Prieskum: V investíciách a obchode sme na tom dobre, zaostávame v infraštruktúre

Spo­loč­nosť KPMG vy­da­la mi­nu­lý týž­deň no­vú štú­diu s náz­vom Pre­men­né pre udr­ža­teľ­ný rast - In­dex za rok 2015. Cie­ľom je po­sú­diť dl­ho­do­bé vy­hliad­ky eko­no­mic­kej vý­kon­nos­ti jed­not­li­vých kra­jín. Slo­ven­sko v kon­ku­ren­cii 181 kra­jín sve­ta skon­či­lo na 40.mies­te. Za na­šu naj­sil­nej­šiu strán­ku (8,7 bo­du z 10) po­va­žu­jú auto­ri štú­die ot­vo­re­nosť eko­no­mi­ky, kto­rá zoh­ľad­ňu­je uka­zo­va­te­le ako vý­kon­nosť v za­hra­nič­nom ob­cho­de a príl­ev pria­mych za­hra­nič­ných in­ves­tí­cií.

Nao­pak pod­prie­mer­ne (4,7 z 10) sme bo­do­va­li v ob­las­ti infra­štruk­tú­ry a po­mer­ne sla­bo (5,3 z 10) v ka­te­gó­rii si­la ve­rej­ných in­šti­tú­cií. Z na­šich su­se­dov je Ra­kús­ko na 19. prieč­ke, Čes­kej re­pub­li­ke pat­rí 26-ta po­zí­cia, Poľ­sko sa umies­tni­lo 43. a Ma­ďar­sko 48. Pod­rob­nej­šie vý­sled­ky za spo­mí­na­né kra­ji­ny sú v Tab.1 niž­šie.

„Slo­ven­sko v tom­to reb­ríč­ku ob­stá­lo cel­kom dob­re. Za­ují­ma­vé je po­rov­na­nie Slo­ven­ska s Ra­kús­kom, kde sme v troch z pia­tich hod­no­te­ných ob­las­tí do­pad­li lep­šie ako na­ši zá­pad­ní su­se­dia. V kva­li­te infra­štruk­tú­ry a v si­le ve­rej­ných in­šti­tú­cií je však roz­diel me­dzi kra­ji­na­mi pri­veľ­ký, čo ma­lo vý­znam­ný do­pad na cel­ko­vé umies­tne­nie. Ra­kús­ko nám v tých­to ob­las­tiach mô­že byť do ďal­ších ro­kov in­špi­rá­ciou", skon­šta­to­val Ľuboš Van­čo, Pred­se­da Ra­dy par­tne­rov, KPMG na Slo­ven­sku.

In­dex be­rie do úva­hy 21 ob­las­tí, kto­ré mô­žu mať vý­znam­ný vplyv na bu­dú­ci hos­po­dár­sky rast a bo­hat­stvo kra­ji­ny. Z pries­ku­mu KPMG vy­ply­nu­lo, že z pia­tich hod­no­te­ných pi­lie­rov má naj­väč­ší vplyv na pro­duk­ti­vi­tu kra­ji­ny prá­ve si­la ve­rej­ných in­šti­tú­cií. Obzvlášť dô­le­ži­tá je účin­nosť vlá­dy. Niet pre­to di­vu, že kra­ji­ny, kto­ré sa umies­tni­li v tej­to ka­te­gó­rii v naj­lep­šej de­siat­ke, sú tiež me­dzi top kra­ji­na­mi v reb­ríč­ku cel­ko­vo.

V ro­ku 2015 sa v pr­vej päť­ke ko­neč­né­ho hod­no­te­nia umies­tni­li Luxem­bur­sko, Ho­lan­dsko, Švaj­čiarsko, Sin­ga­pur a No­vý Zé­land. V pr­vej de­siat­ke je až se­dem európ­skych kra­jín. Ho­ci kra­ji­ny zá­pad­nej Euró­py do­mi­nu­jú in­dexu od je­ho vzni­ku, vý­kon­nosť jed­not­li­vých eko­no­mík v re­gió­ne sa lí­ši. Za­tiaľ čo štá­ty ako Špa­nielsko a Ta­lian­sko vy­ká­za­li za pos­led­ných de­sať ro­kov len mi­ni­mál­ne zlep­še­nie, kra­ji­ny ako Írsko vý­raz­ne ťa­žia z pok­ro­ku v tech­no­lo­gic­kej prip­ra­ve­nos­ti a vy­so­ké­ho ná­ras­tu pria­mych za­hra­nič­ných in­ves­tí­cií.

Yael­Sel­fin, ve­dú­ci mak­roe­ko­nóm KPMG a autor štú­die uzat­vá­ra: „Je mno­ho fak­to­rov, kto­ré prav­de­po­dob­ne ov­plyv­nia pro­duk­ti­vi­tu v jed­not­li­vých štá­toch. Vý­kon­ná moc a po­li­ti­ci by však ma­li za­is­tiť ta­ké in­ves­tí­cie, kto­ré maxima­li­zu­jú eko­no­mic­ký ras­to­vý po­ten­ciál svo­jej kra­ji­ny."

1 - Vý­ber z cel­ko­vé­ho reb­ríč­ka - SR a su­sed­né štá­ty

Umies­tne­nie v reb­ríč­ku

Kra­ji­na

Cel­ko­vé skó­re

Mak­ro-eko­no­mi­ka

Ot­vo­re­nosť eko­no­mi­ky

Infra­štruk­tú­ra

Ľud­ský ka­pi­tál

Si­la ve­rej­ných in­šti­tú­cií

19

Ra­kús­ko

7.3

4.0

5.6

7.9

6.9

7.8

26

Čes­ká re­pub­li­ka

6.6

6.6

8.8

6.1

7.7

6.1

40

Slo­ven­sko

5.7

5.9

8.7

4.7

7.2

5.3

43

Poľ­sko

5.6

6.0

3.0

4.8

6.7

5.9

48

Ma­ďar­sko

5.4

4.8

4.8

4.7

7.4

5.0

103

Uk­ra­ji­na

4.1

3.7

5.6

3.1

6.9

3.4Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter