ČR: Trendy pre CIO v roku 2016

Spo­leč­nost Di­men­sion Da­ta, glo­bál­ní pos­ky­to­va­tel IT řeše­ní a slu­žeb s roč­ním ob­ra­tem ve vý­ši 7,5 mi­liard ame­ric­kých do­larů, zveřej­ni­la své před­povědi v ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií na nás­le­du­jí­cích 12 měsíců a vy­zdvih­la důle­ži­tost di­gi­tál­ní tran­sfor­ma­ce.

Pod­le tech­nic­ké­ho ředi­te­le sku­pi­ny Di­men­sion Da­ta, Et­tien­ne Rei­nec­ke­ho, bu­dou zá­kla­dem fi­rem­ních IT stra­te­gií pro ten­to rok: so­ciál­ní spo­lup­rá­ce, mo­bil­ní tech­no­lo­gie, cloud, da­to­vé ana­lý­zy, inter­net věcí a tzv. „bi­mo­dál­ní sprá­va IT". Ta umož­ňu­je rozděle­ní IT na část spra­vo­va­nou tra­dič­ním způso­bem, a na část plně zoh­led­ňu­jí­cí di­gi­tál­ní ino­va­ce. K nárůstu bi­mo­dál­ní sprá­vy doj­de právě v ro­ce 2016 a vý­sled­kem bu­de pravděpo­dob­né rozděle­ní IT týmů, zod­povědnos­ti a roz­počtů. Zce­la po­cho­pi­tel­nou otáz­kou pro­to je, na co své roz­poč­ty a zdro­je fir­my za­měří.

"Všech­ny ty­to tren­dy a tech­no­lo­gie ma­jí vel­mi ši­ro­ký do­pad. Fir­mám to­tiž umož­ňu­jí změnit ob­chod­ní mo­de­ly a di­gi­ta­li­zo­vat pro­ce­sy. Ty vý­znamně přispějí k rych­lej­ší­mu uvádění no­vých pro­duktů a slu­žeb, k zís­ká­ní kon­ku­ren­ční vý­ho­dy i ke zvý­še­ní spo­ko­je­nos­ti klientů a za­městnanců," vy­světlu­jeEt­tien­ne Rei­nec­ke.

Dle spo­leč­nos­ti Di­men­sion Da­ta bu­dou pod­ni­ko­vé IT stra­te­gie ov­livně­ny změna­mi ve čtyřech klí­čo­vých ob­las­tech:

Ro­le dat se v pos­led­ní době zá­sadně změni­la. Pro­fe­sio­ná­lo­vé věno­va­li po mno­ho let větši­nu své­ho ča­su a ener­gie na to, jak da­ta efek­tivně uk­lá­dat, jak ideálně vy­tvářet zá­lo­hy, jak do­sáh­nout nej­lep­ší­ho vý­ko­nu apod. Středem po­zor­nos­ti tak by­ly čin­nos­ti přímo sou­vi­se­jí­cí s běžným pro­vo­zem da­ta­bá­zí. Po jis­té době se tak­to ši­ro­ké po­je­tí za­ča­lo ome­zo­vat pou­ze na nák­la­dy spo­je­né se sprá­vou dat. Dnes je však hlav­ním cí­lem zdo­ko­na­lo­vat vy­těžo­vá­ní dat a na­chá­zet no­vé způso­by, jak ulo­že­né in­for­ma­ce vy­užít k zís­ká­ní reál­ných ob­chod­ních vý­sledků.

Nás­le­du­jí­cích dva­náct měsíců bu­de ve zna­me­ní růstu zá­jmu o pri­vát­ní clou­dy, a to zej­mé­na dí­ky prog­re­siv­ním IT ma­na­žerům, kteří ma­jí clou­do­vé tech­no­lo­gie ve své pod­ni­ko­vé stra­te­gii. Ti bu­dou adop­to­vat vzdá­leně spra­vo­va­né pri­vát­ní clou­dy dí­ky zjed­no­du­še­né na­bíd­ce různých ob­chod­ních mo­delů.

So­ciál­ní spo­lup­rá­ce je mož­ná jen dí­ky nás­trojům, kte­ré jsou pri­márně ur­če­né pro běžné uži­va­te­le. Služ­by ja­ko Fa­ce­book, Twit­ter, Lin­ke­dIn, Foursquare a mno­hé dal­ší ved­ly ke vzni­ku prop­ra­co­vanějších al­ter­na­tiv ur­če­ných pro pod­ni­ko­vá prostředí. Na­bí­ze­jí tak­též pod­po­ru mul­ti­me­diál­ní­ho ob­sa­hu ne­bo sdí­le­ní sou­borů a na­víc in­teg­ra­ci fi­rem­ních pro­cesů a workflow. A právě ty­to tech­no­lo­gie umož­ňu­jí vy­tváření roz­sáh­lých ko­mu­nit, ve kte­rých mo­hou uži­va­te­lé okam­žitě a dos­ta­tečně „nah­las" in­for­mo­vat o svých souk­ro­mých i pra­cov­ních ži­vo­tech, sdí­let své ná­pa­dy, snad­no vy­hle­dá­vat kon­tak­ty i in­for­ma­ce a spo­lup­ra­co­vat s os­tat­ní­mi. Spo­je­ní těchto mož­nos­tí na­víc přiná­ší jed­nu zá­sad­ní vý­ho­du - rych­lé roz­ho­do­vá­ní. Během le­toš­ní­ho ro­ku za­čne prin­ci­py so­ciál­ní spo­lup­rá­ce vy­uží­vat stá­le ví­ce or­ga­ni­za­cí, a kon­co­ví uži­va­te­lé tak zís­ka­jí mož­nost bez­prob­lé­mo­vé spo­lup­rá­ce napříč různý­mi lo­ka­li­ta­mi i ča­so­vý­mi pás­my.

Spo­leč­nost Di­men­sion Da­ta oče­ká­vá nárůst tzv. velry­baření, te­dy spe­ci­fic­ké for­my phis­hin­gu, u kte­ré se hac­keři za­měřují na nej­vyš­ší ma­na­že­ry fi­rem. K útokům na ty­to obě­ti vy­uží­va­jí škod­li­vý software ty­pu ran­somware a ni­jak vý­ji­meč­né nej­sou po­ža­dav­ky na „vý­kup­né" ani pod­vod­né zneu­ži­tí zís­ka­ných in­for­ma­cí.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter