ČR: Veeam oznámil rekordné výsledky za rok 2015 - s 22% nárastom sa tržby priblížili 500 miliónom dolárov, zatiaľ čo výnosy konk

Veeam® Software, ino­va­tiv­ní pos­ky­to­va­tel Řeše­ní dos­tup­nos­ti pro vel­ké pod­ni­ky (Avai­la­bi­li­ty for the Always-On En­terpri­se™), dnes ozná­mil své vý­sled­ky za fis­kál­ní rok 2015, ve kte­rém za­zna­me­nal re­kor­dní tr­žby ve vý­ši 474 mi­lionů do­larů, od­po­ví­da­jí­cí 22% nárůstu op­ro­ti před­cho­zí­mu fis­kál­ní­mu ro­ku.

Tr­žby z ob­jed­ná­vek ze seg­men­tu vel­kých pod­niků me­zi­ročně stoup­ly o 34 %. Vý­sled­ky za pos­led­ní čtvrtle­tí ro­ku 2015 i ce­lý ka­len­dářní a zá­ro­veň fis­kál­ní rok opět uka­zu­jí, že se pod­ni­ky přik­lánějí k ino­va­tiv­ní­mu přís­tu­pu spo­leč­nos­ti Veeam a vy­uží­va­jí je­ho kom­plexní řeše­ní dos­tup­nos­ti, kte­ré umož­ní SLA s hod­no­ta­mi cílů ča­su a bo­du ob­no­vy (RTPO™) niž­ších než 15 mi­nut pro všech­ny ap­li­ka­ce a da­ta.

„Z na­šich vý­sledků za rok 2015 jasně vy­plý­vá, že se Veeam stal stan­dar­dem na tr­hu dos­tup­nos­ti a že se pop­táv­ka pod­niků po řeše­ních dos­tup­nos­ti od spo­leč­nos­ti Veeam na­dá­le ra­zantně zvy­šu­je," řekl Rat­mir Ti­mas­hev, CEO spo­leč­nos­ti Veeam. „Na­še vý­sled­ky ostře kon­tras­tu­jí s kle­sa­jí­cí­mi příj­my největších kon­ku­rentů, pos­ky­tu­jí­cích pou­ze kla­sic­ká zá­lo­ho­va­cí řeše­ní."

Dal­ší­mi důle­ži­tý­mi úda­ji za rok 2015 by­ly nárůs­ty tr­žeb o:

  • 94 % u pro­duk­tu Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te edi­ce En­terpri­se Plus;
  • 54 % z všech edic pro­duk­tu Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te;
  • 36 % v rám­ci prog­ra­mu Veeam Cloud & Servic­e Pro­vi­der (VCSP)
  • 34 % u ob­jed­ná­vek od zá­kaz­níků ze seg­men­tu vel­kých pod­niků.

Vel­mi oče­ká­va­né uve­de­ní Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9, největší­ho v his­to­rii spo­leč­nos­ti, po­moh­lo Veeamu k růstu v pod­ni­ko­vém sek­to­ru. Těm Veeam po­má­há spl­nit po­ža­dav­ky je­jich CIO, kteří si uvědo­mu­jí, že star­ší zá­lo­ho­va­cí řeše­ní již nes­ta­čí ke splnění po­ža­davků nepřetr­ži­té­ho pod­ni­ká­ní. S ví­ce než 250 no­vý­mi ino­va­tiv­ní­mi fun­kce­mi a vy­lep­še­ní­mi Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9 umož­ní spo­leč­nos­ti Veeam opět zís­kat dal­ší po­díl na tr­hu i v ro­ce 2016, a to zej­mé­na v pod­ni­ko­vém sek­to­ru.

„S Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9 jsme plně vy­uži­li na­ši sil­nou his­to­rii ino­va­cí k vy­tvoření řeše­ní dos­tup­nos­ti, kte­ré nám umož­ňu­je expan­do­vat do pod­ni­ko­vé­ho sek­to­ru ví­ce než kdy před­tím," pok­ra­čo­val Ti­mas­hev. „Rok 2015 byl re­kor­dním ro­kem pro Veeam, pro­to­že jsme úz­ce spo­lup­ra­co­va­li s na­ši­mi par­tne­ry, alian­ce­mi a zá­kaz­ní­ky, aby­chom do­da­li ino­va­tiv­ní řeše­ní dos­tup­nos­ti, kte­ré řeší reál­né ob­chod­ní prob­lé­my a vý­zvy. V ro­ce 2016 překo­ná­me hra­ni­ci tr­žeb půl mi­liar­dy do­larů a oče­ká­vá­me, že se ne­zas­ta­ví­me a bu­de­me smě­le pok­ra­čo­vat k na­še­mu cí­li do­sáh­nout tr­žeb 1 mi­liar­dy do­larů v ro­ce 2018."

„Veeam do­sáhl po­zo­ru­hod­né­ho růstu, když se ze start-upu za­lo­že­né­ho v ro­ce 2007 stal jed­ním z pě­ti největších pro­dejců software pro ochra­nu dat v ro­ce 2015," řekl Phil Goodwin, ředi­tel pro vý­zkum ve spo­leč­nos­ti IDC. „22% tem­po růstu spo­leč­nos­ti je pod­statně vy­šší než cel­ko­vé tem­po tr­hu, kte­ré IDC do ro­ku 2019 od­ha­du­je na 6,3 % CAGR (slo­že­ná roč­ní mí­ra růstu). Ved­le to­ho Veeam vy­vi­nul vý­znam­ný eko­sys­tém pro­dejců a in­teg­rá­torů oko­lo svých DRaaS řeše­ní. IDC před­po­ví­dá, že trh clou­do­vé­ho zo­ta­ve­ní ja­ko služ­by bu­de růst o 21,44 % CAGR v příš­tích pě­ti le­tech a Veeam si vy­bu­do­val po­zi­ci být sil­ným kon­ku­ren­tem na tom­to tr­hu."

Cloud byl jed­nou z hlav­ních příčin úspěchu spo­leč­nos­ti Veeam v ro­ce 2015, zej­mé­na dí­ky zvy­šo­vá­ní pop­táv­ky po Zo­ta­ve­ní po ha­vá­rii ja­ko službě (Dis­as­ter Re­co­ve­ry as a Servic­e - DRaaS). Roz­šířená fun­kcio­na­li­ta Veeam Cloud Con­nect pro VM rep­li­ka­ci a schop­nos­ti přev­ze­tí slu­žeb při sel­há­ní ve Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9 dá­vá pos­ky­to­va­telům slu­žeb mož­nost pos­ky­to­vat svým zá­kaz­níkům DRaaS za­lo­že­né na clou­do­vé tech­no­lo­gii. Prog­ram Veeam Cloud & Servic­e Pro­vi­der (VCSP), kte­rý na­bí­zí předpřip­ra­ve­né ob­chod­ní příle­ži­tos­tí pro pos­ky­to­va­te­le slu­žeb k zís­ká­ní no­vých zá­kaz­níků a zvý­še­ní opa­ko­va­ných příjmů, vy­ká­zal 75% me­zi­roč­ní růst v poč­tu tran­sak­cí.Prog­ram VCSP se v ro­ce 2015 ce­losvětově roz­rostl na ví­ce než 10 000 pos­ky­to­va­telů slu­žeb a clou­du a ví­ce než 1 000 z těchto par­tnerů pos­ky­tu­jí služ­by pro Veeam Cloud Con­nect.

„Uve­de­ní Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te v9 je pro trh DRaaS přelo­mo­vou udá­los­tí," řekl Ian McLar­ty, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Phoe­nixNAP, Veeam Gold VCSP Pro­vi­der. „No­vá fun­kce Veeam Cloud Con­nect Rep­li­ca­tion nám umož­ní pos­ky­to­vat služ­by zo­ta­ve­ní po ha­vá­rii s přís­ný­mi SLA pod­nikům všech typů a ve­li­kos­tí. Spo­lu s pr­votříd­ní ko­mu­ni­tou Pro­Par­tnerů jsme nad­še­ní, že může­me na­dá­le pl­nit slib Veeam, te­dy umož­ňo­vat nepřetr­ži­té pod­ni­ká­ní."

Během Q4 2015 do­sáhl Veeam ta­ké těchto mil­níků:

  • Překo­ná­ní 1,5 mi­liar­dy v tr­žbách od za­lo­že­ní: Od před­sta­ve­ní vlaj­ko­vé­ho pro­duk­tu Veeam Bac­kup & Rep­li­ca­tion™ v úno­ru 2008 (pr­vní pro­dukt v ro­ce 2007) do­sáhl Veeam tr­žeb přes 1,5 mi­liar­dy do­larů, a to bez ja­ké­ho­ko­liv ka­pi­tá­lo­vé­ho fi­nan­co­vá­ní;
  • Růst čtvrtlet­ních tr­žeb: Cel­ko­vé tr­žby v 4. čtvrtle­tí 2015 by­ly o 55 % vy­šší než v 3. čtvrtle­tí 2015;
  • 183 ti­síc zá­kaz­níků ve 200 ze­mích: Veeam zís­kal téměř 15 000 no­vých pla­tí­cích zá­kaz­níků ve 4. čtvrtle­tí 2015 a řeše­ní dos­tup­nos­ti spo­leč­nos­ti Veeam ny­ní chrá­ní 10,6 mi­lionů vir­tuál­ních strojů po ce­lém světě;
  • Expan­ze na 37 000 Pro­Par­tnerů po ce­lém světě: Zá­va­zek spo­leč­nos­ti Veeam vůči ka­ná­lu i na­dá­le přita­hu­je no­vé dis­tri­bu­to­ry, pos­ky­to­va­te­le slu­žeb a pro­dej­ce s přida­nou hod­no­tou;
  • Růst poč­tu za­městnanců: Veeam ny­ní za­městná­vá ví­ce než 2 000 li­dí po ce­lém světě.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter