Oživte svoje prezentácie pomocou nového vizualizéru od spoločnosti Epson

Spo­loč­nosť Ep­son pred­sta­vu­je dva no­vé vi­zua­li­zé­ry, kto­ré pos­lú­žia ako do­ko­na­lý dopl­nok pro­jek­to­rov Ep­son pre ob­lasť vzde­lá­va­nia. Vďa­ka no­vej ka­me­re s roz­lí­še­ním FullHD bu­de ce­lej trie­de k dis­po­zí­cii jas­ný, čis­tý ob­raz a vi­deo. Pros­tred­níc­tvom pod­po­ry pa­ra­lel­né­ho vý­stu­pu vi­dea je mož­né ma­te­riál vo vy­so­kej kva­li­te vy­sie­lať na nie­koľ­ko ob­ra­zo­viek (no­te­boo­ku, pro­jek­to­ru ale­bo te­le­ví­zo­ru) sú­čas­ne.

S vi­zua­li­zér­mi ELPDC21 a ELPDC13 mô­žu uči­te­lia a vy­uču­jú­ci oži­viť vý­uč­bu zá­bav­nou for­mou, kto­rá po­mô­že lep­šie udr­žať po­zor­nosť žia­kov a umož­ní im do­siah­nuť skve­lých vý­sled­kov. Ka­me­ry s roz­lí­še­ním FullHD a jas­ným, čis­tým ob­ra­zom žia­kom umož­ní sle­do­vať aj tie naj­jem­nej­šie de­tai­ly. S vy­uži­tím veľ­kej sní­ma­cej plo­chy for­má­tu A3 je mož­né ce­lej trie­de zob­ra­ziť zá­ro­veň obe strán­ky učeb­ni­ce, ma­py, pod­rob­né gra­fy ale­bo 3D ob­jek­ty bez nut­nos­ti me­niť po­lo­hu ka­me­ry.

Kva­li­ta ob­ra­zu nie je to je­di­né, v čom tie­to ka­me­ry vy­ni­ka­jú - vďa­ka ob­no­vo­va­cej frek­ven­cii ob­ra­zov­ky 30 sní­mok za se­kun­du bu­de pre­mie­ta­né vi­deo vždy ply­nu­lé, s pô­so­bi­vo čis­tým ob­ra­zom a ur­či­te ne­bu­de roz­ma­za­né. V prí­pa­doch, ke­dy je žia­da­né kva­lit­né prib­lí­že­nie, ako nap­rík­lad pri štú­diu his­to­ric­kých textov, sa mô­že­te spo­ľah­núť na di­gi­tál­ny a op­tic­ký zoom (iba mo­del ELPDC21) a sta­va­nou di­ódou LED, s kto­rou bu­dú ľah­ko od­ha­li­teľ­né aj tie naj­jem­nej­šie de­tai­ly. Ideál­nym dopl­nkom pre ve­dec­ké vý­kla­dy je do­dá­va­ný prí­dav­ný mik­ros­kop, s kto­rým je mož­né na veľ­kej ob­ra­zov­ke zob­ra­ziť aj drob­né pred­me­ty.

Ro­man Vej­raž­ka, Bu­si­ness Ac­count Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe, k to­mu dopĺňa: „V reak­cie na ús­pech pred­chá­dza­jú­cich mo­de­lov sme po­čú­va­li na­šich zá­kaz­ní­kov a vy­vi­nu­li sme rad no­vých fun­kcií, kto­ré ďa­lej zvy­šu­jú kva­li­tu toh­to ra­du pro­duk­tov. Spo­loč­ne s no­vou pod­po­rou vý­stu­pu ob­ra­zu v roz­lí­še­ní FullHD je mož­né pros­tred­níc­tvom pod­po­ry pa­ra­lel­né­ho vý­stu­pu vi­dea vy­sie­lať ži­vý ob­raz a vi­deo na nie­koľ­kých ob­ra­zo­viek (no­te­boo­ku, pro­jek­to­ru ale­bo te­le­ví­zo­ru) sú­čas­ne. Uči­te­lia mô­žu po no­vom ov­lá­dať vi­zua­li­zér pria­mo z pre­mie­ta­né­ho ob­ra­zu bez nut­nos­ti neus­tá­le nie­kam pre­chá­dzať, čo im umož­ňu­je do­siah­nuť a udr­žať lep­šiu po­zor­nosť žia­kov."

S cie­ľom do­siah­nuť väč­šiu flexibi­li­tu sú oba vi­zua­li­zé­ry vy­ba­ve­né fun­kciou roz­de­le­nia ob­ra­zov­ky, s kto­rou mô­žu uči­te­lia zob­ra­ziť na veľ­kej ob­ra­zov­ke dva rôz­ne ma­te­riá­ly ved­ľa se­ba, a pod­po­riť tak hlav­né bo­dy vý­uč­by, ako nap­rík­lad vý­uč­bu o ras­tli­nách a ras­te zvie­rat.

Vďa­ka níz­kej hmot­nos­ti, pre­nos­né­mu pre­ve­de­niu a pos­kyt­nu­tiu oboch vi­zua­li­zé­rov spo­loč­ne s mäk­kým pre­nos­ným puz­drom, je mož­né ich jed­no­du­cho pre­ná­šať me­dzi trie­da­mi. Po pou­ži­tí zá­mku a bez­peč­nos­tnej liš­ty spo­loč­nos­ti Ken­sin­gton mô­žu mať ško­ly a vzde­lá­va­cie za­ria­de­nia väč­ší po­koj, po­kiaľ bu­de nut­né po­ne­chať ka­me­ru bez do­zo­ru ale­bo ne­pou­ží­va­nú.

Mo­de­ly ELPDC21 a ELPDC13 sú kom­pa­ti­bil­né s ce­lou ra­dou pro­jek­to­rov EB-5 s krát­kou a veľ­mi krát­kou pro­jek­čnou vzdia­le­nos­ťou a bu­dú k dis­po­zí­cii od feb­ruára 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter