Zisk firmy Ericsson v štvrtom kvartáli prekonal očakávania

Pre­vádz­ko­vý zisk švéd­ske­ho vý­rob­cu te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní Eric­sson v štvr­tom kvar­tá­li pre­ko­nal oča­ká­va­nia v dôs­led­ku vy­so­kých príj­mov z li­cen­čných pop­lat­kov. Tr­žby na čín­skom tr­hu sa v pos­led­nom štvrťro­ku v po­rov­na­ní so sla­bým tre­tím kvar­tá­lom zvý­ši­li a v Se­ver­nej Ame­ri­ke os­ta­li sta­bil­né, in­for­mo­va­la v stre­du švéd­ska spo­loč­nosť.

Pre­vádz­ko­vý zisk spo­loč­nos­ti Eric­sson v štvr­tom kvar­tá­li stú­pol na 11 mld. švéd­skych ko­rún (SEK), pri­čom v rov­na­kom štvrťro­ku pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka bol vo vý­ške 6,3 mld. SEK. Vý­sle­dok spo­loč­nos­ti pre­ko­nal oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov os­lo­ve­ných agen­tú­rou Reu­ters, kto­rí prog­nó­zo­va­li, že pre­vádz­ko­vý zisk bu­de vo vý­ške 10,6 mld. SEK. Tr­žby švéd­skej spo­loč­nos­ti však kles­li už dru­hý rok v ra­de. V štvr­tom kvar­tá­li 2015 sa tr­žby me­dzi­roč­ne zní­ži­li o 5 % na 73,6 mld. SEK, pri­čom od­had ana­ly­ti­kov rá­tal s tr­žba­mi vo vý­ške 74,1 mld. SEK.

Pod vy­so­ký zisk švéd­skej spo­loč­nos­ti sa pod­pí­sa­la jed­no­ra­zo­vá plat­ba od tech­no­lo­gic­kej fir­my App­le. V de­cem­bri ame­ric­ká a švéd­ska fir­ma pod­pí­sa­li do­ho­du o pod­mien­kach vy­uží­va­nia svo­jich pa­ten­tov. Švéd­sky vý­rob­ca te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní vte­dy neš­pe­ci­fi­ko­val, aký vý­nos pred­pok­la­dá z no­vej li­cen­čnej do­ho­dy. Príj­my z du­šev­né­ho vlas­tníc­tva fir­my Eric­sson za rok 2015 bo­li vý­ške 14,4 mld. SEK. Mi­nu­lý me­siac pri pod­pi­se do­ho­dy sa oča­ká­va­li príj­my v roz­pä­tí 13 až 14 mld. SEK. V ro­ku 2014 bo­li príj­my z du­šev­né­ho vlas­tníc­tva vo vý­ške 9,9 mld. SEK.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter