Piano rozširuje svoj tím, prijíma senior software architekta a technického evanjelistu

Pia­no, ve­dú­ci pos­ky­to­va­teľ e-com­mer­ce­SaaS rie­še­ní pre me­diál­ne spo­loč­nos­ti na sve­te, roz­ší­ril svoj tím v Bra­tis­la­ve, po­sil­ňu­júc svo­je tech­no­lo­gic­ké kom­pe­ten­cie a vý­voj no­vých pro­duk­tov. Plat­for­ma Pia­no dnes pred­sta­vu­je so­fis­ti­ko­va­né nás­tro­je pre vi­zuál­nu seg­men­tá­ciu uží­va­te­ľov na webe, ana­lý­zu ich sprá­va­nia a ap­li­ko­va­nie tých­to in­for­má­cií. Vy­uží­va ju viac než 1.200 webov po ce­lom sve­te.

Ivan Deb­nár, za­kla­da­teľ naj­väč­šie­ho slo­ven­ské­ho vy­hľa­dá­va­ča Zoz­nam.sk a za­kla­da­teľ Bra­tis­lav­ské­ho star­tup in­ku­bá­to­ra The Spot je on­li­ne od úpl­ných za­čiat­kov Inter­ne­tu na Slo­ven­sku. Už v 1996 ot­vo­ril pr­vú slo­ven­skú inter­ne­to­vú ka­via­reň, bol je­den z pr­vých pos­ky­to­va­te­ľov pri­po­je­nia na inter­net, až kým ne­roz­be­hol v 1997 vy­hľa­dá­vač Zoz­nam.sk, dl­hú do­bu naj­nav­šte­vo­va­nej­šiu strán­ku na Slo­ven­sku.

To­mi Va­nek pri­chá­dza do Pia­na z Ac­cen­tu­re, kde pô­so­bil ako se­nior software ar­chi­tekt a vie­dol pro­jek­ty pre TheWal­tDis­ney­Com­pa­ny, T-Mo­bi­le a aj pre vlá­du USA a jej por­tál heal­thca­re.gov.

Tre­vor­Kauf­man, CEO Pia­na: "Som nad­še­ný, že sa k nám v Bra­tis­la­ve pri­dá­va­jú Ivan a To­mi. Ivan má ve­ľa skú­se­nos­tí on­li­ne a sil­né zá­ze­mie v re­gio­nál­nom pros­tre­dí v ko­mu­ni­te vý­vo­já­rov a star­tu­pov. To­mi má ob­di­vu­hod­né skú­se­nos­ti z prá­ce v Ac­cen­tu­re na kom­plexných a kri­tic­kých pro­jek­toch pre klien­tov ako Dis­ney, či T-Mo­bi­le. Som veľ­mi rád, že spo­lu v Bra­tis­la­ve vy­bu­du­je­me hlav­né vý­vo­jo­vé cen­trum Pia­na pre prá­cu s dá­ta­mi a ana­ly­ti­ku."

Pia­no je glo­bál­na fir­ma, kto­rá vznik­la spo­je­ním spo­loč­nos­tí Ti­ny­pass a Jou­na­lism On­li­ne z New Yor­ku a Pia­no Me­dia z Bra­tis­la­vy. Pia­no Me­dia je jed­ným z naj­ús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov, keď po spus­te­ní ná­rod­né­ho spop­lat­ne­nia prís­tu­pu na spra­vo­daj­ské weby ús­peš­ne vy­la­di­la svo­je sme­ro­va­nie k ma­naž­men­tu pred­plat­né­ho a k spra­co­vá­va­niu dát pre in­di­vi­duál­nych vy­da­va­te­ľov. Vďa­ka to­mu rých­lo expan­do­va­la za zá­kaz­ník­mi v Euró­pe, ale hlav­ne v USA.

Pia­no je dnes naj­čas­tej­šie na­sa­dzo­va­né e-com­mer­ce rie­še­nie pre di­gi­tál­ny ob­sah. S klien­tmi v 19 kra­ji­nách a viac než 4 mi­liar­da­mi zob­ra­ze­ných strá­nok, spo­loč­nosť in­ten­zív­ne pok­ra­ču­je v roz­ši­ro­va­ní svoj­ho tí­mu vý­vo­já­rov a ana­ly­ti­kov v Bra­tis­la­ve, kto­rý nad tý­mi­to dá­ta­mi bu­de ve­dieť vy­ví­jať nás­tro­je na spra­co­va­nie a pre­zen­to­va­nie. V sú­čas­nos­ti v Pia­ne ro­bí viac než 110 ľu­dí, z to­ho viac než 80 pria­mo na vý­vo­ji pro­duk­tov v kan­ce­lá­riách v Euró­pe a Ame­ri­ke.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter