Creative predstavil SoundBlasterRoarPro: SoundBlasterRoar s osobným PA systémom

Spo­loč­nosť Crea­ti­ve­Tech­no­lo­gy Ltd pred­sta­vi­la SoundBlas­terRoarPro - vý­kon­ný kom­pakt­ný Blue­tooth rep­ro­duk­tor stvo­re­ný pre audio zá­ba­vu a pro­fe­sio­nál­ne vy­uži­tie bez­drô­to­vé­ho osob­né­ho PA sys­té­mu (pub­li­cad­dres­ssys­tem) v spo­je­ní s bez­drô­to­vým mik­ro­fó­nom Crea­ti­vei­Roar­Mic pri pre­zen­tá­ciach, kon­fe­ren­ciách ale­bo ve­rej­ných vy­stú­pe­niach. SoundBlas­terRoarPro je pr­vým z no­vej pro­fe­sio­nál­nej sé­rie rep­ro­duk­to­rov Crea­ti­ve v exklu­zív­nom mat­nom čier­nom pre­ve­de­ní.

V po­rov­na­ní s pô­vod­ným rep­ro­duk­to­rom SoundBlas­terRoar, rep­ro­duk­tor SoundBlas­terRoarPro ob­sa­hu­je vy­lep­še­né me­ni­če pre uh­la­de­nej­ší zvuk, dlh­šiu ži­vot­nosť ba­té­rie až na 10 ho­dín a po­suv­ný pre­pí­nač, kto­rý umož­ňu­je uží­va­te­ľom na­vo­liť si rôz­ne zvu­ko­vé pro­fi­ly (Warm- Tep­lý, Neut­ral - Neut­rál­ny a Ener­ge­tic, či­že Ener­gic­ký).

"Ce­lá no­vá pro­fe­sio­nál­na ra­da Crea­ti­ve­Roar rep­ro­duk­to­rov je navr­hnu­tá tak, aby pos­kyt­la vý­kon­ný zvuk a zá­ba­vu na ces­tách a zá­ro­veň, aby zdvoj­ná­so­bi­la vý­kon­nosť nás­tro­jov slú­žia­cich na os­lo­ve­nie sku­pín ľu­dí v prá­ci, v trie­dach ale­bo v kem­poch," po­ve­dal Low Long Chye, ge­ne­rál­ny ma­na­žér sek­cie Audio v spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve.

"Rep­ro­duk­tor SoundBlas­terRoarPro spo­lu s mik­ro­fó­nom iRoar­Mic a je­ho tech­no­ló­giou Ra­pid­Talk™ s níz­kou la­ten­ciou, nas­ta­vu­je no­vé štan­dar­dy v kva­li­te pre­no­su hla­su a pre­no­si­teľ­nos­ti, kde do­ká­že pre­nos­ný rep­ro­duk­tor pos­kyt­núť kva­li­tu zvu­ku na rov­na­kej úrov­ni ako ob­jem­né roz­hla­so­vé sys­té­my, kto­ré sú ove­ľa väč­šie."

Oce­ne­ná konštruk­cia rep­ro­duk­to­ra

Rep­ro­duk­tor si za­cho­vá­va oce­ne­ný zvu­ko­vý vý­kon a konštruk­ciu z pô­vod­né­ho rep­ro­duk­to­ra SoundBlas­terRoar, ale s vy­lep­še­ním je­ho zvu­ko­vé­ho vý­ko­nu. Tak, ako pô­vod­ný SoundBlas­terRoar, aj no­vý rep­ro­duk­tor je skonštruo­va­ný tak, aby po­nú­kal oh­ro­mu­jú­ci mies­tnosť vy­pl­ňu­jú­ci zvuk z kra­bič­ky o veľ­kos­ti bro­žú­ry. Aj na­priek svo­jej veľ­kos­ti a kom­pak­tnos­ti dis­po­nu­je ten­to rep­ro­duk­tor 5-ti­mi rep­ro­duk­to­ro­vý­mi me­nič­mi, vrá­ta­ne subwoofe­ra, duál­ny­mi ľah­ký­mi vy­so­kof­rek­ven­čný­mi 1.5" me­nič­mi pre vy­ob­ra­ze­nie vzdia­le­nej vy­so­kof­rek­ven­čnej dis­per­zie, špič­ko­vým subwoofe­rom, kto­rý tla­čí ba­sy sme­rom na­hor, plus dva boč­né pa­sív­ne ra­diá­to­ry, kto­ré ší­ria ba­sy eš­te ďa­lej. SoundBlas­terRoarPro dis­po­nu­je dvo­ma vy­so­ko vý­kon­ný­mi zo­sil­ňo­vač­mi, pri­čom je­den je ur­če­ný k zo­sil­ne­niu hĺbok a stre­dov a ten dru­hý je ur­če­ný k zo­sil­ne­niu vý­šok a vďa­ka to­mu pro­du­ku­je čis­tú, kva­lit­nú a vy­vá­že­nú hud­bu bez kom­pro­mi­sov na ba­soch. V dôs­led­ku to­ho je SoundBlas­terRoarPro schop­ný pos­kyt­núť mies­tnosť vy­pl­ňu­jú­ci zvuk. SoundBlas­terRoarPro má extrém­nu sta­bi­li­tu po­čas preh­rá­va­nia zvu­ku aj pri maximál­nej hla­si­tos­ti, a to vďa­ka špič­ko­vým ba­som a stre­do­vé­mu me­ni­ču, kto­rý je umies­tne­ný vo­do­rov­ne so svo­jím ťa­žis­kom po­lo­že­ným do­le a tým zvy­šu­je sta­bi­li­tu rep­ro­duk­to­ra, za­tiaľ čo je­ho pev­ná konštruk­cia rá­mu in­di­vi­duál­ne re­du­ku­je vib­rá­cie vnú­tor­ných kom­po­nen­tov.

Fun­gu­je s mik­ro­fó­nom iRoar­Mic

Hlav­nou čr­tou, kto­rá od­li­šu­je SoundBlas­terRoarPro od je­ho pred­chod­cu SoundBlas­terRoar je, že fun­gu­je s úpl­ne no­vým bez­drô­to­vým mik­ro­fó­nom iRoar­Mic a po­nú­ka vy­so­ko kva­lit­ný sil­ný zvuk s níz­kou la­ten­ciou pri je­ho pou­ži­tí, ako pre­zen­tač­né­ho nás­tro­ja. Mik­ro­fón iRoar­Mic mô­že­te dr­žať, prip­núť ale­bo jed­no­du­cho za­ve­siť ako­koľ­vek vám to vy­ho­vu­je a je po­hodl­né pre ší­re­nie ko­mu­ni­ká­cie a vý­ko­nu. Dis­po­nu­je tech­no­ló­giou Ra­pid­Talk (čos­ko­ro pa­ten­to­va­nou) je to níz­ko­la­ten­čná bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia vy­so­kok­va­lit­né­ho zvu­ku, kto­rá umož­ňu­je jed­no­du­chý, rých­ly a vy­so­ko­vý­kon­ný pre­nos zvu­ku. iRoar Mic tiež pri­chá­dza aj s káb­lo­vým jack-om, kto­rý umož­ňu­je preh­rá­va­nie hud­by cez mo­bil­né za­ria­de­nia, čím po­núk­ne uží­va­te­ľom níz­ku la­ten­ciu pri Ka­rao­ke stret­nu­tiach. Ko­nek­tor mik­ro­fó­nu tiež po­nú­ka mož­nosť pri­po­je­nia k exter­né­mu dy­na­mic­ké­mu ale­bo elek­tre­to­vé­mu kon­den­zá­to­ro­vé­mu mik­ro­fó­nu.

Tri vo­li­teľ­né zvu­ko­vé pro­fi­ly

Rep­ro­duk­tor SoundBlas­terRoarPro umož­ňu­je jed­no­du­ché pre­pí­na­nie me­dzi 3 pred­nas­ta­ve­ný­mi pro­fil­mi po­mo­cou troj­po­lo­ho­vé­ho pre­pí­na­ča. Re­žim Warm (tep­lý) po­nú­ka upo­ko­ju­jú­ci zvuk. Re­žim Neut­ral (neut­rál­ny) za­is­ťu­je vy­vá­že­ný zvuk. Re­žim Ener­ge­tic (ener­gic­ký) do­dá­va hud­be im­pul­zív­ny ná­boj a jas.

SoundBlas­terRoarPro pri­chá­dza s množ­stvom fun­kcií:

In­teg­ro­va­ný mic­roSD WMA a MP3 preh­rá­vač

SoundBlas­terRoarPro dis­po­nu­je mic­roSD a MP3 preh­rá­va­čom, kto­ré umož­ňu­jú preh­rá­va­nie zvu­ku pria­mo z mic­roSD kar­ty, tak­že uží­va­te­lia ne­pot­re­bu­jú mať vždy po ru­ke svoj te­le­fón, ak si chcú preh­rá­vať hud­bu. Preh­rá­vač tiež umož­ňu­je pres­ko­čiť zlož­ku tak, aby ste moh­li prejsť na svo­ju sklad­bu rých­lej­šie bez to­ho, aby ste mu­se­li zdĺha­vo pre­chá­dzať všet­ky sklad­by jed­not­li­vo.

Kon­fe­renč­ný rep­ro­duk­tor

Vďa­ka vsta­va­né­mu vy­so­ko kva­lit­né­mu mik­ro­fó­nu pre čis­té vy­ob­ra­ze­nie 360° hla­su do­ká­že SoundBlas­terRoarPro pri­jí­mať ho­vo­ry po pri­po­je­ní k te­le­fó­nu cez Blue­tooth.

In­teg­ro­va­ný hla­so­vý zá­znam­ník

SoundBlas­terRoarPro je vy­ba­ve­ný in­teg­ro­va­ným hla­so­vým zá­znam­ní­kom, kto­rý vy­uží­va vsta­va­ný mik­ro­fón rep­ro­duk­to­ra umož­ňu­jú­ci nah­rá­va­nie všet­kých dru­hov zvu­kov, ako sú ho­vo­ry, exter­né hla­sy ale­bo strea­mo­va­ná hud­ba pria­mo na vlo­že­nú mic­roSD kar­tu, a to stla­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la. Tá­to fun­kcia je ideál­na pre nah­rá­va­nie hla­so­vých poz­ná­mok, pred­ná­šok, roz­ho­vo­rov, kon­fe­ren­čných za­sad­nu­tí a ob­chod­ných/fi­rem­ných stret­nu­tí.

Tech­no­ló­gie NFC a Blue­tooth s Mul­ti­point a pod­po­rou HD zvu­ko­vých ko­de­kov

Rep­ro­duk­tor je mož­né pri­po­jiť bez­drô­to­vo cez Blue­tooth s vy­uži­tím aptX® a AAC ko­de­kov pre zís­ka­nie naj­vyš­šej kva­li­ty zvu­ku a čo naj­niž­šej la­ten­cie. Tak­tiež dis­po­nu­je naj­nov­šou ver­ziou NFC tech­no­ló­gie, kto­rá umož­ňu­je rých­le a jed­no­du­ché pri­po­je­nie k Blue­tooth za­ria­de­niam je­di­ným do­ty­kom mo­bil­né­ho NFC za­ria­de­nia k rep­ro­duk­to­ru. K rep­ro­duk­to­ru SoundBlas­terRoarPro je mož­né pri­po­jiť dve Blue­tooth za­ria­de­nia sú­čas­ne.

Re­žim spán­ku

Po nas­ta­ve­ní re­ži­mu spán­ku, rep­ro­duk­tor SoundBlas­terRoarPro pos­tup­ne zni­žu­je svo­ju hla­si­tosť, až sa na­po­kon sám vy­pne. Tá­to fun­kcia umož­ňu­je jem­né a pos­tup­né za­spá­va­nie, a zá­ro­veň šet­rí ba­té­riu rep­ro­duk­to­ra tým, že sa po ur­či­tej do­be vy­pne, na­mies­to to­ho, aby bol rep­ro­duk­tor za­pnu­tý ce­lú noc. Tú­to fun­kciu oce­nia aj ro­di­čia, pre­to­že si mô­žu nah­rať vlas­tné čí­ta­nie roz­práv­ky na dob­rú noc a po­tom už len spus­tiť de­ťom preh­rá­va­nie zá­zna­mu nah­ra­nej roz­práv­ky, aby za­spa­li.

USB zvuk so SoundBlas­ter vy­lep­še­nia­mi

SoundBlas­terRoarPro nie je len bez­drô­to­vý rep­ro­duk­tor pre chyt­ré za­ria­de­nia. Je mož­né ho pri­po­jiť k po­čí­ta­ču, Mac-u cez USB, aby ste si moh­li vy­chut­nať čis­tý di­gi­tál­ny zvuk na svo­jich po­čí­ta­čoch a no­te­boo­koch. Pri­po­je­nie rep­ro­duk­to­ra cez USB umož­ňu­je roz­ší­re­né spra­co­va­nie zvu­ku v po­čí­ta­či po­mo­cou sof­tvé­ru na stiah­nu­tie SoundBlas­ter­Con­trol Pa­nel na zís­ka­nie úpl­ne­ho prís­tu­pu k sa­de nás­tro­jov SBX ProS­tu­dioTM, kto­rá in­te­li­gen­tne up­ra­vu­je zvuk v reál­nom ča­se.

Dva spô­so­by vy­uži­tia ba­té­rie

SoundBlas­terRoarPro je vy­ba­ve­ný ba­té­riou s dvo­mi spô­sob­mi pou­ži­tia. Vďa­ka veľ­kej 6000 mAh Lí­tium-Ion do­bí­ja­cej ba­té­rii ho mô­že­te pou­žiť na na­bí­ja­nie te­le­fó­nov a tab­le­tov ale­bo na preh­rá­va­nie zvu­ku po do­bu viac ako 10 ho­dín **

Vlas­tnos­ti SBX ProS­tu­dio*:

  • SBX Crys­ta­li­zer - Ob­no­vu­je "vý­šky" a "hĺbky", kto­ré sú po­čas kom­pre­sie oh­ro­ze­né, aby vy­tvo­ril zvu­ko­vý zá­ži­tok z pos­lu­chu, o aký sa sna­žil ume­lec
  • SBX Smar­tVo­lu­me - In­te­li­gen­tne mi­ni­ma­li­zu­je náh­le zme­ny hla­si­tos­ti auto­ma­tic­kým nas­ta­ve­ním hla­si­tos­ti preh­rá­va­né­ho zvu­ku
  • SBX Di­alog Plus - In­te­li­gen­tne vy­lep­šu­je hla­sy v hud­be a fil­moch pre vý­raz­ne jas­nej­ší hla­so­vý roz­sah
  • SBX Bass - Jed­noz­nač­ne vy­lep­šu­je zvu­ko­vý zá­ži­tok tým, že roz­ší­ri níz­kof­rek­ven­čné tó­ny
  • SBX Surround - Vy­tvo­rí bez­pre­ce­den­tnú úro­veň reál­ne­ho zvu­ku vy­tvo­re­ním vir­tuál­nych rep­ro­duk­to­rov oko­lo, nad a pod pos­lu­chá­čom

* Fun­kcie rep­ro­duk­to­ra SoundBlas­terRoarPro ako exter­nej zvu­ko­vej kar­ty SoundBlas­ter sú po pri­po­je­ní k PC/Mac cez USB

** Sku­toč­ná ži­vot­nosť ba­té­rie sa lí­ši od spô­so­bu pou­ži­tia, nas­ta­ve­nia a oko­li­tých pod­mie­nok.

Rep­ro­duk­tor SoundBlas­terRoarPro bol pred­sta­ve­ný v stán­ku Crea­ti­ve­Labs, Inc. stá­nok #30201 v Te­chEast, LVCC, Sout­hHall 3, Le­vel 2 na veľtr­hu CES Inter­na­tio­nal 2016, kto­rý sa ko­nal v ter­mí­ne od 6. - 9. Ja­nuá­ra 2016 v Las­Ve­gas, Ne­va­da.

Ce­na a dos­tup­nosť

Ce­na rep­ro­duk­to­ra SoundBlas­terRoarPro je sta­no­ve­ná na 249.99 EUR. Je dos­tup­ný v on­li­ne ob­cho­de na www.crea­ti­ve.com.

Ce­na mik­ro­fó­nu Crea­ti­vei­Roar­Mic je sta­no­ve­ná na 79.99 EUR a mo­men­tál­ne je dos­tup­ný len v on­li­ne ob­cho­de na www.crea­ti­ve.com.

Pre in­for­má­cie o dos­tup­nos­ti v pre­daj­niach na va­šom úze­mí, pro­sím kon­tak­tuj­te auto­ri­zo­va­ných pre­daj­cov. Pre viac in­for­má­cií o rep­ro­duk­to­re SoundBlas­terRoarPro nav­štív­te pro­sím webo­vú strán­ku www.crea­ti­ve.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter