Slováci kupovali pod stromček najmä telefóny a tablety

V ná­kup­ných cen­trách a ob­chod­ných re­ťaz­coch po­ma­ly fi­ni­šu­jú po­via­noč­né vý­pre­da­je na vy­bra­ný sor­ti­ment, mno­hí zá­kaz­ní­ci vy­hľa­dá­va­jú naj­mä pro­duk­ty, s kto­rých ná­ku­pom sa op­la­ti­lo poč­kať po sviat­koch. Inter­ne­to­vý ob­chod Hej.sk po­nú­ka vý­pre­da­je až do kon­ca me­sia­ca, po­čas Via­noc si pre­daj­nosť po­lep­ši­li až o 250 %.

„Pred­via­noč­ná ho­rúč­ka na Hej.sk spô­so­bi­la v po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom ná­rast pre­da­jov až o 30%, po­kiaľ po­rov­ná­va­me s ob­do­bím cez rok, pre­da­je sa zvý­ši­li až o 250%," zhod­no­til naj­šted­rej­šie ob­do­bie mi­nu­lé­ho ro­ka ria­di­teľ Hej.sk Vla­di­mír Su­šil. Naj­väč­ší zá­ujem bol pod­ľa pred­pok­la­dov o mo­bil­né te­le­fó­ny, no­te­boo­ky, tiež tab­le­ty a te­le­ví­zo­ry. Oča­ká­va­nia sa napl­ni­li aj pri ma­lých do­má­cich spot­re­bi­čoch - v pre­daj­nos­ti exce­lo­va­li ká­vo­va­ry, ku­chyn­ské ro­bo­ty, mixéry, žeh­lič­ky a tiež vy­sá­va­če.

Tro­chu net­ra­dič­nou, av­šak čo­raz frek­ven­to­va­nej­šou po­lož­kou v ná­kup­ných ko­ší­koch zá­kaz­ní­kov sa sta­li cho­va­teľ­ské pot­re­by. Tie na­ku­po­va­li ma­ji­te­lia do­má­cich mi­lá­či­kov vo veľ­kom. Veľ­ký zá­ujem bol tiež o bie­lu tech­ni­ku a vsta­va­né spot­re­bi­če. „Ano­má­liou toh­to­roč­ných Via­noc bol nad­prie­mer­ný pre­daj prá­čok, su­ši­čiek a chlad­ni­čiek,"up­res­nil Vla­di­mír Su­šil. Prie­mer­ná su­ma to­va­ru v ko­ší­ku sa po­hy­bo­va­la oko­lo 179 €, je­den ná­kup ob­sa­ho­val v prie­mer­ne dve až šty­ri po­lož­ky.

Vďa­ka no­vé­mu cen­trál­ne­mu skla­du, kto­rý e-shop ot­vo­ril mi­nu­lú je­seň na Slo­ven­sku, sa vý­raz­ne zrý­chli­la do­ba do­ru­čo­va­nia, čo po­cí­ti­li zá­kaz­ní­ci aj v pred­via­noč­nom ob­do­bí. Prok­la­mo­va­né do­ru­čo­va­nie to­va­ru do 24 ho­dín hod­no­tí Hej.sk po­zi­tív­ne, zá­kaz­ní­ci bo­li spo­koj­ní. V rám­ci Bra­tis­la­vy si zá­kaz­ní­ci moh­li svoj to­var vy­zdvih­núť už do šty­roch ho­dín po ob­jed­náv­ke. „Osob­ný expres­ný od­ber do 4 ho­dín vy­uži­lo 70% na­šich bra­tis­lav­ských zá­kaz­ní­kov," up­res­ňu­je ria­di­teľ Hej.sk Vla­di­mír Su­šil. V rám­ci via­noč­nej ak­cie sa na­vy­še Hej.sk po­da­ri­lo roz­žia­riť 30-ti­síc via­noč­ných strom­če­kov vďa­ka sve­tiel­kam, kto­ré roz­dá­va­li k ná­ku­pu.

Naj­vy­ťa­že­nej­ším re­gió­nom z hľa­dis­ka ob­jed­ná­vok bol jed­noz­nač­ne Bra­tis­lav­ský kraj. „Naj­čas­tej­šie sme do­ru­čo­va­li do miest Bra­tis­lav­ské­ho a Ban­sko­bys­tric­ké­ho kra­ja, no ani Tren­čín a Ži­li­na sa ne­ne­cha­li za­han­biť," up­res­ňu­je Vla­di­mír Su­šil. Ob­jed­náv­ky v rám­ci Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja tvo­ri­li 40 % z cel­ko­vé­ho poč­tu ob­jed­ná­vok, nas­le­do­val Ži­lin­ský kraj so 14 % z cel­ko­vé­ho poč­tu ob­jed­ná­vokOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter