Zima v plnom prúde: Päť dôvodov na použitie smartfónov Cat® pri práci

Ak pra­vi­del­ne pra­cu­je­te vo von­kaj­šom pros­tre­dí, pretr­vá­va­jú­ca zi­ma mô­že byť pre vás pos­tra­chom. Sneh a ľad sú zá­ťa­žou nie­len pre vás, ale aj pre váš smar­tfón. Ak smar­tfón po­ne­chá­te v bez­pe­čí vrec­ka ka­bá­tu ale­bo no­ha­víc, prav­de­po­dob­ne nás­tra­hy toh­to roč­né­ho ob­do­bia pre­ži­je. Ak ho však po­ne­chá­te nie­koľ­ko ho­dín v za­par­ko­va­nom aute pri tep­lo­tách pod bo­dom mra­zu, mô­že dôjsť k nev­rat­né­mu poš­ko­de­niu ba­té­rie aj sa­mot­né­ho za­ria­de­nia.

Sneh a ľad tiež mô­žu viesť k po­ru­che do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja a ov­lá­da­nie te­le­fó­nu bu­de ove­ľa ná­roč­nej­šie, ak nie pria­mo ne­mož­né. Pri náh­lych zme­nách tep­lo­ty sa prob­lé­mom stá­va aj kon­den­zá­cia vl­hkos­ti. To­to však nep­la­tí pre od­ol­né smar­tfó­ny Cat®, tie sa v extrém­nych pra­cov­ných pod­mien­kach vy­ží­va­jú a uká­žu, čo je v nich. Nas­le­du­jú­cich päť vlas­tnos­tí do­ka­zu­je, pre­čo sú smar­tfó­ny Cat® vždy vr­cho­lom vo svo­jej trie­de:

Ab­so­lút­na fun­kčnosť pri extrém­nych tep­lo­tách

V na­šich ze­me­pis­ných šír­kach nie je po­čas zi­my vý­nim­kou tep­lo­ta -5 °C. Pre bež­né smar­tfó­ny je to sku­toč­né ri­zi­ko úpl­ne mi­mo ich li­gy. Prís­tup k inter­ne­tu a pou­ží­va­nie ap­li­ká­cií je mož­né iba níz­kou rých­los­ťou, ak vô­bec. To­to pros­tre­die však pre smar­tfó­ny Cat® S40 a Cat® S30 nep­red­sta­vu­je žiad­ny prob­lém. Oba od­ol­né te­le­fó­ny pra­cu­jú bez prob­lé­mov pri tep­lo­tách v roz­sa­hu -25 °C až 55 °C, bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní. Ak svoj te­le­fón po­ne­chá­te v zi­me v mra­ze na stav­be ale­bo v le­te nie­koľ­ko ho­dín na pria­mom sl­neč­nom svet­le, ne­mu­sí­te sa o ne­ho báť. Oba smar­tfó­ny ma­jú cer­ti­fi­ká­ciu Mil-Spec 810G a bu­dú pra­co­vať na­ďa­lej aj v extrém­nych tep­lo­tách.

Šikov­ní pra­can­ti

Ba­té­rie bež­ných smar­tfó­nov neo­do­la­jú chla­du. Pri­naj­lep­šom pos­kyt­nú 50 % vý­ko­nu a veľ­mi rých­lo zly­ha­jú. Smar­tfó­ny Cat® od­olá­va­jú tep­lo­tám niž­ším ako 0 °C, ale zá­ro­veň pos­ky­tu­jú vy­ni­ka­jú­cu ka­pa­ci­tu ba­té­rie 3 000 mAh. Te­le­fó­ny Cat® pos­kyt­nú aj v naj­niž­ších tep­lo­tách 12-ho­di­no­vú vý­drž po­čas ho­vo­ru a 20 dní v po­ho­to­vos­tnom sta­ve. Pra­cu­jú ťaž­ko, ale in­te­li­gen­tne: Pre­din­šta­lo­va­ný per­so­na­li­zo­va­ný ob­chod s ap­li­ká­cia­mi pre pro­fe­sio­ná­lov vám za­bez­pe­čí všet­ky nás­tro­je, kto­ré pre svo­ju prá­cu pot­re­bu­je­te, či už vo­do­vá­hu, pre­vod­ník jed­no­tiek ale­bo vy­me­ria­va­nie po­mo­cou fo­toa­pa­rá­tu. Prip­ra­ve­ní jed­no­du­chým ťuk­nu­tím, bez oh­ľa­du na tep­lo­tu.

Ob­slu­ha s na­sa­de­ný­mi ru­ka­vi­ca­mi

Ak po­čas zi­my, ako aj v le­te čas­to pra­cu­je­te s na­sa­de­ný­mi ru­ka­vi­ca­mi, bež­né dis­ple­je vám neu­mož­nia po­hodl­nú ob­slu­hu. Kým si vy­zle­čie­te ru­ka­vi­ce, vo­la­jú­ci už dáv­no po­lo­žil, pre­to­že ce­lý pro­ces vám potr­vá príl­iš dl­ho. So smar­tfón­mi Cat® S30 a Cat® S40 sa to­mu vy­hne­te vďa­ka pod­po­re ob­slu­hy s na­sa­de­ný­mi ru­ka­vi­ca­mi*. Tá­to ino­va­tív­na fun­kcia vám umož­ňu­je pou­ží­vať smar­tfón v ru­ka­vi­ciach. Ďal­šou vý­ho­dou smar­tfó­nov Cat® je lep­šie dr­ža­nie. Mô­že­te ich pou­ží­vať v chlad­nom pros­tre­dí ale­bo v ru­ka­vi­ciach s vý­raz­ne men­ším ne­bez­pe­čen­stvom pá­du.

Od­ol­nosť vo­či ná­ra­zom

Ak sa vám aj smar­tfón v zho­ne vy­šmyk­ne z rúk ale­bo ak vy­pad­ne z ka­bí­ny až na tvr­dú za­mr­znu­tú zem, ne­mu­sí­te sa obá­vať. S cer­ti­fi­ká­ciou Mil-Spec 810G a sklom Cor­ning® Go­ril­la® Glass s extrém­nou od­ol­nos­ťou vo­či roz­bi­tiu od­olá smar­tfón aj veľ­kým pá­dom a ná­ra­zom. Ča­sy, v kto­rých ste od­po­čí­ta­va­li pra­cov­nú do­bu poh­ľa­dom na pras­kli­ny na dis­ple­ji smar­tfó­nu, sú preč. Nez­ni­či­teľ­né te­le­fó­ny Cat® S40 a Cat® S30 sú sku­toč­ný­mi člen­mi ro­di­ny Ca­ter­pillar a os­tá­va­jú ver­né jej tra­dí­ciám - jed­no­du­cho sú na to pos­ta­ve­né.

Od­ol­nosť vo­či vo­de v daž­di, na ľa­de a sne­hu

Smar­tfó­ny, kto­ré sa pou­ží­va­jú pri prá­ci v te­ré­ne, mu­sia od­olať nie­len ne­po­hodl­ným tep­lo­tám, ale aj kva­pa­li­nám rôz­nych ty­pov. Po­čas zi­my je to naj­mä vo­da vo všet­kých sku­pen­stvách. Na stav­be, v poľ­no­hos­po­dár­stve a v lo­gis­ti­ke je bro­de­nie sa mlá­ka­mi vo­dy, bah­na a sne­hu na den­nom po­riad­ku. V ťaž­kom prie­mys­le sa stret­ne­te s pra­chom a ne­čis­tos­ta­mi, po­čas re­no­vá­cií s far­ba­mi. Ak sa chce­te na svoj smar­tfón spo­ľah­núť aj v ta­kých­to ri­zi­ko­vých pros­tre­diach, dbaj­te na správ­nu cer­ti­fi­ká­ciu. Tú naj­lep­šiu ochra­nu za­bez­pe­ču­jú iba cer­ti­fi­ká­cie IP68 a Mil-Spec 810G a prá­ve ni­mi sa smar­tfó­ny Cat® S30 a Cat® S40 od­li­šu­jú od svo­jej kon­ku­ren­cie. Len ťaž­ko náj­de­te od­ol­nej­šie­ho a spo­ľah­li­vej­šie­ho par­tne­ra na prá­cu von­ku v chla­de.

Tech­nic­ké úda­je mo­de­lu Cat® S40:

 • Od­ol­nosť vo­či pá­du z vý­šky až 1,80 m
 • Ochra­na IP68 a Mil-Spec 810G - od­ol­nosť vo­či vo­de, pra­chu a ná­ra­zom
 • Su­per­jas­ný dis­plej
 • Ba­té­ria s vy­so­kou ka­pa­ci­tou (3 000 mAh)
 • Dis­plej Cor­ning® Go­ril­la® Glass 4
 • Fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 8 Mpx
 • 4G/LTE
 • Tech­no­ló­gia s pod­po­rou ob­slu­hy s na­sa­de­ný­mi ru­ka­vi­ca­mi*
 • Tech­no­ló­gia sle­do­va­nia mok­ré­ho prs­ta
 • Sen­zo­ry pre sig­na­li­zá­ciu od­ol­nos­ti vo­či vo­de: Keď za­ria­de­nie stra­tí od­ol­nosť vo­či vo­de, pou­ží­va­te­ľo­vi sa okam­ži­te zob­ra­zí in­for­má­cia s ani­má­ciou pos­tu­pu na od­strá­ne­nie prob­lé­mu

Tech­nic­ké úda­je mo­de­lu Cat® S30:

 • Ba­té­ria s vy­so­kou ka­pa­ci­tou (3 000 mAh)
 • Od­ol­nosť vo­či pá­du z vý­šky až 1,80 m
 • Ochra­na IP68 - od­ol­nosť vo­či vo­de, pra­chu a ná­ra­zom
 • Ochra­na Mil-Spec 810G: od­ol­nosť vo­či ole­jom a mas­tno­te, ma­te­riál s pev­nos­ťou v šmy­ku
 • Tech­no­ló­gia s pod­po­rou ob­slu­hy s na­sa­de­ný­mi ru­ka­vi­ca­mi*
 • Tech­no­ló­gia sle­do­va­nia mok­ré­ho prs­ta
 • Dis­plej Cor­ning® Go­ril­la® Glass 3


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter