-bo­do­vý sys­tém AF so 41 za­os­tro­va­cí­mi bod­mi krí­žo­vé­ho ty­pu, kto­rým je vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rát, pok­rý­va roz­ší­re­nú ob­lasť a umož­ňu­je za­os­triť v sla­bom os­vet­le­ní až do -3 EV, čo za­ru­ču­je uni­kát­nu os­trosť kaž­dé­ho zá­be­ru. Po pr­vý raz pri fo­tog­ra­fo­va­ní s vy­bra­ný­mi nad­stav­ca­mi a te­leob­jek­tív­mi po­nú­ka no­vý sys­tém AF pod­po­ru aj pre AF pri f/8 so všet­ký­mi 61 bod­mi, čo pos­ky­tu­je slo­bod­nú voľ­bu vý­be­ru za­os­tro­va­cie­ho bo­du. EOS-1D X Mark II pri­ná­ša ok­rem po­pu­lár­nych tech­no­ló­gií AF spo­loč­nos­ti Ca­non - nas­ta­ve­nia EOS iTR a AF Ca­se - aj no­vú tech­no­ló­giu AI Servo AF III+, kto­rá zvy­šu­je cit­li­vosť pri sle­do­va­ní scén, v kto­rých do­chá­dza k náh­le­mu po­hy­bu ob­jek­tov, nap­rík­lad zvie­rat rých­lo sa po­hy­bu­jú­cich v prí­ro­de.

EOS 1D X Mk II_ EF 24-70mm USM 600EX-RT FRT.jpg

So sys­té­mom AF úz­ko spo­lup­ra­cu­je no­vý me­ra­cí sní­mač 360k RGB+IR za­ru­ču­jú­ci pres­nú expo­zí­ciu a zlep­še­nú de­tek­ciu ob­jek­tov. Tech­no­ló­gia de­tek­cie bli­ka­nia Flic­ker De­tec­tion, pr­vý raz vy­uži­tá v mo­de­li EOS 7D Mark II, ta­kis­to za­ru­ču­je kon­zis­ten­tné vý­sled­ky pri ume­lom os­vet­le­ní - nap­rík­lad pri ha­lo­vých špor­to­vých po­du­ja­tiach.

EOS 1D X Mk II BODY up FRT.jpg

Za­chyťte každú se­kun­du

Vďa­ka pre­ko­na­niu hra­níc vy­so­kej rých­los­ti do­ká­že mo­del EOS-1D X Mark II fo­tog­ra­fo­vať rých­los­ťou 14 sní­mok za se­kun­du v re­ži­me AF/AE trac­king do for­má­tu RAW a umož­ňu­je za­chy­tiť kaž­dý mo­ment špor­to­vých uda­los­tí ale­bo sú­bo­jov vo zvie­ra­cej rí­ši. Ak pot­re­bu­je­te eš­te vy­ššiu rých­losť, bez auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia je mož­né fo­tog­ra­fo­vať v re­ži­me Li­ve View rých­los­ťou až 16 sní­mok za se­kun­du. No­vá pa­mä­ťo­vá kar­ta CFast 2.0™ umož­ňu­je fo­toa­pa­rá­tu za­zna­me­nať pri sú­vis­lom fo­tog­ra­fo­va­ní vy­so­kou rých­los­ťou neob­me­dze­ný po­čet sní­mok vo for­má­te JPEG ale­bo 170 sní­mok vo for­má­te RAW.

EOS-1D X Mark II je naj­rý­chlej­šou di­gi­tál­nou jed­noo­kou zr­kad­lov­kou EOS na tr­hu aj vďa­ka dvo­ji­ci no­vých pro­ce­so­rov DI­GIC 6+ za­ru­ču­jú­cich mi­mo­riad­ne rých­le spra­co­va­nie ob­rov­ské­ho ob­je­mu ob­ra­zo­vých dát zo sní­ma­ča. Prep­ra­co­va­ná konštruk­cia zr­kad­la vy­uží­va no­vý me­chan­izmus po­ho­nu na pod­po­ru vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho sní­ma­nia s mi­ni­mál­ny­mi vib­rá­cia­mi a mi­ni­mál­nym hlu­kom.

EOS 1D X Mk II BK BEAUTY 02.jpg

Zá­znam vi­dea v pro­fe­sio­nál­nom štan­dar­de 4K

Dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti spo­loč­nos­ti Ca­non s for­má­tom 4K sa pl­ne od­rá­ža­jú v mo­de­li EOS-1D X Mark II, kto­rý fil­má­rom umož­ňu­je sní­mať v re­ži­me 4K (4096 x 2160) roz­lič­ný­mi sním­ko­va­cí­mi rých­los­ťa­mi až do 60 sním./s na kar­tu CFast 2.0™. Ta­kis­to umož­ňu­je sní­mať v roz­lí­še­ní Full HD (1920 x 1080p) neu­ve­ri­teľ­nou rých­los­ťou 120 sním./s, kto­rá je ideál­na na spo­ma­le­né zá­be­ry. Roz­ho­du­jú­ce mo­men­ty zo scé­ny 4K so sním­ko­va­cou frek­ven­ciou 60 sním./s je mož­né extra­ho­vať ako fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­lí­še­ním 8,8 MP, čo pos­ky­tu­je eš­te vy­ššiu kon­tro­lu nad pres­ným mo­men­tom za­chy­te­nia sním­ky.

Fil­má­ri mô­žu vy­uží­vať rých­ly a ply­nu­lé auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie v re­ži­me 4K a Full HD vďa­ka tech­no­ló­gii Dual Pixel CMOS AF spo­loč­nos­ti Ca­non a Mo­vie Servo AF; do­ty­ko­vý pa­nel LCD zas umož­ňu­je rých­lu voľ­bu bo­dov AF pri nak­rú­ca­ní vi­dea.

Op­ti­mál­na sprá­va sní­mok a spoľah­li­vosť

Pro­fe­sio­nál­nym fo­tog­ra­fom sa dos­tá­va do rúk nás­troj, kto­rý pot­re­bu­jú na sprá­vu sní­mok a ich jed­no­du­chý pre­nos do spra­vo­daj­ských agen­túr ale­bo re­dak­cií. Vsta­va­ný mo­dul GPS za­zna­me­ná­va mies­ta fo­tog­ra­fo­va­nia do dát EXIF a po­má­ha pro­fe­sio­ná­lom udr­žať si pres­ný preh­ľad o zá­be­roch. Sie­ťo­vé roz­hra­nie Et­her­net LAN a roz­hra­nie Su­per­Speed USB 3.0 pos­ky­tu­jú mož­nosť voľ­by zdie­ľa­nia sní­mok - pros­tred­níc­tvom FTP ale­bo pria­mo do po­čí­ta­ča. No­vý bez­drô­to­vý vy­sie­lač sú­bo­rov WFT-E8[i] na­vy­še pod­po­ru­je aj vy­so­ko­rý­chlost­ný štan­dard 802.11ac (v pás­me 5 GHz).

EOS 1D X Mk II_ AF points illumination Unit BK BEAUTY.jpg

EOS-1D X Mark II sta­via na tra­dí­cii di­zaj­nu EOS - vy­uží­va vy­lep­še­ný grip a ov­lá­da­cie pr­vky, pos­ky­tu­je lep­šie mož­nos­ti ov­lá­da­nia, kto­ré je mi­mo­riad­ne pri­ro­dze­né, a vďa­ka ochra­ne je od­ol­ný vo­či po­ve­ter­nos­tným vply­vom a ideál­ny na fo­tog­ra­fo­va­nie v exte­rié­ri. In­te­li­gent­ný hľa­dá­čik II po­nú­ka prib­liž­ne 100 % zor­né po­le a elek­tro­nic­ké prek­ry­tie in­for­má­cia­mi o sní­ma­ní zna­me­ná, že už nik­dy ne­bu­de pot­reb­né od­dia­liť oko od hľa­dá­či­ka.

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky mo­de­lu EOS-1D X Mark II :

  • Za­chy­te­nie ob­jek­tov v mi­mo­riad­nej ob­ra­zo­vej kva­li­te
  • Os­tré sním­ky so špič­ko­vou pres­nos­ťou AF
  • Mi­mo­riad­ne vy­so­ké rých­los­ti a spo­ľah­li­vý vý­kon pri zá­zna­me kaž­dé­ho mo­men­tu
  • Pok­ro­či­lý re­žim zá­zna­mu vi­dea 4K oži­vu­je prí­be­hy
  • Vy­so­ko­rý­chlost­ný vý­stup sní­mok, vy­so­ko­rý­chlos­tná sprá­va sní­mok

Fo­toa­pa­rát bu­de v pre­da­ji naj­skôr od kon­ca ap­rí­la 2016 a je­ho od­po­rú­ča­ná ce­na je 6.399 €.

Zdroj: Canon


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter