V Holandsku začali zverejňovať denné Ratingy zo sledovania televízií cez internet

Ho­lan­dská aso­ciá­cia pre te­le­víz­ne a inter­ne­to­vé vy­sie­la­nie Stich­tin­gKij­kOn­der­zoek (SKO) v spo­lup­rá­ci s agen­tú­rou Kan­tar Me­dia za­ča­la ako pr­vá na sve­te zve­rej­ňo­vať ra­tin­gy zo sle­do­va­nia te­le­ví­zií pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu na den­nej bá­ze.

Ra­tin­gy, kto­ré sa na den­nej bá­ze do­dá­va­jú od za­čiat­ku ro­ka 2016, re­por­tu­jú kon­zu­má­ciu TV prog­ra­mov sle­do­va­ných cez inter­net, zo za­čiat­ku iba pre sta­ni­ce NPO, RTL Net­herlands a sku­pi­nu SBS Broad­cas­ting. Na roz­diel od už exis­tu­jú­cich ra­tin­go­vých dát (ob­sah sle­do­va­ný len cez te­le­víz­ne pri­jí­ma­če), tie­to roz­ší­re­né TV ra­tin­gy umož­ňu­jú za­dá­va­te­ľom, agen­tú­ram a vy­sie­la­te­ľom mo­ni­to­ro­vať a ob­chod­ne vy­užiť zá­sah (reach) na inter­ne­te ako aj sle­do­va­cie ná­vy­ky di­vá­kov, kto­rí sle­du­jú TV prog­ra­my cez inter­net.

Mi­chel­van der Voort, Ma­na­gin­gDi­rec­tor spo­loč­nos­ti SPOT a zá­ro­veň zod­po­ved­ný za mar­ke­ting ho­land­ských TV vy­sie­la­te­ľov, vy­hlá­sil: „Na­koľ­ko pe­net­rá­cia inter­ne­tu v Ho­lan­dsku neus­tá­le na­ras­tá, tak ras­tie aj kon­zu­má­cia vi­deo ob­sa­hu. SKO te­raz re­por­tu­je me­ra­nie on­li­ne vi­deí, kto­ré pod­nie­ti vy­sie­la­te­ľov k to­mu, aby vy­uží­va­li aj iné ob­ra­zov­ky. Sme pyš­ní na to, že sme pr­vou kra­ji­nou na sve­te, kto­rá re­por­tu­je sle­do­va­nosť na ta­kej­to úrov­ni."

To­to je pr­vá fá­za mo­de­lu s náz­vom Vi­deo Da­ta In­teg­ra­tion Mo­del, kto­rý in­teg­ru­je zdro­je dát zo sle­do­va­nos­ti všet­kých TV prog­ra­mov a TV rek­lám sle­do­va­ných cez inter­net. On­li­ne rek­la­my bu­dú do me­ra­nia za­hr­nu­té v nas­le­du­jú­cich me­sia­coch.

Bas de­Vos, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ aso­ciá­cie SKO, poz­na­me­nal: „Te­ší nás, že vie­me tr­hu pos­kyt­núť dô­le­ži­té in­for­má­cie o sprá­va­ní sa ho­land­ských di­vá­kov pri sle­do­va­ní TV vy­sie­la­nia na inter­ne­te. Skú­se­nos­ti agen­tú­ry Kan­tar Me­dia s hyb­rid­ný­mi spô­sob­mi me­ra­nia nám umož­ni­li vy­tvo­riť, vy­vi­núť a im­ple­men­to­vať ta­ký in­teg­rač­ný dá­to­vý mo­del, kto­rý us­po­ko­jí pot­re­by všet­kých na­šich čle­nov."

„Sme ra­di, že sme s aso­ciá­ciou SKO do­siah­li ten­to vý­znam­ný míľ­nik", do­dal Ri­chard Asquith, glo­bál­ny ria­di­teľ Audien­ceIn­telli­gen­ce agen­tú­ry Kan­tar Me­dia. „Ok­rem pro­duk­cie den­ných ra­tin­gov me­ra­nia kon­zu­má­cie te­le­ví­zií pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu, pos­kyt­nú ana­ly­ti­ci z na­šej agen­tú­ry aj pre­po­je­nie už exis­tu­jú­cich ra­tin­gov s on­li­ne dá­ta­mi, čím zís­ka­me tzv. „To­tal Vi­deo" ra­tin­gy. Tak­to do­siah­ne­me uce­le­ný poh­ľad na kon­zu­má­ciu te­le­víz­ne­ho ob­sa­hu na­prieč všet­ký­mi plat­for­ma­mi a pre všet­ky de­mog­ra­fic­ké sku­pi­ny."

Ni­co­leEn­gels, ma­na­žér­ka pre vý­skum sle­do­va­nos­ti z NPO, po­ve­da­la: „Od­te­raz bu­de­me mať lep­šie a pres­nej­šie poz­nat­ky o kon­zu­má­cii ob­sa­hu ve­rej­nop­ráv­nej te­le­ví­zie cez všet­ky ob­ra­zov­ky, hlav­ne čo sa tý­ka sle­do­va­cích ná­vy­kov mlad­ších di­vá­kov."

To­to ozná­me­nie o hyb­rid­nom me­ra­ní nad­vä­zu­je na sé­riu vy­hlá­se­ní agen­tú­ry Kan­tar Me­dia za os­tat­né me­sia­ce. Na­pos­le­dy pod­pí­sa­la agen­tú­ra Kan­tar Me­dia zmlu­vu o me­ra­ní te­le­ví­zií na­prieč rôz­ny­mi plat­for­ma­mi a za­ria­de­nia­mi v Thaj­sku a Dán­sku.

Sú­čas­ťou sku­pi­ny Kan­tar Me­dia je aj sek­tor TAM (Te­le­vi­sio­nAudien­ce­Mea­su­re­ment) agen­tú­ry TNS Slo­va­kia.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter