Creative vytvoril reproduktor iRoar™: Najinteligentnejší reproduktor na svete

Spo­loč­nosť Crea­ti­ve Tech­no­lo­gy Ltd pred­sta­vi­la Crea­ti­ve iRoar - in­te­li­gent­ný pre­nos­ný rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém s Blue­toothTen­to kom­pakt­ný via­cú­če­lo­vý iRoar pred­sta­vu­je ďal­ší krok vo vý­vo­ji pre­nos­ných rep­ro­duk­to­rov s je­ho zvu­ko­vým vý­ko­nom, roz­ší­ri­teľ­nos­ťou, in­te­li­gen­tným spra­co­va­ním zvu­ku, per­so­na­li­zá­ciou a ot­vo­re­nou plat­for­mou, kto­rá umož­ňu­je vy­tvo­riť pri­da­nú hod­no­tu, a pri­tom je dvak­rát tak sil­ný, ako pô­vod­ný Sound Blas­ter Roar, pri­čom má ob­rov­skú 20-ho­di­no­vú vý­drž ba­té­rie.

Crea­ti­ve iRoar bol oce­ne­ný ako CES 2016 In­no­va­tion Awards Ho­no­ree v ka­te­gó­rii Ho­me Audio/Vi­deo Com­po­nents and Ac­ces­so­ries (Do­má­ce Audio/Vi­deo kom­po­nen­ty a dopl­nky). Rep­ro­duk­tor bol pred­sta­ve­ný na veľtr­hu CES 2016 - naj­väč­šej vý­sta­ve spot­re­bi­teľ­skej elek­tro­ni­ky na sve­te.

Naj­pok­ro­či­lej­ší Sound Blas­ter za­bu­do­va­ný vo vnút­ri

V sr­dci in­te­li­gen­tné­ho rep­ro­duk­to­ra Crea­ti­ve iRoar je vý­kon­ný, flexibil­ný a prog­ra­mo­va­teľ­ný viac-jad­ro­vý pro­ce­sor SB-Axx1. Je zod­po­ved­ný za ce­lý zvuk a hla­so­vé zvý­raz­ne­nia a špe­ciál­ne spra­co­va­nie efek­tov, rov­na­ko ako, ot­vo­re­ná plat­for­ma, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom pris­pô­so­biť si sprá­va­nie a vý­kon rep­ro­duk­to­ra. Vsta­va­ný pro­ce­sor tiež umož­ňu­je, aby iRoar mo­hol fun­go­vať ako high-end-ová zvu­ko­vá kar­ta.

"Crea­ti­ve iRoar je naj­úžas­nej­ší pre­nos­ný rep­ro­duk­tor, aký sme ke­dy vy­tvo­ri­li. Za pr­vé, ten­to úpl­ne no­vý rep­ro­duk­tor vy­tvá­ra neu­ve­ri­teľ­ne sil­ný zvuk, dvak­rát tak hlas­nej­ší, ako je­ho pred­chod­ca - je to ako ke­by ste ma­li dva Roar rep­ro­duk­to­ry v jed­nom. Ok­rem je­ho vy­so­ké­ho vý­ko­nu, naj­re­vo­luč­nej­ším as­pek­tom rep­ro­duk­to­ra iRoar je je­ho nep­re­ko­na­teľ­ný stu­peň pris­pô­so­be­nia. So za­čle­ne­ním in­te­li­gen­tné­ho viac-jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra SB-Axx1 a ot­vo­re­nej plat­for­my pre in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia, si od­te­raz mô­žu pou­ží­va­te­lia pris­pô­so­biť fun­go­va­nie a vý­kon rep­ro­duk­to­ra pod­ľa svo­jich vlas­tných pre­fe­ren­cií. Na­vy­še, s ot­vo­re­ním pre SDK, vý­vo­já­rov a VAR je mož­né rep­ro­duk­tor nap­rog­ra­mo­vať pre úpl­ne od­liš­né ap­li­ká­cie. Od zno­vu nas­ta­ve­nia tla­či­diel, až po prog­ra­mo­va­nie rep­ro­duk­to­ra k nie­čo­mu úpl­ne iné­mu. To všet­ko je te­raz mož­né. Ok­rem sof­tvé­ru na pris­pô­so­be­nie, ot­vo­re­ná DDK (Doc­king De­ve­lop­ment Kit, či­že vý­vo­jár­ska do­ko­va­cia sa­da) umož­ňu­je roz­ší­riť aj har­dvér rep­ro­duk­to­ra pros­tred­níc­tvom expan­zné­ho do­ko­va­cie­ho por­tu pod­ľa svo­jej pred­sta­vi­vos­ti, čím sa ot­vá­ra­jú ne­ko­neč­né mož­nos­ti pou­ži­tia a pre­mies­tne­nia toh­to rep­ro­duk­to­ra pre rôz­ne dru­hy pou­ži­tia v rôz­nych pro­jek­toch. Úprim­ne po­ve­da­né, žiad­ny iný rep­ro­duk­tor nie­je tak blíz­ko. Ve­rím, že je to ur­či­te naj­in­te­li­gen­tnej­ší rep­ro­duk­tor na sve­te," po­ve­dal Sim Wong Hoo, tvor­ca Sound Blas­ter a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve Tech­no­lo­gy Ltd.

"Oh­rom­ne uni­ver­zál­ny rep­ro­duk­tor Crea­ti­ve iRoar je tiež vhod­ný pre pro­fe­sio­nál­ne vy­uži­tie. Mô­že­te ho bez­drô­to­vo pri­po­jiť k mik­ro­fó­nu iRoar Mic a okam­ži­te ho bez prob­lé­mov pre­me­niť na vý­kon­ný, pre­nos­ný, osob­ný roz­hla­so­vý sys­tém, kto­rý je ce­no­vo veľ­mi dos­tup­ný. Ak ste za­čí­na­jú­ci hu­dob­ník, tak iRoar spo­lu s mik­ro­fó­nom iRoar Mic vám umož­ní za­hrať si kon­cert kde­koľ­vek, ke­dy­koľ­vek. Do­kon­ca mô­že­te iRoar pri­po­jiť aj k exter­né­mu subwoofe­ru iRoar Rock. Spo­loč­ne pos­ky­tu­jú hlb­šie a sil­nej­šie ba­sy s väč­ším pohl­cu­jú­cim pries­to­ro­vým zvu­kom. A s iRoar Rock bu­dú va­še vy­stú­pe­nia nao­zaj roc­ko­vé!"

Akus­tic­ky pok­ro­či­lý rep­ro­duk­tor

Prav­dou je, že pô­vod náj­de­me v sé­rii Sound Blas­ter Roar, kde hlav­ná čr­ta rep­ro­duk­to­ra iRoar je navr­hnu­tá, tak aby bol dvak­rát hlas­nej­ší ako kla­sic­ký Sound Blas­ter Roar, a to bez nut­nos­ti zdvoj­ná­so­be­nia elek­tric­kej ener­gie. Ten­to úžas­ný prie­lom v in­ži­nier­stve sa do­sia­hol vďa­ka in­ten­zív­ne­mu vý­sku­mu tech­no­ló­gie me­ni­čov rep­ro­duk­to­ra v spo­je­ní s naj­mo­der­nej­ší­mi vý­kon­ný­mi zo­sil­ňo­vač­mi, s in­teg­rá­ciou in­te­li­gen­tnej tech­no­ló­gie maxima­li­zu­jú­cej zvuk za­lo­že­nej na bá­ze pro­ce­so­rov Blas­terX Acous­tic En­gi­ne.

Ten­to kom­pakt­ný rep­ro­duk­tor má 5 me­ni­čov, vrá­ta­ne subwoofe­ra, kde čis­tý vý­kon zo­sil­ňo­va­ča pred­sta­vu­je viac ako 40 wat­tov. Ľah­ký rep­ro­duk­tor je vy­ba­ve­ný dvo­ma ľah­ký­mi vy­so­kof­rek­ven­čný­mi 2" me­nič­mi pre vy­ob­ra­ze­nie vzdia­le­nej vy­so­kof­rek­ven­čnej dis­per­zie. Tiež sa mô­že poch­vá­liť špič­ko­vým 2.75" subwoofe­rom, kto­rý tla­čí ba­sy sme­rom na­hor, plus dva boč­né pa­sív­ne ra­diá­to­ry, kto­ré ší­ria ba­sy eš­te ďa­lej.

Rep­ro­duk­tor iRoar tiež dis­po­nu­je dvo­mi vy­so­ko vý­kon­ný­mi zo­sil­ňo­vač­mi - je­den sa za­me­ria­va na hĺbky a stre­dy, ďal­ší vý­hrad­ne na za­bez­pe­če­nie vý­šok - aby rep­ro­duk­tor pro­du­ko­val jas­ný, pries­tran­ný, dob­re vy­vá­že­ný zvuk bez kom­pro­mi­sov na ba­soch. Vý­sled­kom je, že iRoar je schop­ný pos­kyt­núť vý­kon­ný zvuk vy­pl­ňu­jú­ci pries­tor, kto­rý si mô­že­te vy­chut­nať kde­koľ­vek vo va­šej iz­be.

In­te­li­gen­tná tech­no­ló­gia Blas­terX Acous­tic En­gi­ne

Blas­terX Acous­tic En­gi­ne v rep­ro­duk­to­re iRoar je tech­no­ló­gia, kto­rá in­te­li­gen­tne op­ti­ma­li­zu­je a maxima­li­zu­je akus­tic­ký vý­kon me­ni­čov a zo­sil­ňo­va­čov rep­ro­duk­to­ra. To za­is­ťu­je, že kaž­dý me­nič je napl­no po­há­ňa­ný svo­jím vlas­tným po­ten­ciá­lom bez to­ho, aby bo­la oh­ro­ze­ná ver­nosť zvu­ku. To pre­mie­ňa vy­lep­še­ný 5-me­ni­čo­vý rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém do úžas­nej zvu­ko­vej ška­tu­le o veľ­kos­ti bro­žú­ry s ob­rov­skou si­lou, kto­rá pri­ná­ša vý­kon­ný zvuk s veľ­kým pohl­cu­jú­cim vir­tuál­nym pries­to­rom v ma­lom oba­le.

In­te­li­gen­tné pris­pô­so­bi­teľ­né spra­co­va­nie zvu­ku

Rep­ro­duk­tor iRoar je schop­ný in­te­li­gen­tne roz­ši­ro­vať dy­na­mic­ký roz­sah zvu­ku. Od ro­ku 1990 bol trend vo zvy­šo­va­ní hla­di­ny zvu­ku v hu­dob­ných nah­ráv­kach, čo ma­lo kom­pen­zo­vať ob­me­dzenie preh­rá­va­cích za­ria­de­ní všeo­bec­ne. To bo­lo do­siah­nu­té stla­če­ním dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu, čo vie­dlo k stra­te dy­na­mi­ky, kde sa zní­žil roz­diel hlas­ných a ti­chých pa­sá­ží pies­ne, čím sa obe­to­va­la hu­dob­ná auten­ti­ka, a na­ko­niec aj pô­ži­tok pre pos­lu­chá­ča. S oh­ľa­dom na tú­to sku­toč­nosť, spo­loč­nosť Crea­ti­ve navrh­la in­te­li­gent­ný pro­ce­sor za­lo­že­ný na tech­no­ló­gii expan­zie dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu do rep­ro­duk­to­ra iRoar, čím auto­ma­tic­ky za­na­ly­zo­va­la a ob­no­vi­la dy­na­mi­ku v kom­pri­mo­va­ných zvu­ko­vých sto­pách v reál­nom ča­se, tak­že hud­ba a dy­na­mi­ka ne­bu­dú obe­to­va­né kvô­li jem­nej hla­si­tos­ti. iRoar tiež ob­sa­hu­je tech­no­ló­giu Smart Vo­lu­me, kto­rá in­te­li­gen­tne pra­cu­je na po­za­dí, aby sa mi­ni­ma­li­zo­va­li náh­le zme­ny úrov­ne hla­si­tos­ti po­čas preh­rá­va­nia, aby sa za­brá­ni­lo nep­rí­jem­ným zme­nám hla­si­tos­ti kvô­li zme­nám v hla­si­tos­ti nah­rá­vok.

In­te­li­gent­ný pohl­cu­jú­ci zvuk

Rep­ro­duk­tor tiež pri­chá­dza s pa­ten­to­va­nou tech­no­ló­giou Blas­terX Im­mer­sion spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve na bá­ze CMSS™ (Crea­ti­ve Mul­tiS­pea­ker Surround). Tie­to tech­no­ló­gie umož­ňu­jú rep­ro­duk­to­ru do­dať úch­vat­ný zá­ži­tok z po­čú­va­nia so šir­šou zvu­ko­vou scé­nou, ďa­le­ko za zvu­ko­vou sto­pou toh­to rep­ro­duk­to­ra.

In­te­li­gen­tné kon­fe­ren­čné ho­vo­ry nah­las

Uží­va­te­lia mô­žu oča­ká­vať, že ich bu­de po­čuť hlas­ne a jas­ne po­čas ho­vo­rov vďa­ka tech­no­ló­giam Adap­ti­ve Noi­se Re­duc­tion (adap­tív­na re­duk­cia šu­mu) a Adap­ti­ve Acous­tic Echo Can­cella­tion (adap­tív­ne ru­še­nie zvu­ko­vé­ho echa) v rep­ro­duk­to­re iRoar. Ok­rem to­ho, vsta­va­né mik­ro­fó­ny v rep­ro­duk­to­re iRoar nah­rá­va­jú 360º zvuk oko­lo rep­ro­duk­to­ra ale­bo se­lek­tív­ne v ur­či­tom roz­sa­hu za­os­tre­nia cez tech­no­ló­giu Mic Beam. Po ak­ti­vá­cii re­ži­mu Pri­va­te (súk­ro­mie), rep­ro­duk­tor iRoar in­te­li­gen­tne dr­ží a izo­lu­je hlas uží­va­te­ľa v 30º akus­tic­kej zó­ne pred rep­ro­duk­to­rom. Zvu­ky z tej­to zó­ny bu­dú jas­ne za­chy­te­né, ale oko­li­tý hluk ale­bo iné hla­sy v tej­to zó­ne ob­me­dzí.

In­te­li­gen­tná fun­kcia Voi­ce Morph

Vsta­va­ný pro­ce­sor SB-Axx1 tiež umož­ňu­je uží­va­te­ľom ak­ti­vo­vať fun­kciu Voi­ce Morph, s kto­rou si zme­ní­te hlas v reál­nom ča­se pre zá­ba­vu po­čas pre­zen­tá­cie ale­bo hry s pria­teľ­mi a deť­mi. Ak sa na te­le­kon­fe­renč­ný roz­ho­vor pou­ži­je rep­ro­duk­tor, pou­ží­va­te­lia mô­žu me­niť svo­je hla­sy po­čas ho­vo­ru s vy­uži­tím ap­li­ká­cie iRoar Das­hboard.

In­te­li­gen­tné uží­va­teľ­sky pria­teľ­ské ap­li­ká­cie

Ho­ci je rep­ro­duk­tor Crea­ti­ve iRoar neu­ve­ri­teľ­ne bo­ha­tý na fun­kcie, bol navr­hnu­tý tak, aby bo­lo je­ho pou­ži­tie sku­toč­ne jed­no­du­ché. In­te­li­gen­tné tech­no­ló­gie a uží­va­teľ­sky pria­teľ­ské, vi­zuál­ne bo­ha­té auto­ma­ti­zo­va­né uží­va­teľ­ské roz­hra­nia adap­tív­ne op­ti­ma­li­zu­jú zvuk a rea­gu­jú na sprá­va­nie člo­ve­ka v reál­nom ča­se. Ten­to prís­tup zvy­šu­je skú­se­nosť pre­nos­né­ho rep­ro­duk­to­ra na no­vú úro­veň zvu­ko­vé­ho vý­ko­nu. Tu sú niek­to­ré zo spô­so­bov, ako rep­ro­duk­tor Crea­ti­ve iRoar zjed­no­du­šu­je uží­va­teľ­ský kom­fort:

 • iRoar Das­hboard ap­li­ká­cia

iRoar pri­chá­dza s ba­líč­kom uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vých iOS a An­droid mo­bil­ných ap­li­ká­cií na­zý­va­ných iRoar Das­hboard, kto­rý umož­ňu­je uží­va­te­ľom ov­lá­dať rep­ro­duk­tor na di­aľ­ku a up­ra­viť nas­ta­ve­nia zvu­ku, nap­rík­lad ek­va­li­zér, pa­ra­met­re spra­co­va­nia zvu­ku, rov­na­ko ako mik­ro­fón a hla­so­vé ov­lá­da­nie pria­mo z te­le­fó­nu s gra­fic­ky bo­ha­tým uží­va­teľ­sky jed­no­du­chým roz­hra­ním - to všet­ko na do­tyk pr­stov. Všet­ky tie­to nas­ta­ve­nia mô­žu byť tr­va­lo ulo­že­né v rep­ro­duk­to­re.

Pred­nas­ta­ve­né pro­fi­ly umož­ňu­jú rých­ly vý­ber op­ti­ma­li­zo­va­ných nas­ta­ve­ní zvu­ku, aby zod­po­ve­da­li rôz­nym dru­hom zvu­ku.

-Blas­terX je pred­vo­le­né nas­ta­ve­nie zvu­ko­vé­ho pod­pi­su pre naj­lep­ší zá­ži­tok z po­čú­va­nia

- Ga­me On zvý­raz­ňu­je špič­ku realiz­mu s roz­ší­re­ný­mi pod­net­mi pre hry

- Audiop­hi­le Bliss pri­ná­ša ori­gi­nál­ny čis­tý zvuk, rov­na­ký ako ume­lec chcel

- Ci­ne­ma­nia umož­ňu­je uží­va­te­ľom vy­chut­nať si pl­ný fil­mo­vý zá­ži­tok s vý­buš­ný­mi expló­zia­mi a jas­ný­mi di­alóg­mi

- So­nic Bass roz­ší­re­nie ba­sov s väč­šou re­zo­nan­ciou v niž­ších frek­ven­ciách pre du­ni­vú hud­bu

- Li­ve Con­cert pos­ky­tu­je ove­ľa do­ko­na­lej­ší zvuk pre at­mos­fé­ru ako na kon­cer­te

Kaž­dý je­den pro­fil sa mô­že ove­ľa viac pris­pô­so­biť tak, aby vy­tvo­ril no­vý osob­ný pro­fil, kto­rý bu­de vy­ho­vo­vať osob­ným pre­fe­ren­ciám uží­va­te­ľa:

o Ek­va­li­zér (Equali­zer) -Gra­fic­ký ek­va­li­zér po­nú­ka flexibi­li­tu pri úp­ra­ve am­pli­tú­dy zvu­ko­vých sig­ná­lov na jed­not­li­vých frek­ven­ciách.

o Pohl­te­nie/Vno­re­nie (Im­mer­sion) -Vy­uži­tím pohl­cu­jú­cej tech­no­ló­gie Blas­terX, si vy­chut­ná­te sku­toč­ný pohl­cu­jú­ci zvuk s pri­ro­dze­ným zmys­lom pre hĺbku zvu­ku, pries­tran­nosť a pries­to­ro­vé efek­ty z váš­ho ob­sa­hu.

o Di­alog+ -Vy­lep­šu­je hla­sy vo fil­moch, pri po­čú­va­ní hud­by ale­bo hra­ní hier pre jas­nej­ší di­alóg. Vy­po­čuj­te si di­alóg nad zvyš­kom soundtrac­ku a cez oko­li­tý hluk vo svo­jom pros­tre­dí

iRoar Das­hboard tiež ob­sa­hu­je tech­no­ló­giu Smart Vo­lu­me, kto­rá in­te­li­gen­tne pra­cu­je na po­za­dí, aby sa mi­ni­ma­li­zo­va­li náh­le zme­ny úrov­ne hla­si­tos­ti po­čas preh­rá­va­nia, aby sa za­brá­ni­lo nep­rí­jem­ným zme­nám hla­si­tos­ti kvô­li zme­nám v hla­si­tos­ti nah­rá­vok.

 • iRoar Me­gap­ho­ne (me­ga­fón) ap­li­ká­cia

Uží­va­te­lia sa tiež mô­žu jed­no­du­cho dos­tať až k 18-tim hla­so­vým mož­nos­tiam vo Voi­ce Morph dos­tup­ných na iRoar Das­hboard, rov­na­ko ako aj ap­li­ká­cia iRoar Me­gap­ho­ne, ideál­na pre zá­ba­vu po­čas ho­vo­rov ale­bo ak sa rep­ro­duk­tor pou­ží­va ako PA sys­tém (pub­lic ad­dress sys­tem), či­že ako miest­ny roz­hlas.

iRoar je tiež dosť chyt­rý, aby in­for­mo­val uží­va­te­ľa, keď je k dis­po­zí­cii ak­tua­li­zá­ciu fir­mvé­ru, pri­po­je­ním rep­ro­duk­to­ra k in­te­li­gen­tné­mu za­ria­de­niu po­mo­cou iRoar Das­hboard ap­li­ká­cie.

 • Ap­li­ká­cia iRoar vzdia­le­ný asis­tent

Tá­to ap­li­ká­cia zme­ní iP­ho­ne ale­bo An­droid za­ria­de­nie na iRoar ov­lá­dač. Skôr ako iba preh­rá­va­nie hud­by z me­diál­nej kniž­ni­ce váš­ho te­le­fó­nu, iRoar vzdia­le­ný asis­tent umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom prís­tup k zvu­ku ulo­že­né­mu na mic­roSD kar­te vlo­že­nej v rep­ro­duk­to­re iRoar. Uká­že vám sklad­bu a al­bum sklad­by prá­ve preh­rá­va­nej. S ap­li­ká­ciou vzdia­le­né­ho ov­lá­da­ča iRoar si tiež mô­žu uží­va­te­lia spus­tiť nah­rá­va­nie zvu­ku na mic­roSD kar­tu.

In­te­li­gen­tná mul­ti­fun­kčná roz­ší­ri­teľ­nosť

Via­cú­če­lo­vý rep­ro­duk­tor je navr­hnu­tý tak, aby bol roz­ší­ri­teľ­ný a fun­go­val v roz­sa­hu pou­ži­tia ako sa­mos­tat­ná jed­not­ka ale­bo ako sú­časť väč­šie­ho sys­té­mu. Je­den iRoar mô­že byť pri­po­je­ný k dru­hé­mu iRoar-u pre eš­te šir­šie zvu­ko­vé zá­be­ry a viac pohl­cu­jú­ci zá­ži­tok z po­čú­va­nia. iRoar tiež mô­že byť na­mon­to­va­ný na exter­nej jed­not­ke subwoofe­ra iRoar Rock pre zís­ka­nie iz­by vy­pl­ňa­jú­ce­ho zvu­ku s vy­lep­še­ným ba­so­vým vý­ko­nom. Al­ter­na­tív­ne, po bez­drô­to­vom pri­po­je­ní k mik­ro­fó­nu iRoar Mic sa rep­ro­duk­tor iRoar stá­va níz­ko la­ten­čným bez­drô­to­vým osob­ným PA sys­té­mom ale­bo pre­nos­ným Ka­rao­ke za­ria­de­ním s pod­po­rou vy­so­ko kva­lit­né­ho ši­ro­ké­ho spek­tra zvu­ku.

 • O fun­kcii Me­gaS­te­reo

Sám rep­ro­duk­tor iRoar pri­ná­ša úžas­ný ste­reo­fón­ny zvu­ko­vý vý­kon. Po­mo­cou Me­gaS­te­reo káb­la mô­žu uží­va­te­lia pre­po­jiť nav­zá­jom dve jed­not­ky iRoar a vy­tvo­riť tak me­ga ste­reo zá­ži­tok z da­né­ho ľa­vé­ho a pra­vé­ho ka­ná­lu zo šir­šej zvu­ko­vej scé­ny. S ur­če­ným op­tic­kým vstu­pom, oba rep­ro­duk­to­ry iRoar mož­no pri­po­jiť k te­le­ví­zo­ru pre skve­lý fil­mo­vý zá­ži­tok.

 • O iRoar Rock

iRoar Rock je exter­ný subwoofer navr­hnu­tý tak, aby bol pl­ne kom­pa­ti­bil­ný s rep­ro­duk­to­rom iRoar, ľah­ko pri­po­ji­teľ­ný aj cez do­ko­va­cí expanz­ný port. Po pri­po­je­ní mô­žu uží­va­te­lia za­zna­me­nať eš­te do­ko­na­lej­šie ba­sy a cel­ko­vo pô­so­bi­vú pries­tran­nosť. To­to je mož­né vďa­ka pa­ten­to­va­nej tech­no­ló­gii Blas­terX Im­mer­sion v rep­ro­duk­to­re iRoar a je to mož­né vo väč­šej for­me po pri­po­je­ní k iRoar Rock. Po­kiaľ je rep­ro­duk­tor pri­po­je­ný k subwoofe­ru, tak ten rep­ro­duk­tor iRoar v rov­na­kom ča­se aj na­bí­ja. Pri od­cho­de mô­že uží­va­teľ rep­ro­duk­tor iRoar jed­no­du­cho ucho­piť a ísť.

 • O mik­ro­fó­ne iRoar Mic

Vá­ži iba 30 gra­mov s ča­som ho­vo­rov až 10 ho­dín. Mik­ro­fón iRoar

Mic mô­že­te dr­žať, prip­núť ale­bo za­ve­siť pre všes­tran­né a po­hodl­né ko­mu­ni­ko­va­nie a vý­kon. Je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou Ra­pid­Talk™ - níz­ko la­ten­čná bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia vy­so­ko kva­lit­né­ho zvu­ku ča­ka­jú­ca na svoj pa­tent, kto­rá umož­ňu­je jed­no­du­chý, rých­ly a vy­so­ko vý­kon­ný pre­nos zvu­ku. iRoar Mic tiež pri­chá­dza aj s káb­lo­vým jack-om, kto­rý umož­ňu­je preh­rá­va­nie hud­by cez mo­bil­né za­ria­de­nia, čím po­núk­ne uží­va­te­ľom níz­ku la­ten­ciu pri Ka­rao­ke stret­nu­tiach. Ko­nek­tor mik­ro­fó­nu tiež po­nú­ka mož­nosť pri­po­je­nia k exter­né­mu dy­na­mic­ké­mu ale­bo elek­tre­to­vé­mu kon­den­zá­to­ro­vé­mu mik­ro­fó­nu. Ov­lá­da­cie pr­vky na mik­ro­fó­ne umož­ňu­jú rých­le nas­ta­ve­nia hla­si­tos­ti, rov­na­ko ako aj fun­kciu Voi­ce Mor­phing v reál­nom ča­se!

In­te­li­gen­tná pris­pô­so­bi­teľ­ná ot­vo­re­ná plat­for­ma

Naj­in­te­li­gen­tnej­šou čr­tou rep­ro­duk­to­ra iRoar je je­ho bez­kon­ku­ren­čná úro­veň pris­pô­so­be­nia. Na roz­diel od iných rep­ro­duk­to­rov, kto­ré sú von­ku, iRoar pri­chá­dza s in­te­li­gen­tne pris­pô­so­bi­teľ­nou ot­vo­re­nou plat­for­mou, kto­rá sku­toč­ne umož­ňu­je uží­va­te­ľom nie­len si vy­chut­nať to, ako to je, ale pris­pô­so­biť si a roz­ší­riť svo­je mož­nos­ti. Pa­tria sem sof­tvé­ro­vé dopl­nky a roz­ší­ri­teľ­ná hár­dvé­ro­vá plat­form pros­tred­níc­tvom iRoar roz­ši­ro­va­cie­ho do­ko­va­cie­ho por­tu. To ot­vá­ra ne­ko­neč­né mož­nos­ti pre vý­vo­já­rov a VAR (dis­tri­bú­to­rov), aby vlas­tne prep­ra­co­va­li svo­je vlas­tné pre­nos­né rep­ro­duk­to­ro­vé sys­té­my vy­tvo­re­ním vlas­tných dopl­nkov, ako je har­dvér. Ap­li­ká­cia iRoar Das­hboard pri­chá­dza s množ­stvom dopl­nkov pre in­špi­rá­ciu vý­vo­já­rov vy­tvá­rať vlas­tné rie­še­nia. Tie­to rie­še­nia mô­žu byť pou­ži­té v pro­fe­sio­nál­nom, prie­my­sel­nom, osob­nom, vzde­lá­va­com sme­re ale­bo v čom­koľ­vek inom, čo si ve­dia pred­sta­viť. Vý­vo­já­ri mô­žu pre zís­ka­nie up­da­tov prejsť na strán­ku http://de­ve­lo­pers.crea­ti­ve.com

Ce­lý rad ďal­ších fun­kcií

Špor­to­vý mi­ni­ma­lis­tic­ký di­zajn, kom­pakt­ný iRoar po­nú­ka spo­ľah­li­vé čier­ne púz­dro za­ba­le­né v ko­neč­nej úp­ra­ve z uh­lí­ko­vých vlá­kien zdo­be­nej tma­vo ru­žo­vým zla­tom. Sym­bo­lic­ký kruh v stre­de rep­ro­duk­to­ra fun­gu­je nie­len ako roz­ší­re­nie pre ľah­ké za­me­ra­nie NFC roz­hra­nia, ale tiež chyt­ro fun­gu­je aj ako vý­stup pre subwoofer ši­kov­ne scho­va­ný pod ním. Per­fek­tne sa to ho­dí pre mo­dern kan­ce­lá­rie, štú­dio­vé apar­tmá­ny ale­bo ta­neč­né štú­dia.

Navr­hnu­tý pre jed­no­du­ché pou­ží­va­nie a pri­po­je­nie so ši­ro­kou šká­lou za­ria­de­ní, pri­čom iRoar pri­chá­dza s rôz­ny­mi fun­kcia­mi a mož­nos­ťa­mi pri­po­je­nia:

 • Kon­texto­vo-zá­vis­lé do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie a adap­tív­ny ih­lič­ko­vý dis­plej

iRoar ob­sa­hu­je adap­tív­ne, kon­texto­vo zá­vis­lé do­ty­ko­vé ov­lá­da­cie pr­vky, kto­ré sa za­svie­tia a vy­pnú v zá­vis­los­ti na zvo­le­nom re­ži­me rep­ro­duk­to­ra.

 • Ľah­ko za­me­ra­teľ­né NFC

Near Field Com­mu­ni­ca­tion (NFC) tech­no­ló­gia umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom rých­lo a jed­no­du­cho sa pri­po­jiť k NFC Blue­tooth mo­bil­ným za­ria­de­niam, vy­ža­du­je si iba jed­no­du­ché pok­le­pa­nie pre spá­ro­va­nie a nad­via­za­nie spo­je­nia. Šir­šia a ľah­ko za­me­ra­teľ­ná NFC zó­na na iRoar-e ro­bí jed­no-do­ty­ko­vé Blue­tooth pá­ro­va­nie eš­te rých­lej­ším a jed­no­duch­ším.

 • Blue­tooth s fun­kciou Mul­ti­point a pod­po­rou HD Audio ko­de­kov

Rep­ro­duk­tor je mož­né pri­po­jiť aj bez­drô­to­vo cez Blue­tooth, a vy­uží­vať aptX® a AAC ko­de­ky pre vy­so­ko kva­lit­ný bez­drô­to­vý zvuk. Uží­va­te­lia mô­žu tiež pri­po­jiť k iRoar-u sú­čas­ne dve Blue­tooth za­ria­de­nia.

 • USB zvuk

iRoar mož­no ľah­ko pri­po­jiť k PC cez USB pre pres­né níz­ke vib­rá­cie asyn­chrón­ne­ho USB zvu­ku.

 • Op­tic­ký vstup

Port pre op­tic­ký vstup pos­ky­tu­je bez­stra­to­vé di­gi­tál­ne strea­mo­va­nie zvu­ku zo Smart te­le­ví­zo­rov ale­bo her­ných kon­zol .

 • In­teg­ro­va­ný Mic­roSD AAC, WAV a MP3 preh­rá­vač

Ok­rem káb­lo­vé­ho ale­bo Blue­tooth pri­po­je­nia pri­chá­dza iRoar so vsta­va­ným mic­roSD slo­tom, in­teg­ro­va­ný preh­rá­vač pod­po­ru­je mic­roSD kar­ty do veľ­kos­ti 32GB a do­ká­že preh­rá­vať AAC, WAV a MP3 sú­bo­ry pria­mo z pa­mä­ťo­vej kar­ty.

 • In­teg­ro­va­ný pok­ro­či­lý zá­znam­ník

iRoar má in­teg­ro­va­ný pok­ro­či­lý zá­znam­ník, kto­rý vy­uží­va rep­ro­duk­tor vsta­va­né­ho mik­ro­fó­nu, kto­rý umož­ňu­je všes­tran­né nah­rá­va­nie všet­kých dru­hov zvu­ku stla­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la - ho­vo­ry, von­kaj­šie hla­sy ale­bo aj po­čú­va­nú hud­bu, a to pria­mo na vy­me­ni­teľ­nú pa­mä­ťo­vú mic­roSD kar­tu. Tá­to fun­kcia je ideál­na pre nah­rá­va­nie hla­so­vej poz­nám­ky, roz­ho­vo­ru, te­le­kon­fe­ren­čných za­sad­nu­tí a ob­chod­ných/fi­rem­ných stret­nu­tí.

 • Dva dru­hy vy­uži­tia ba­té­rie

iRoar je tiež vy­ba­ve­ný ba­té­riou s dvo­ma mož­nos­ťa­mi pou­ži­tia. Veľ­ká 9000mAh Lí­tium-Ióno­vá vsta­va­ná na­bí­ja­cia ba­té­ria pos­kyt­ne až 20 ho­dín* preh­rá­va­nia zvu­ku - viac ako dvak­rát dlh­šie než kla­sic­ký Sound Blas­ter Roar. Ba­té­riu tak­tiež mô­že­te pou­žiť aj na na­bí­ja­nie smar­tfó­nov a tab­le­tov.

* Sku­toč­ná ži­vot­nosť ba­té­rie sa lí­ši pod­ľa spô­so­bu pou­ži­tia a nas­ta­ve­nia a oko­li­tých pod­mie­nok.

Ofi­ciál­na ce­na rep­ro­duk­to­ra Crea­ti­ve iRoar je sta­no­ve­ná na 369.99 EUR. Je dos­tup­ný za­tiaľ iba v on­li­ne ob­cho­de na www.crea­ti­ve.com.

Ofi­ciál­na ce­na mik­ro­fó­nu Crea­ti­ve iRoar Mic je sta­no­ve­ná na 79.99 EUR a je dos­tup­ný za­tiaľ iba v on­li­ne ob­cho­de na www.crea­ti­ve.com.

Ofi­ciál­na ce­na subwoofe­ra Crea­ti­ve iRoar Rock je sta­no­ve­ná na 149.99 EUR. Bu­de dos­tup­ný v pr­vom kvar­tá­li ro­ka 2016 v on­li­ne ob­cho­de na www.crea­ti­ve.com.

Pre in­for­má­cie o dos­tup­nos­ti pro­duk­tov v ob­cho­de, pro­sím kon­tak­tuj­te auto­ri­zo­va­ných pre­daj­cov.
Pre viac in­for­má­cií o pro­duk­te Crea­ti­ve iRoar, nav­štív­te strán­ku www.crea­ti­ve.com/iroar.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter