Riešenie Kaspersky Internet Security získalo ocenenie „Produkt roka“

Ne­zá­vis­lé tes­to­va­cie la­bo­ra­tó­rium AV-Com­pa­ra­ti­ves ude­li­lo rie­še­niu Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty oce­ne­nie „Pro­dukt ro­ka". Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty tak zís­ka­lo po tre­tí raz v prie­be­hu pia­tich ro­kov* pr­vé mies­to v ka­te­gó­rii efek­tív­nos­ti bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia. V prie­be­hu ro­ka 2015 us­pe­lo to­to rie­še­nie v ôs­mych ná­roč­ných tes­toch s hod­no­te­ním Ad­van­ced+.

Vý­roč­ná sprá­va la­bo­ra­tó­ria AV-Com­pa­ra­ti­ves vy­zdvih­la pro­duk­ty, kto­ré do­siah­li vy­so­ké hod­no­te­nie v anti­ví­ru­so­vých tes­toch reali­zo­va­ných mi­nu­lý rok. Na zá­kla­de cel­ko­vé­ho skó­re sa ur­čil ab­so­lút­ny ví­ťaz. Rie­še­nie Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty sa spo­me­dzi 21 tes­to­va­ných bez­peč­nos­tných pro­duk­tov pre sys­tém Win­dows umies­tni­lo na pr­vom mies­te. Vý­roč­ná sprá­va uvá­dza, že oce­ni­la naj­mä dob­re navr­hnu­té a uží­va­teľ­sky pria­teľ­ské roz­hra­nie, roz­siah­lu do­ku­men­tá­ciu a pos­kyt­nu­tú fun­kciu ná­po­ve­de.

Ok­rem oce­ne­nia „Pro­dukt ro­ka" zís­ka­lo rie­še­nie Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty aj zla­té oce­ne­nie (Gol­dAward) v tes­toch „Real-World Pro­tec­tion", „Malware Re­mo­val" a „Fi­le De­tec­tion". Sú­čas­ne si od­nie­slo strie­bro (Sil­ve­rAward) v tes­te „Proac­ti­ve Pro­tec­tion" a bronz (Bron­ze Award) v tes­te vý­kon­nos­ti („Per­for­man­ce").

V prie­be­hu ro­ka 2015 všet­kých 21 bez­peč­nos­tných prog­ra­mov navr­hnu­tých pre plat­for­mu Win­dows pod­stú­pi­lo tes­to­va­nie kľú­čo­vých schop­nos­tí, vrá­ta­ne ochra­ny za­ria­de­nia pred reál­ny­mi inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi, iden­ti­fi­ká­cie ti­sí­cok škod­li­vých sú­bo­rov a tiež pos­kyt­nu­tia za­bez­pe­če­nia bez vply­vu na vý­kon­nosť po­čí­ta­ča. Ďal­šie tes­ty skú­ma­li, ako dob­re do­ká­žu da­né rie­še­nia od­strá­niť mal­vér z in­fi­ko­va­ných po­čí­ta­čov a za­blo­ko­vať no­vé, za­tiaľ nez­ná­me hroz­by.

„Ten­to ús­pech je dô­ka­zom ako úrov­ne ochra­ny pro­ti mal­vé­ro­vým hroz­bám, kto­rú pos­ky­tu­je­me na­šim pou­ží­va­te­ľom, tak aj neus­tá­le­ho roz­vo­ja pro­duk­tu, kto­rý za­bez­pe­ču­je pot­reb­nú ochra­nu aj do bu­dúc­na. Sprá­va AV-Com­pa­ra­ti­ves ako ne­zá­vis­lej or­ga­ni­zá­cie je vý­znam­ným sprie­vod­com ako aj zdro­jom in­for­má­cií pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov, pri­čom im po­má­ha vy­brať si to naj­vhod­nej­šie bez­peč­nos­tné rie­še­nie. Sme veľ­mi hr­dí, že rie­še­nie Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty zís­ka­lo oce­ne­nie „Pro­dukt ro­ka" aj vďa­ka prak­tic­ké­mu uží­va­teľ­ské­mu pros­tre­diu, kto­ré pos­ky­tu­je," ko­men­tu­je oce­ne­nie Ti­mur Biyachuyev, ria­di­teľ pre an­ti-mal­vé­ro­vý vý­skum spo­loč­nos­ti Kas­per­sky­Lab.

Viac in­for­má­cií o rie­še­ní Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty náj­de­te tu. Sprá­vu AV-Com­pa­ra­ti­ves za rok 2015 v pl­nom zne­ní si mô­že­te pre­čí­tať tu. Pl­no­hod­not­ná 30-dňo­vá skú­šob­ná ver­zia Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty v čes­kom ja­zy­ku je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter