Huawei v rámci prémiových zariadení rozvíja partnerstvá s kľúčovými svetovými značkami

Spo­loč­nosť Huawei po­čas svo­jej tla­čo­vej kon­fe­ren­cie na veľtr­hu CES 2016 ok­rem iné­ho vy­zdvih­la spo­lup­rá­cu s pop­red­ný­mi sve­to­vý­mi znač­ka­mi v naj­rôz­nej­ších od­vet­viach. Vďa­ka spo­lup­rá­ci s líd­ra­mi z ob­las­ti tech­no­ló­gií (Goog­le), mó­dy (Swarov­ski) či audio­tech­ni­ky (Har­man/Kar­don) mô­že Huawei svo­jim zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť rad at­rak­tív­nych pré­mio­vých za­ria­de­ní, kto­ré vzni­ka­jú na zá­kla­de spo­je­nia dl­ho­roč­ných skú­se­nos­tí, pre­ve­re­nej kva­li­ty a ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií tých­to sve­to­vých zna­čiek.

Huawei a Har­man/Kar­don: vďa­ka spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Har­man/Kar­don ma­jú pou­ží­va­te­lia tab­le­tu Huawei M2 k dis­po­zí­cii pr­vo­tried­nu audio tech­no­ló­giu, kto­rá zdo­ko­na­ľu­je zá­ži­tok z po­čú­va­nia audia z toh­to 10-pal­co­vé­ho tab­le­tu. Har­ma­nIn­ter­na­tio­nal je so svo­jou hlav­nou znač­kou Har­man/Kar­don sve­to­vým líd­rom v ob­las­ti audio rie­še­ní pre do­mác­nos­ti, auto­mo­bi­ly, ale aj na bež­né po­čú­va­nie na uli­ci. Naj­nov­šia audio tech­no­ló­gia Cla­ri-Fi, kto­rú v se­be uk­rý­va aj tab­let Huawei M2 10.0, do­ká­že ob­no­viť zvu­ko­vé de­tai­ly, kto­ré za­nik­li kom­pre­siou di­gi­tál­nej hud­by. Vý­sled­kom je tak čis­tej­ší, os­trej­ší, viacvrstvý, dy­na­mic­kej­ší a naj­mä reál­nej­ší zvuk.

Huawei a Swarov­ski: vzhľa­dom k mi­nu­lo­roč­né­mu ús­peš­né­mu uve­de­niu in­te­li­gen­tných ho­di­niek HuaweiWatch na trh, pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Huawei na veľtr­hu CES 2016 no­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky ur­če­né pria­mo pre dá­my. Luxus­ná ver­zia HuaweiWatch je zdo­be­ná zir­kón­miSwarov­ski, kto­ré sú osa­de­né oko­lo ci­fer­ní­ku. Spo­loč­nosť Swarov­ski je sve­to­vo pres­lá­ve­ná prá­ve špič­ko­vou kva­li­tou zir­kó­nov, kto­ré v spo­je­ní s HuaweiWatch po­nú­ka­jú že­nám ele­gant­ný mód­ny dopl­nok s naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi.

Huawei a Goog­le: Nexus 6P je jed­ným z naj­lep­ších smar­tfó­nov uve­de­ných na trh v ro­ku 2015. Pre spo­loč­nosť Huawei bo­lo po­te­še­ním pok­ra­čo­vať v za­ča­tej spo­lup­rá­ci v rám­ci no­vej zla­tej ver­zie Nexus 6P, uve­de­nej prá­ve po­čas CES 2016. Zla­tý Nexus 6P je ele­gan­tným va­rian­tom pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí vy­ža­du­jú sku­toč­ne luxus­ne vy­ze­ra­jú­ce za­ria­de­nie.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te Huawei na con­su­mer.huawei.com/sk/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter