Novým šéfom sietí O2 Slovakia je od januára Juraj Eliáš

No­vým Ria­di­te­ľom sie­tí spo­loč­nos­ti O2 Slo­va­kia sa od 1. ja­nuá­ra 2016 stal Ju­raj Eliáš.

Ju­raj Eliáš pre­chá­dza do O2 zo spo­loč­nos­ti O2 Bu­si­nes­sSer­vi­ces, v kto­rej za­stá­val post tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa. Pred­chá­dza­jú­cich de­väť ro­kov bol v spo­loč­nos­ti GTS Slo­va­kia tak­tiež tech­nic­kým ria­di­te­ľom. Svo­je dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti v ob­las­ti bu­do­va­nia sie­tí zu­žit­ku­je pri zlu­čo­va­ní dvoch tech­nic­kých od­de­le­ní O2 Slo­va­kia a O2 Bu­si­nes­sSer­vi­ces. Je­ho prio­ri­tou je vy­bu­do­vať ro­bus­tnú, spo­ľah­li­vú a zá­ro­veň bez­peč­nú sieť, kto­rá za­bez­pe­čí kva­lit­né kon­ver­go­va­né mo­bil­né a fixné služ­by pre pot­re­by oboch spo­loč­nos­tí, t.j. všet­kých zá­kaz­ní­kov od do­mác­nos­tí, cez men­šie fir­my až po kor­po­rá­cie a štát­nu sprá­vu.

„Te­ším sa na vý­zvy, kto­rým s mo­jím spo­je­ným tí­mom bu­de­me ten­to rok če­liť. O2 plá­nu­je his­to­ric­ky naj­vyš­šiu in­ves­tí­ciu v bu­do­va­ní sie­tí, tak aby bo­li do kon­ca ro­ku pok­ry­té naj­rý­chlej­šou sie­ťou všet­ky ok­res­né mes­tá a ich oko­lie," do­dá­va Ju­raj Eliáš, Ria­di­teľ sie­tí O2.

Ju­raj Eliáš má bo­ha­té skú­se­nos­ti zo sve­ta te­le­ko­mu­ni­ká­cií. V ro­ku 1988 ukon­čil štú­dium na Elek­tro­tech­nic­kej fa­kul­te Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. Ka­rié­ru v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií od­štar­to­val vo Vý­skum­nom ús­ta­ve spo­jov v Ban­skej Bys­tri­ci. Ďal­šie skú­se­nos­ti v ob­las­ti IT zís­kal v spo­loč­nos­ti Ag­ro­ban­ka Pra­ha. V ro­koch 1996 až 2002 pô­so­bil na po­zí­cii tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa v ISP spo­loč­nos­ti Is­ter­net, kto­rú nes­kôr kú­pil Euroweb. Od ro­ku 2002 pra­co­val v spo­loč­nos­ti Nextra ako Bu­si­nes­sDe­ve­lop­ment Ma­na­ger a nes­kôr ako Network Ma­na­ger zá­ro­veň aj pre Te­le­nor­Networks. Nes­kôr po ak­vi­zí­cii spo­loč­nos­ťou GTS Slo­va­kia vy­ko­ná­val fun­kciu Tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa.

Ju­raj strie­da vo fun­kcii Já­na Žďár­ske­ho, kto­rý v O2 pô­so­bil od ro­ku 2011, naj­skôr na po­zí­cii Se­nior Ma­na­ge­ra pre­vádz­ky sie­te, a od 1. ja­nuá­ra 2013 ako Ria­di­teľ sie­tí. Ján Žďár­sky pri­jal vý­zvu po­die­ľať sa na ria­de­ní sie­tí sku­pi­ny Vim­pel­com v Rus­ku a priľ­ah­lom re­gió­ne.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter