Canon uvádza nový rad tlačiarní Océ Arizona 1200pre jedinečne kvalitnú a univerzálnu flatbed tlač

Ca­non Euro­pe, lí­der v ob­las­ti di­gi­tál­ne­ho spra­co­va­nia ob­ra­zu, ozna­mu­je a ce­los­ve­to­vo uvá­dza na trh mo­de­lo­vý rad UV flat­bed tla­čiar­ní Océ Ari­zo­na 1200. No­vá sé­ria je navr­hnu­tá pria­mo pre pos­ky­to­va­te­ľov tla­čo­vých slu­žieb, kto­rí po­ža­du­jú špič­ko­vú kva­li­tu tla­če, uni­ver­zál­nosť a jed­no­du­ché pou­ží­va­nie. Mo­de­ly Océ Ari­zo­na 1240, 1260 a 1280 sú tak ideál­ne pre fir­my z ob­las­ti tla­če von­kaj­ších rek­lam­ných ma­te­riá­lov, vý­ro­by špe­ciál­nych tla­čo­vých vý­stu­pov a rep­rog­ra­fie i pre fo­tog­ra­fic­ké la­bo­ra­tó­riá.

Konštruk­cia no­vé­ho ra­du bo­la navr­hnu­tá tak, aby šlo o naj­uni­ver­zál­nej­šiu plat­for­mu v ob­las­ti veľ­ko­for­má­to­vej tla­če. Pos­ky­to­va­te­lia tla­čo­vých slu­žieb mô­žu te­raz pria­mo tla­čiť na neob­vyk­lé a rôz­ne tva­ro­va­né ma­te­riá­ly, ako je plát­no, dre­vo, ke­ra­mi­ka ale­bo sklo. Vďa­ka do­ko­na­lej sút­la­či mô­žu na­vy­še opa­ko­va­ne tla­čiť na do­siah­nu­tie vy­so­kej den­zi­ty ale­bo plas­tic­ké­ho efek­tu textú­ro­va­né­ho povr­chu. No­vá sé­ria tak náj­de up­lat­ne­nie i v ob­las­ti pot­la­če oba­lov a ob­kla­dov. Vy­so­ko vý­kon­ný vá­kuo­vý sys­tém slú­ži k spo­ľah­li­vé­mu za­fixova­niu i zvl­ne­ných pev­ných ma­te­riá­lov. Nes­kla­me ani no­vý sys­tém UV vy­tvr­dzo­va­nia, kto­rý zni­žu­je za­hrie­va­nie povr­chu a umož­ňu­je tlač i na naj­ten­šie a na tep­lo veľ­mi cit­li­vé mé­diá. Océ Ari­zo­na 1200 je te­da per­fek­tným rie­še­ním i na vý­ro­bu rek­lam­ných pla­gá­tov a ďal­ších ma­te­riá­lov pre pod­po­ru pre­da­ja (POS).

Vďa­ka vy­so­kej kva­li­te vý­stu­pov, uni­ver­zál­nos­ti a spo­ľah­li­vos­ti pri za­cho­va­ní jed­no­du­ché­ho pou­ží­va­nia pred­sta­vu­je no­vá sé­ria ideál­nu voľ­bu pre všet­kých pos­ky­to­va­te­ľov tla­čo­vých slu­žieb, kto­rí uva­žu­jú o roz­ší­re­ní svo­jej pro­duk­čnej ka­pa­ci­ty, chcú po­núk­nuť kva­lit­nej­šie tla­čo­vé služ­by ale­bo os­lo­viť no­vých zá­kaz­ní­kov. In­tui­tív­ne pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie umož­ňu­je ar­chi­vo­vať tla­čo­vé úlo­hy pre ich opä­tov­né pou­ži­tie a sys­tém rých­lej vý­me­ny at­ra­men­tov auto­ma­tic­ky pred­chá­dza chy­bám, za kto­rý­mi pri za­há­je­ní no­vej tla­če sto­jí ne­po­zor­nosť a omy­ly pou­ží­va­te­ľov.

No­vé za­ria­de­nia vy­uží­va­jú až šesť fa­rieb a k dis­po­zí­cii sú i va­rian­ty s bie­lym at­ra­men­tom a la­kom. Vďa­ka mož­nos­ti roz­ší­re­nia o svet­lo azú­ro­vý a svet­lo pur­pu­ro­vý at­ra­ment si no­vé tla­čiar­ne po­ra­dia tiež so špič­ko­vou kva­li­tou pri tla­či fo­tog­ra­fií a ume­lec­kých vý­stu­pov. Sú­čas­ťou oboch tla­čiar­ní je oce­ňo­va­ná tla­čo­vá tech­no­ló­gia Océ­Va­ria­Dot, kto­rá za­is­ťu­je os­tré po­da­nie textu i čiar, hlad­ké pre­cho­dy a pl­né far­by. Vďa­ka prie­mer­nej spot­re­be 8 ml at­ra­men­tu na štvor­co­vý me­ter pred­sta­vu­jú mo­de­ly Océ Ari­zo­na 1200 eko­no­mic­ky naj­vý­hod­nej­šie at­ra­men­to­vé rie­še­nie na sú­čas­nom tr­hu. No­vin­ky sú tak ideál­ne pre vy­so­ko kva­lit­nú tlač za kon­ku­ren­cies­chop­nú ce­nu.

„Pre stred­ne veľ­kých pos­ky­to­va­te­ľov tla­čo­vých slu­žieb dnes exis­tu­je oh­rom­ná príl­eži­tosť, ako si za­is­tiť pok­ra­čo­va­nie svoj­ho ras­tu. Do­kon­ca bez oh­ľa­du na to, či pô­so­bia v ob­las­ti gra­fic­kej ko­mu­ni­ká­cie, oba­lo­vých slu­žieb, prie­my­sel­nej tla­či ale­bo ma­loob­cho­du," ho­vo­rí Pierre-Oli­vie­rEs­te­ban, Euro­pean TDS/DGS Mar­ke­ting Di­rec­tor v spo­loč­nos­ti Ca­non Euro­pe. „Pre udr­ža­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti však mu­sia pos­ky­to­va­te­lia pris­pô­so­biť svo­je por­tfó­lio tak, aby moh­li rých­lo a nák­la­do­vo efek­tív­ne do­dá­vať vy­so­ko kva­lit­né pro­duk­ty. Mo­de­lo­vú sé­riu Océ Ari­zo­na 1200 sme navrh­li a vy­vi­nu­li prá­ve s oh­ľa­dom na tie­to po­žia­dav­ky. Vý­sled­kom je nao­zaj veľ­mi kva­lit­ný, ro­bust­ný a spo­ľah­li­vý stroj, kto­rý na­vy­še potvr­dzu­je ino­va­tív­ny prís­tup i od­bor­né zna­los­ti spo­loč­nos­ti Ca­non. Trh s veľ­ko­for­má­to­vou tla­čou ras­tie a my na­šim zá­kaz­ní­kom bu­de­me vždy po­má­hať na kaž­dom kro­ku ich ces­ty k stá­le väč­šie­mu ús­pe­chu."

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti:

• Oce­ňo­va­ná tech­no­ló­gia Océ­Va­ria­Dot pre kva­lit­nú tlač v stup­ňoch še­dej s vo­li­teľ­nou pod­po­rou šies­tich fa­rieb vrá­ta­ne svet­lo azú­ro­vej a svet­lo pur­pu­ro­vej

• Špe­ciál­na konštruk­cia pre truef­lat­bed tlač na pev­né ma­te­riá­ly

• Re­žim rých­lej tla­če Express umož­ňu­je pot­la­čiť až 35 m2 za ho­di­nu

• Re­žim Hig­hDe­fi­ni­tion pre za­is­te­nie do­ko­na­le pres­nej po­zí­cie tla­če

• Dva rôz­ne roz­me­ry - 125 x 250 cm ale­bo 250 x 308 cm

• Tri at­ra­men­to­vé kon­fi­gu­rá­cie - šty­ri, šesť ale­bo osem fa­reb­ných ka­ná­lov

• Vo­li­teľ­ná mož­nosť pou­ži­tia ro­liek pre op­ti­ma­li­zá­ciu tla­če na pruž­né mé­diá so šír­kou až 2,2 met­rov

• Vo­li­teľ­ný sys­tém APMS (Auto­ma­tic­Prin­thead­Main­te­nan­ce­Sys­tem), kto­rý umož­ňu­je auto­ma­ti­zo­va­né, rých­le a spo­ľah­li­vé čis­te­nie tla­čo­vej hla­vy

• Vá­kuo­vý sys­tém so šies­ti­mi ale­bo sied­mi­mi zó­na­mi op­ti­ma­li­zo­va­ný pre štan­dar­dné roz­me­ry pev­ných mé­dií

• Pneu­ma­tic­ké re­gis­trač­né ko­lí­ky, kto­ré umož­ňu­jú jed­no­du­ché a pres­né za­vá­dzanie pev­ných mé­dií

• Pod­po­ra nep­retr­ži­tej tla­če - dva vstu­py a ne­zá­vis­lé vá­kuo­vé sys­té­my umož­ňu­jú sú­čas­ne tla­čiť a vkla­dať/od­obe­rať mé­diá (mo­de­ly XT)

• Ov­lá­da­cí pa­nel s pok­ro­či­lý­mi fun­kcia­mi, ako je kro­ko­va­nie a opa­ko­va­nie tla­če, zr­kad­le­nie ale­bo de­fi­no­va­nie dáv­ko­vých úloh

Mo­de­lo­vá sé­ria Océ Ari­zo­na 1200 je ce­los­ve­to­vo v pre­da­ji od 25. ja­nuá­ra 2016.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter