SAP a Lenovo plánujú priniesť pokrokové riešenia do novej digitálnej ekonomiky

Spo­loč­nos­ti SAP SE a Le­no­vo vče­ra ozná­mi­li mno­hos­tran­né plá­ny vý­vo­ja clou­do­vých rie­še­ní v Čí­ne, vy­tvá­ra­nia ino­vá­cií me­dzi plat­for­mou SAP HA­NA® a sys­té­ma­mi Le­no­vo a tiež spo­loč­nej reali­zá­cie glo­bál­nych prog­ra­mov pre vstup na tr­hy. Cie­ľom tej­to do­ho­dy je vý­raz­ne po­sil­niť už exis­tu­jú­ce par­tner­stvo a spo­jiť rie­še­nia SAP® s po­nu­kou dá­to­vé­ho cen­tra Le­no­vo, aby zá­kaz­ní­kom moh­li pos­kyt­núť tech­no­ló­giu, kto­rá or­ga­ni­zá­ciám mô­že po­môcť stať sa agil­ný­mi di­gi­tál­ny­mi pod­nik­mi.

Líd­ri v ob­las­ti ob­cho­du aj IT neus­tá­le hľa­da­jú no­vé rie­še­nia, ako zlep­šiť pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu, zní­žiť zlo­ži­tosť pos­tu­pov a vy­tvá­rať hod­no­ty v no­vej di­gi­tál­nej eko­no­mi­ke. Fir­ma Gar­tner pred­po­ve­dá, že do ro­ku 2020 až 80 per­cent ob­chod­ných pro­ce­sov a vý­rob­kov bu­de pret­vo­re­ných, zme­ne­ných ale­bo sa eli­mi­nu­jú v dôs­led­ku do­ko­na­lej­šie­ho prís­tu­pu k in­for­má­ciám.1 Ten­to po­ten­ciál sa reali­zu­je len v prí­pa­de, že tech­no­ló­gia je schop­ná me­niť dá­ta na po­cho­pe­nie pod­sta­ty a to rých­los­ťou roz­ho­do­va­nia, kto­rá je kľú­čo­vou a roz­ho­du­jú­cou kon­ku­ren­čnou pod­mien­kou.

To­to par­tner­stvo bu­de za­hŕňať:

  • Ďal­šie po­sil­ne­nie spo­loč­nej reali­zá­cie, vrá­ta­ne vý­vo­ja ino­va­tív­nych clou­do­vých rie­še­ní v Čí­ne.
  • Za­pá­ja­nie sa do no­vých ino­vá­cií me­dzi SAP HA­NA a Le­no­vo sys­té­ma­mi, kto­ré bu­dú skú­mať a ur­čo­vať no­vé tech­no­ló­gie, kto­ré rie­šia pot­re­by di­gi­tál­nej eko­no­mi­ky. To bu­de mať tiež za nás­le­dok, že SAP bu­de vy­uží­vať sys­té­my Le­no­vo ako server­ov­ú plat­for­mu pre infra­štruk­tú­ry.
  • Spo­loč­nú reali­zá­ciu "go-to-mar­ket" prog­ra­mov, vrá­ta­ne sys­té­mo­vých in­teg­rá­to­rov a tech­no­lo­gic­kých par­tne­rov, aby sme tie­to tech­no­ló­gie moh­li pri­ná­šať na­šim spo­loč­ným zá­kaz­ní­kom. To bu­de za­hŕňať aj pred­ve­de­nie spo­loč­ných di­fe­ren­co­va­ných rie­še­ní v Le­no­vo cen­trách pod­ni­ko­vých ino­vá­cií v ne­mec­kom Stut­tgar­te, v Morris­vil­le v Se­ver­nej Ka­ro­lí­ne a čos­ko­ro ot­vo­re­nom cen­tre v Pe­kin­gu v Čí­ne.

Spo­loč­nos­ti Le­no­vo a SAP ma­jú ove­re­nú his­tó­riu spo­lup­rá­ce. SAP vy­uží­va sys­té­my Le­no­vo, na kto­rých fun­gu­jú niek­to­ré z jej naj­ná­roč­nej­ších ap­li­ká­cií, vrá­ta­ne vlas­tných pros­tre­dí na vý­voj rie­še­ní, ako aj clou­do­vej služ­by SAP HA­NA En­terpri­se Cloud servic­e. Na­vy­še, SAP je znač­ka, uz­ná­va­ná ako pre­fe­ro­va­ný pos­ky­to­va­teľ ERP pre Le­no­vo, kto­ré už vy­uží­va nie­koľ­ko pod­ni­ko­vých rie­še­ní, vrá­ta­ne sof­tvé­ru SAP Bu­si­ness Sui­te, ap­li­ká­ciu SAP Bu­si­ness Plan­ning and Con­so­li­da­tion a tiež SAP HA­NA. Le­no­vo od­ha­du­je, že im­ple­men­tá­cia SAP rie­še­ní umož­ni­la až 45-ná­sob­né zlep­še­nie re­por­tin­gu a 50-ná­sob­né zlep­še­nie za­dá­va­nia úda­jov.

"Vďa­ka viac ako 5 000 server­om op­ti­ma­li­zo­va­ným pre SAP HA­NA a do­da­ným spo­loč­nos­ťou Le­no­vo, a tiež vďa­ka na­šim skú­se­nos­tiam s asis­ten­ciou pri tran­sfor­má­cii a po­há­ňa­ní ras­tu na­šich zá­kaz­ní­kov, pok­ra­ču­je­me v tra­dí­cii vod­cov­stva, kto­rá sú­vi­sí s mi­mo­riad­ne vý­znam­ný­mi ap­li­ká­cia­mi SAP a plat­for­ma­mi SAP HA­NA," uvie­dol Gerry Smith, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent a COO pre PC and En­terpri­se Bu­si­ness Group, Le­no­vo. "Roz­ší­re­nie náš­ho par­tner­stva so SAP vy­tvá­ra väč­šiu zá­klad­ňu pre spo­lup­rá­cu na no­vých a ino­va­tív­nych rie­še­niach, kto­ré rie­šia vý­zvy, s kto­rý­mi sa fir­my dnes stre­tá­va­jú v sú­vis­los­ti s pret­vá­ra­ním poz­nat­kov na ak­ti­vi­ty."

"SAP a Le­no­vo ma­jú ús­peš­né par­tner­stvo a te­ší­me sa na roz­ší­re­nie náš­ho spo­loč­né­ho úsi­lia, vďa­ka kto­ré­mu bu­de­me fir­mám po­má­hať, aby sa sta­li sku­toč­ný­mi di­gi­tál­ny­mi pod­nik­mi," po­ve­dal Ke­vin Ich­hpu­ra­ni, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent a ve­dú­ci pre Bu­si­ness De­ve­lop­ment and Glo­bal Eco­sys­tem, SAP. "Spo­loč­ne upev­ňu­je­me vý­voj ino­va­tív­nych clou­do­vých rie­še­ní pre zá­kaz­ní­kov v Čí­ne a skú­ma­me no­vé tech­no­ló­gie za­lo­že­né na SAP HA­NA a sys­té­moch Le­no­vo, kto­ré po­mô­žu rea­go­vať na pot­re­by di­gi­tál­nej eko­no­mi­ky."

Viac in­for­má­cií náj­de­te na SAP News Cen­ter.Sle­duj­te spo­loč­nosť SAP cez Twit­ter na @sap­news.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter