Nové USB s Type-C konektorom od Sony

Od­lož­te si až 64GB dát na su­per rých­le USB 3.1 zo sé­rie CA1 od So­ny. No­vá sé­ria USB 3.1 úlo­žísk od So­ny po­nú­ka naj­nov­ší štan­dard Ty­pe-C™, kto­rý, v kom­bi­ná­cii s pre­no­so­vou rých­los­ťou až 130MB/s a od­ol­ným di­zaj­nom, tvo­rí ideál­ne­ho po­moc­ní­ka na ces­ty, naj­mä pri pre­ná­ša­ní dô­le­ži­tých dát. Ulo­že­né fo­tog­ra­fie, hud­bu, vi­deá či iné sú­bo­ry na USB je te­raz mož­né pri­po­jiť aj k mo­bil­ným te­le­fó­nom ale­bo tab­le­tom.

Vý­voj sa­mot­ných USB ko­nek­to­rov ide mí­ľo­vý­mi krok­mi vpred. Spo­loč­nosť So­ny pou­ží­va­te­ľom pri­ná­ša naj­nov­šie tech­no­ló­gie, no stá­le do­ká­že za­ru­čiť jed­no­du­chú pre­po­ji­teľ­nosť do kaž­dé­ho za­ria­de­nia. Pre­to pri­chá­dza na trh s rie­še­ním kom­bi­nu­jú­cim dva ko­nek­to­ry - USB ko­nek­tor ty­pu A spo­lu s naj­nov­ším USB ty­pu C. Tie sa pos­ta­ra­jú o kom­pa­ti­bi­li­tu so za­ria­de­nia­mi Win­dows, Ma­cin­tosh, An­droid ale­bo Chro­me­book.

Štíh­ly a od­ol­ný di­zajn ochrá­ni USB pro­ti poš­ko­de­niu a nech­ce­nej stra­te sú­bo­rov, čo ro­bí z no­vé­ho úlo­žis­ka USM-CA1 od So­ny per­fek­tné­ho par­tne­ra na ces­ty.

USM-CA1 pri­chá­dza vo veľ­kos­tiach 16/32/64 GB a bu­de dos­tup­né od feb­ruáru 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter