IBM kúpila spoločnosť Ustream

Spo­loč­nosť IBM kú­pi­la spo­loč­nosť Us­tream, pos­ky­to­va­te­ľa clou­do­vých slu­žieb a vi­deo strea­min­go­vých slu­žieb. Naj­nov­šia ak­vi­zí­cia roz­ší­ri clou­do­vé služ­by spo­loč­nos­ti IBM o plat­for­mu na strea­mo­va­nie vi­dea. Fi­nan­čné pod­mien­ky tran­sak­cie ne­bo­li zve­rej­ne­né.

Us­tream pos­ky­tu­je po­mo­cou svo­jej plat­for­my strea­min­go­vé služ­by fir­mám a vy­sie­la­te­ľom všet­kých veľ­kos­tí, od or­ga­ni­zá­to­rov kon­cer­tov až po veľ­ké kor­po­rá­cie. Me­dzi zá­kaz­ní­kov spo­loč­nos­ti Us­tream pa­tria aj fir­my ako Sam­sung, Fa­ce­book, Ni­ke, te­le­víz­ny ka­nál Dis­co­ve­ry­Chan­nel či ame­ric­ký Ná­rod­ný úrad pre le­tec­tvo a ves­mír - NA­SA.

Us­tream sa sta­ne sú­čas­ťou no­vej di­ví­zie IBM Cloud Vi­deo Servic­es. Sú­čas­ťou por­tfó­lia slu­žieb spo­loč­nos­ti Us­tream je aj plat­for­ma pre de­ve­lo­pe­rov. Tá­to plat­for­ma do­vo­ľu­je svo­jim zá­kaz­ní­kom vy­tvá­rať vlas­tné vi­deoap­li­ká­cie, kto­ré nás­led­ne umož­nia ich pou­ží­va­te­ľom spus­te­nie vi­dea na akom­koľ­vek za­ria­de­ní. Vý­vo­jár­ska plat­for­ma Us­tream tiež umož­ní svo­jim zá­kaz­ní­kom vkla­dať vi­deá bez­peč­ne a spo­ľah­li­vo do ľu­bo­voľ­nej ap­li­káie.

„Vy­tvo­ri­li sme plat­for­mu na vy­sie­la­nie vi­dea, kto­rú mô­žu zá­kaz­ní­ci ľah­ko vy­uží­vať, a na­priek to­mu je vy­so­ko šká­lo­va­teľ­ná, bez­peč­ná a vý­kon­ná. A to sú prá­ve tie pr­vky, kto­ré z nás ro­bia ideál­ny dopl­nok clou­do­vé­ho por­tfó­lia spo­loč­nos­ti IBM," po­ve­dal pri tej­to príl­eži­tos­ti Brad­Hun­stab­le, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Us­tream. Spo­loč­nosť Us­tream má cen­trá­lu v ame­ric­kom San Fran­cis­cu, vý­vo­jo­vé cen­trum v Bu­da­peš­ti a dá­to­vé cen­trá v San Jo­se, Am­ster­da­me a To­kyu.

Viac in­for­má­cií náj­de­te Tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter