SES a Vivicast Media spúšťajú kanál UHD-1

SES S.A. (Pa­ríž­ska bur­za NY­SE Euro­next a Luxem­bur­ská bur­za: SESG), je­den z pop­red­ných sa­te­lit­ných ope­rá­to­rov, pred­sta­vil­spo­lu so spo­loč­nos­ťou Vi­vi­cast Me­dia ka­nál UHD-1, no­vý dy­na­mic­ký Ultra HD ka­nál ur­če­ný se­ve­roa­me­ric­kým káb­lo­vým ope­rá­to­rom, te­le­ko­mu­ni­kač­ným spo­loč­nos­tiam a ich zá­kaz­ní­kom.

Ka­nál UHD-1 bu­de vy­sie­la­ný pros­tred­níc­tvom sa­te­li­tu SES-3, kto­rý je spo­lu so sa­te­lit­mi SES-1 a AMC-18 sú­čas­ťou Ultra HD dis­tri­buč­né­ho sys­té­mu SES na or­bi­tál­nej po­zí­cii nad Se­ver­nou Ame­ri­kou. Vi­vi­cast Me­dia pok­ra­ču­je v pri­dá­va­ní no­vé­ho Ultra HD ob­sa­hu a ti­tu­lov do svo­jej bo­ha­tej prog­ra­mo­vej po­nu­ky ce­lo­ve­čer­ných fil­mov, te­le­víz­nych se­riá­lov, exklu­zív­nych kon­cer­tov a do­ku­men­tár­nych fil­mov pre di­vá­kov nie­len v Ame­ri­ke.

Jed­ná sa o štvr­tý Ultra HD ka­nál dis­tri­buo­va­ný pros­tred­níc­tvom Ultra HD plat­for­my SES, kto­rá tak zvy­šu­je dos­tup­nosť li­neár­ne­ho ži­vé­ho Ultra HD ob­sa­hu do se­ve­roa­me­ric­kých do­mác­nos­tí, ob­slu­ho­va­ných rôz­ny­mi dis­tri­bú­tor­mi-ope­rá­tor­mi. Ok­rem UHD-1 do Ultra HD po­nu­ky SES v Se­ver­nej Ame­ri­ke pat­rí aj NA­SA TV UHD, Fas­hion One 4K (v Euró­pe Fas­hion 4K) a High TV 4K.

UHD-1 je cel­ko­vo ôs­mym uni­kát­nym Ultra HD ka­ná­lom z glo­bál­nej sa­te­lit­nej flo­ti­ly SES dis­tri­buo­va­ných di­vá­kom na káb­lo­vých, te­le­fón­nych a sa­te­lit­ných (DTH) plat­for­mách. Ako lí­der v glo­bál­nej dis­tri­bú­cii vi­dea do­dá­va SES ce­los­ve­to­vo re­kor­dných 7268 te­le­víz­nych ka­ná­lov, vrá­ta­ne 2230 HDTV ka­ná­lov. Sú­čas­ný ná­rast poč­tu ka­ná­lov je tak­tiež za­prí­či­ne­ný ďal­ším roz­ši­ro­va­ním vi­deo ak­ti­vít SES na roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hoch.

„Vi­vi­cast Me­dia je už mno­ho ro­kov na špič­ke vý­vo­ja Ultra HD tr­hu a prip­ra­vu­je sa na dis­tri­bú­ciu Ultra HD vo veľ­kom me­rad­le. Te­raz sa Ultra HD stá­va sku­toč­nos­ťou a sme veľ­mi nad­še­ní z na­šej spo­lup­rá­ce s SES, kto­rá je no­vá­to­rom v ob­las­ti rie­še­ní do­dá­va­nia Ultra HD ob­sa­hu do do­mác­nos­tí,“ ho­vo­rí Stuar­tSmit­her­man, pre­zi­dent Vi­vi­cast Me­dia. „Sús­tre­dí­me sa na pos­ky­to­va­nie to­ho naj­lep­šie­ho Ultra HD ob­sa­hu a bu­de­me aj na­ďa­lej hľa­dať no­vé par­tner­stvá, kto­ré nám umož­nia po­núk­nuť pro­du­cen­tom ob­sa­hu ši­ro­ký prís­tup k se­ve­roa­me­ric­ké­mu tr­hu, kto­rý bu­de kľú­čo­vou hna­cou si­lou v dis­tri­bú­cii tej­to no­vej úrov­ne te­le­víz­ne­ho ob­sa­hu.“

„UHD-1 je ďal­ším ka­ná­lom v na­šej ras­tú­cej Ultra HD po­nu­ke v Se­ver­nej Ame­ri­ke a je dis­tri­buo­va­ný prak­tic­ky do kaž­dej káb­lo­vej te­le­ví­zie vďa­ka na­šej je­di­neč­nej, na sa­te­li­toch za­lo­že­nej Ultra HD end-to-end plat­for­me, pred­sta­ve­nej mi­nu­lý rok,“ po­ve­dal Ste­ve­Cor­da, vice­pre­zi­dent SES pre roz­voj pod­ni­ka­nia v Se­ver­nej Ame­ri­ke. „Spot­re­bi­te­lia pok­ra­ču­jú v ob­sta­rá­va­ní Ultra HD te­le­ví­zo­rov do svo­jich do­mo­vov a so­líd­na po­nu­ka ka­ná­lov je tak ne­vyh­nut­ná k to­mu, aby napl­ni­la ich do­pyt po pres­ved­či­vom, vy­so­ko kva­lit­nom Ultra HD ob­sa­hu. Na­ša do­ho­da s Vi­vi­cast Me­dia a spus­te­nie UHD-1 ka­ná­lu pri­ná­ša štvr­tý Ultra HD ka­nál do se­ve­roa­me­ric­kej plat­for­my. SES a je­ho sa­te­lit­ná Ultra HD plat­for­ma s 3 sa­te­lit­mi sa stal pre­fe­ro­va­ným par­tne­rom pre káb­lo­vých a os­tat­ných ope­rá­to­rov, kto­rí sú prip­ra­ve­ní na­sa­diť Ultra HD do ich sie­tí.“Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter