SAP oznámil predbežné výsledkyza štvrtý štvrťrok a celý rok 2015

Spo­loč­nosť SAP SE, sve­to­vý lí­der v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov, ozná­mi­la pred­bež­né fi­nan­čné vý­sled­ky za štvr­tý štvrťrok a ce­lý rok 2015.

  • úžas­né tem­po ná­ras­tu pri no­vých ob­jed­náv­kach clou­du - 103 % ná­rast za ce­lý rok
  • príj­my z pred­plat­né­ho clou­du a pod­po­ry za ce­lý rok, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, stúp­li o 109 % na 2,30 mi­liar­dy eur (2 mi­liar­dy eur pri fixnom me­no­vom kur­ze)
  • príj­my z clou­du a sof­tvé­ru za ce­lý rok, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov stúp­li 20 % (12 % pri fixnom me­no­vom kur­ze)
  • SAP S/4 HA­NA je stá­le ús­peš­nej­šia - v štvr­tom štvrťro­ku sa po­čet zá­kaz­ní­kov viac ako zdvoj­ná­so­bil na vy­še 2 700
  • Zisk za ce­lý rok, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov stú­pol o 13 % na 6,35 mi­liar­dy eur (5,903 mi­liar­dy pri fixnom me­no­vom kur­ze)
  • cie­ľom je do ro­ku 2017 do­siah­nuť príj­my až 4 mi­liar­dy eur z pred­plat­né­ho clou­du a pod­po­ry, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov

Spo­loč­nosť SAP do­siah­la v štvr­tom štvrťro­ku vý­ni­moč­né tem­po ras­tu v clou­de a dvoj­ci­fer­ný rast vo svo­jej hlav­nej ob­las­ti pô­so­be­nia. Za ce­lý rok stúp­li príj­my z clou­du a sof­tvé­ru o 20 % (12 % pri fixnom me­no­vom kur­ze) a pre­ko­na­li tak vý­hľad 8-10 % ras­tu. No­vé ob­jed­náv­ky clou­du, čo je pre ús­pech SAP v clou­de kľú­čo­vý uka­zo­va­teľ, na­rást­li 103 % za ce­lý rok na 883 mi­lió­nov eur a 75 % v štvr­tom štvrťro­ku na 344 mi­lió­nov eur. Príj­my z pred­plat­né­ho clou­du a pod­po­ry, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­siah­li 2,3 mi­liar­dy eur (2 mi­liar­dy pri fixnom me­no­vom kur­ze, čím spl­ni­li vý­hľad na ce­lý rok vo vý­ške 1,95 - 2,05 mi­liar­dy eur pri fixnom me­no­vom kur­ze). Pre­vádz­ko­vý zisk, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov bol 6,35 mi­liar­dy eur (5, 903 mi­liar­dy pri fixnom me­no­vom kur­ze), čím pre­ko­nal vý­hľad na ce­lý rok, kto­rý bol 5,6-5,9 mi­liar­dy eur.

„Na­ša si­la v ro­ku 2015 uká­za­la, že ino­vač­ný cyk­lus S/4HA­NA sa dob­re roz­be­hol," po­ve­dal BillMcDer­mott, CEO spo­loč­nos­ti SAP. „Úpl­nosť na­šej ví­zie pre cloud od­lí­ši­la SAP od hrá­čov s le­ga­cy rie­še­nia­mi i od pos­ky­to­va­te­ľov jed­no­ra­zo­vých rie­še­ní. Pre­ko­na­li sme od­had v clou­de a sof­tvé­ri, pre­ko­na­li sme od­had v pre­vádz­ko­vom zis­ku a sme pres­ved­če­ní, že SAP zos­ta­ne zis­ko­vým, ras­tú­cim biz­ni­som aj do bu­dúc­nos­ti."

„Na­še skve­lé vý­sled­ky za rok 2015 potvr­di­li na­šu stra­té­giu ino­vá­cie co­re biz­ni­su, clou­du a biz­nis sie­tí, kto­rá po­mô­že na­šim zá­kaz­ní­kom stať sa sku­toč­ný­mi di­gi­tál­ny­mi pod­nik­mi," po­ve­dal Lu­ka Mu­cic, CFO spo­loč­nos­ti SAP. „Tran­sfor­mo­va­li sme na­šu spo­loč­nosť, zoš­tíh­li­li sme ju pre­su­nom in­ves­tí­cií z nek­ľú­čo­vých ak­ti­vít k ob­las­tiam stra­te­gic­ké­ho ras­tu, čo nám umož­ni­lo vy­užiť skve­lé príl­eži­tos­ti na tr­hu. To nám dá­va sil­nú po­zí­ciu pre bu­dúc­nosť, čo sa od­ra­zi­lo i v na­vý­še­ní na­šich am­bí­cií pre rok 2017."

VÝZNAMNÉ OB­CHODNÉ UDA­LOS­TI V ŠTVR­TOM ŠTVRŤRO­KU 2015

Po­čet zá­kaz­ní­kov SAP S/4 HA­NA sa v štvr­tom štvrťro­ku viac ako zdvoj­ná­so­bil. Ten­to sof­tvér je biz­nis ba­líč­kom bu­dúc­nos­ti a jad­rom, oko­lo kto­ré­ho mô­žu fir­my pre­vádz­ko­vať všet­ky svo­je pro­ce­sy v reál­nom ča­se a bez­prob­lé­mo­vo in­teg­ro­vať svoj fi­rem­ný i exter­ný eko­sys­tém. Po­čet zá­kaz­ní­kov na­ďa­lej prud­ko ras­tie, na kon­ci ro­ka do­sia­hol čís­lo 2 700, čo je viac ako dvoj­ná­sob­ný ná­rast me­dzi štvrťrok­mi.

Zá­kaz­ní­ci sa čo­raz čas­tej­šie ob­ra­ca­jú na SAP aj pri spra­vo­va­ní glo­bál­nej pra­cov­nej si­ly, či už stá­lej ale­bo pruž­nej. Po­čet zá­kaz­ní­kov Suc­ces­sFac­tor­sEm­ployeeCen­tral, kto­rý je zá­kla­dom po­nu­ky pre ma­naž­ment ľud­ské­ho ka­pi­tá­lu, po pr­vý raz v štvr­tom štvrťro­ku pre­sia­hol 1 000. SAP po­rá­ža kon­ku­ren­ciu v tej­to ob­las­ti, zvlášť na tr­hoch mi­mo USA.

SAP do­sia­hol vy­ni­ka­jú­ci rast aj v rie­še­niach pre za­po­je­nie zá­kaz­ní­kov a ob­chod. No­vé ob­jed­náv­ky clou­do­vých slu­žieb v ob­las­ti za­po­je­nia zá­kaz­ní­kov a ob­cho­du po­čas ro­ku 2015 na­rást­li troj­ci­fer­ne. SAP je ve­dú­cou si­lou aj pri bu­do­va­ní hyper­pre­po­je­né­ho sve­ta. Sku­pi­na biz­nis sie­tí SAP, do kto­rej pa­tria Ari­ba, Fieldglass a Con­cur, po­nú­ka ot­vo­re­nú plat­for­mu a ob­rov­ský eko­sys­tém zá­kaz­ní­kov, do­dá­va­te­ľov, par­tne­rov a vý­vo­já­rov, kto­rí do­dá­va­jú stá­le viac ob­sa­hu a po­há­ňa­jú ino­vá­cie. No­vé ob­jed­náv­ky clou­du pre biz­nis sie­te na­rást­li za ce­lý vla­ňaj­ší rok 187 % na 309 mi­lió­nov eur.

Vý­bor­ný vý­kon do­sia­hol aj re­gión EMEA s 11 % ras­tom v príj­moch z clou­du a sof­tvé­ru, úč­to­va­ných pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, a sil­ným, dvoj­ci­fer­ným ras­tom v ob­las­ti sof­tvé­ro­vých li­cen­cií v Ne­mec­ku a Rus­ku. Pred­plat­né clou­du a pod­po­ry, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, stúp­lo v re­gió­ne o 53 % s veľ­mi sil­ným, dvoj­ci­fer­ným ras­tom pri no­vých ob­jed­náv­kach.

DÔLE­ŽITÉ FI­NANČNÉ UKA­ZO­VA­TE­LE - CELÝ ROK 2015

Príj­my z pred­plat­né­ho clou­du a pod­po­ry, úč­to­va­né pod­ľa IFRS štan­dar­dov, do­siah­li 2,29 mi­liar­dy eur (1,09 mi­liar­dy eur v ro­ku 2014), čo je 110 % ná­rast. Príj­my z pred­plat­né­ho clou­du a pod­po­ry, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov do­siah­li 2,3 mi­liar­dy eur (1,10 mi­liar­dy v ro­ku 2014), čo je 109 % ná­rast (82 % pri fixnom me­no­vom kur­ze). Príj­my zo sof­tvé­ro­vých li­cen­cií, úč­to­va­né pod­ľa IFRS štan­dar­dov, do­siah­li 4,84 mi­liar­dy eur (4,40 mi­liar­dy v ro­ku 2014), 10 % ná­rast. Príj­my zo sof­tvé­ro­vých li­cen­cií, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­siah­li 4,84 mi­liar­dy eur (4,40 mi­liar­dy eur v ro­ku 2014), čo je 10 % ná­rast (4 % pri fixnom me­no­vom kur­ze).

Príj­my zo sof­tvé­ro­vých li­cen­cií a pod­po­ry, úč­to­va­né pod­ľa IFRS štan­dar­dov, do­siah­li 14,93 mi­liar­dy eur (13,23 mi­liar­dy eur v ro­ku 2014), čo je 13 % ná­rast. Príj­my zo sof­tvé­ro­vých li­cen­cií a pod­po­ry, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­siah­li 14,93 mi­liar­dy eur (13,23 mi­liar­dy eur v ro­ku 2014), čo je 13 % ná­rast (6 % pri fixnom me­no­vom kur­ze). Príj­my z clou­du a sof­tvé­ru, úč­to­va­né pod­ľa IFRS štan­dar­dov do­siah­li 17,22 mi­liar­dy eur (14,32 mi­liar­dy eur v ro­ku 2014), čo je 20 % ná­rast. Príj­my z clou­du a sof­tvé­ru, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­siah­li 17,23 mi­liar­dy eur (14,33 mi­liar­dy eur v ro­ku 2014), čo je 20 % ná­rast (12 % pri fixnom me­no­vom kur­ze).

Cel­ko­vé príj­my, úč­to­va­né pod­ľa IFRS štan­dar­dov do­siah­li 20,80 mi­liar­dy eur (17,56 mi­liar­dy v ro­ku 2014), čo je 18 % ná­rast. Cel­ko­vé príj­my, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­siah­li 20,81 mi­liar­dy eur (17,58 mi­liar­dy v ro­ku 2014), čo je 18 % ná­rast (10 % pri fixnom me­no­vom kur­ze). Pre­vádz­ko­vý zisk, úč­to­va­ný pod­ľa IFRS štan­dar­dov, do­sia­hol 4,25 mi­liar­dy eur (2014: 4,33 mi­liar­dy eur), pok­les o 2 %. Pre­vádz­ko­vý zisk, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­sia­hol 6,35 mi­liar­dy eur (2014: 5,64 mi­liar­dy eur), 13 % ná­rast (5 % pri fixnom me­no­vom kur­ze). Pre­vádz­ko­vá mar­ža do­siah­la 20,4 % (2014: 24,7 %), čo je pok­les o 4,2 per­cen­tuál­ne­ho bo­du. Pre­vádz­ko­vá mar­ža, úč­to­va­ná pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­siah­la 30,5 % (2014: 32,1 %), čo je pok­les o 1,6 per­cen­tuál­ne­ho bo­du (1,5 per­cen­tuál­ne­ho bo­du pri fixnom me­no­vom kur­ze).

Zisk po zda­ne­ní, úč­to­va­ný pod­ľa IFRS štan­dar­dov, do­sia­hol 3,06 mi­liar­dy eur (2014: 3,28 mi­liar­dy), čo je pok­les o 7 %. Zisk po zda­ne­ní, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­sia­hol 4,50 mi­liar­dy eur (2014: 4,18 mi­liar­dy eur), čo je 8 % ná­rast. Zisk na ak­ciu, úč­to­va­ný pod­ľa IFRS štan­dar­dov do­sia­hol 2,56 eura (2014: 2,75 eura), čo je 7 % pok­les. Zisk na ak­ciu, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, do­sia­hol 3,77 eura (2014: 3,50 eura), čo je 8 % ná­rast. Efek­tív­na da­ňo­vá sadz­ba pod­ľa IFRS štan­dar­dov bo­la 23,3 % (2014: 24,7 %) a pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov 26 % (2014: 26,1 %).

OB­CHODNÝ VÝHĽAD NA ROK 2016

Vzhľa­dom na pok­ra­ču­jú­ce rých­le tem­po ras­tu clou­do­vé­ho biz­ni­su spo­loč­nosť SAP oča­ká­va, že v ro­ku 2016 bu­dú príj­my z pred­plat­né­ho clou­du a pod­po­ry, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, v roz­me­dzí 2,95-3,05 mi­liar­dy eur pri fixnom me­no­vom kur­ze (2015: 2,30 mi­liar­dy eur). Hor­ná hra­ni­ca toh­to roz­me­dzia pred­sta­vu­je 33% rast pri fixnom me­no­vom kur­ze. Spo­loč­nosť oča­ká­va, že v ro­ku 2016 na­ras­tú príj­my z clou­du a sof­tvé­ru, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, o 6-8 % pri fixnom me­no­vom kur­ze (2015: 17,23 mi­liar­dy eur). Spo­loč­nosť oča­ká­va, že pre­vádz­ko­vý zisk v ro­ku 2016, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, sa bu­de po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 6,4 - 6,7 mi­liar­dy eur pri fixnom me­no­vom kur­ze (2015: 6,35 mi­liar­dy eur)


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter