Slovanet pokračuje v akvizíciách, kúpil nitriansky NT COM

Ďal­ším te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom vo vlas­tníc­tve Slo­va­ne­tu sa sta­la ni­trian­ska ese­roč­ka NT COM, pre­vádz­ko­va­teľ te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb v ob­chod­ných cen­trách Mly­ny Nit­ra a Kor­zo Prie­vi­dza.

V tých­to dňoch dos­tá­va­jú pre­vádz­ky v ob­chod­ných cen­trách Mly­ny v Nit­re a Kor­zo v Prie­vi­dzi ozna­my o zme­ne vlas­tní­ka ich do­te­raj­šie­ho pos­ky­to­va­te­ľa inter­ne­to­vých a te­le­fón­nych slu­žieb - spo­loč­nos­ti NT COM. Stal sa ním ce­los­lo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­va­net.

Zá­me­rom spo­loč­nos­tí Slo­va­net a NT COM je v úz­kej spo­lup­rá­ci us­ku­toč­niť re­ví­ziu a mo­der­ni­zá­ciu tech­no­lo­gic­kej infra­štruk­tú­ry v oboch cen­trách a už v naj­bliž­ších me­sia­coch pri­niesť zvý­še­nie kva­li­ty pos­ky­to­va­ných slu­žieb a roz­ší­re­nie ich po­nu­ky aj o bez­peč­nos­tné a clou­do­vé rie­še­nia. Klien­ti NT COM-u zá­ro­veň zís­ka­li mož­nosť vy­uží­vať špe­cia­li­zo­va­ný zá­kaz­níc­ky servis Slo­va­ne­tu.

Slo­va­net svoj rast dl­ho­do­bo pod­po­ru­je aj ak­vi­zí­cia­mi men­ších ope­rá­to­rov. Po od­kú­pe­ní a mo­der­ni­zá­cii sie­te káb­lo­vej te­le­ví­zie v Ban­skej Štiav­ni­ci v up­ly­nu­lom ro­ku je NT COM ďal­ším prev­za­tým te­le­ko­mu­ni­kač­ným pod­ni­kom a v ro­ku 2016 Slo­va­net plá­nu­je ďal­šie ak­vi­zí­cie.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter