Súťaž Junior Internet:Tri a pol minúty šance

Sú­ťaž Ju­nior Inter­net už po je­de­nás­tyk­rát umož­ní mla­dým nad­šen­com po­čas tri a pol mi­nú­to­vej ve­rej­nej pre­zen­tá­cie for­mou kon­fe­ren­cie pred­lo­žiť na po­sú­de­nie svo­je pro­jek­ty, tvo­ri­vú čin­nosť na inter­ne­te a ďal­šie ví­zie. Hod­no­ti­teľ­mi sú ľu­dia z ús­peš­ných webo­vých pro­jek­tov a or­ga­ni­zá­cií, kto­rí ok­rem hod­no­te­nia aj po­ra­dia za­čí­na­jú­cim auto­rom v ich pre­zen­to­va­ní sa vo sve­te on­li­ne mar­ke­tin­gu.

So svo­jim pro­jek­tom sa mô­že do jed­nej zo šies­tich sú­ťaž­ných ka­te­gó­rií Ju­nior Inter­ne­tu prih­lá­siť kaž­dý mla­dý tvor­ca webu, gra­fi­ky, prog­ra­má­tor ap­li­ká­cií ale­bo ne­zá­vis­lý blo­ger. Šan­cu stať sa inter­ne­to­vou osob­nos­ťou po­nú­ka Aso­ciá­cia pre mlá­dež, ve­du a tech­ni­ku od ja­nuá­ra 2016. Žia­ci zá­klad­ných a stred­ných škôl zo Slo­ven­ska mô­žu re­gis­tro­vať svo­je pro­jek­ty na webo­vej strán­ke sú­ťa­že Ju­nior Inter­net www.ju­nio­rin­ter­net.sk naj­nes­kôr do 18. feb­ruára 2016.

"Od 1. jú­la 2016 bu­de mať Slo­ven­sko dô­le­ži­tú úlo­hu pred­sed­níc­kej kra­ji­ny v Ra­de Európ­skej únie. Po pr­výk­rát vo svo­jej his­tó­rii si Slo­vá­ci bu­dú môcť na vlas­tnej ko­ži vy­skú­šať, ako ná­roč­né je viesť Európ­sku úniu a hľa­dať spo­loč­né rie­še­nia pros­peš­né pre všet­kých 28 člen­ských štá­tov," po­ve­dal Du­šan Chre­nek, ve­dú­ci Za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku. Chre­nek ďa­lej dopl­nil: "Bu­de­me veľ­mi ra­di, ak sa ten­to rok žia­ci zá­klad­ných a stred­ných škôl, kto­rí sa chcú za­po­jiť do sú­ťaž­nej ka­te­gó­rie Ju­nior­Text, za­my­slia, ako by po­čas dru­hé­ho polro­ka 2016 ma­lo Slo­ven­sko viesť Euró­pu."

Ju­nior Inter­net (JI) sa už tra­dič­ne us­ku­toč­ní po­čas me­sia­ca kni­hy a inter­ne­tu v dňoch - 19. mar­ca 2016 na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve.

Pre sú­ťaž­ný roč­ník JI 2016 sú vy­hlá­se­né nas­le­dov­né sú­ťaž­né ka­te­gó­rie:

Ju­niorWEB - prih­la­so­va­nie vlas­tných webo­vých strá­nok, webo­vých ap­li­ká­cií, nap­rog­ra­mo­va­ných CMS, kto­ré sú umies­tne­né na inter­ne­te.

Ju­nior­DE­SIGN - prih­la­so­va­nie vy­tvo­re­ných di­gi­tál­nych gra­fic­kých prác, pla­gá­tov, kre­sieb, di­zajn ma­nuá­lov, ko­lá­ží a akých­koľ­vek iných elek­tro­nic­kých gra­fic­kých prác, umies­tne­ných na inter­ne­te.

Ju­nior­TEXT - prih­la­so­va­nie textov na vy­hlá­se­nú té­mu „Ako by ma­lo Slo­ven­sko viesť Euró­pu?". Li­te­rár­ny út­var je ľu­bo­voľ­ný. Roz­sah sú­ťaž­né­ho textu mu­sí byť mi­ni­mál­ne 1000 zna­kov. Text mu­sí byť umies­tne­ný na inter­ne­te s uve­de­ním je­ho auto­ra.

Ju­niorBLOG - prih­la­so­va­nie vlas­tných blo­gov, fo­tob­lo­gov, vi­deob­lo­gov, te­da strá­nok/ka­ná­lov, kde sa na­chá­dza je­di­neč­ný autor­ský ob­sah bez oh­ľa­du na té­mu. Na roz­diel od ka­te­gó­rie Ju­niorWEB sa pri­már­ne ne­hod­no­tí vý­vo­jo­vá/prog­ra­má­tor­ská časť, ale ob­sah a for­ma.

Ju­nio­rAPP - prih­la­so­va­nie mo­bil­ných ap­li­ká­cií pre tab­le­ty a smar­tfó­ny.

Ju­niorLEARN - ka­te­gó­ria pre weby a ap­li­ká­cie pos­ky­tu­jú­ce vzde­lá­va­cí ob­sah, weby škôl, miest, ob­cí, prí­pad­ne re­gió­nov.

Prá­ve Ju­nior Inter­net 2016 sa mô­že stať pre mla­dé­ho nad­šen­ca mo­der­ných tech­no­ló­gií od­ra­zo­vým mos­tí­kom do IT sve­ta. Sú­ťa­že sa kaž­do­roč­ne zú­čas­tnia tí naj­lep­ší mla­dí gra­fi­ci, in­for­ma­ti­ci, blo­ge­ri z ce­lé­ho Slo­ven­ska. Viac na: http://ju­nio­rin­ter­net.sk/.

Hlav­ným par­tne­rom sú­ťa­že je Za­stú­pe­nie Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter