Samsung KNOX získal certifikáciu od vlád Číny a Francúzska

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics zís­ka­la cer­ti­fi­kát bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia od Čín­ske­ho cen­tra bez­peč­nos­ti in­for­má­cií (ISCCC) a od fran­cúz­skej Ná­rod­nej agen­tú­ry po­čí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti (AN­SSI). Sam­sung s obo­ma úrad­mi úz­ko spo­lup­ra­co­val na vý­vo­ji cer­ti­fi­kač­ných pro­ce­sov, vrá­ta­ne po­žia­da­viek na pou­ží­va­né za­ria­de­nia a bez­peč­nos­tné štan­dar­dy a preu­ká­zal, že Sam­sung KNOX je naj­ob­sia­hlej­šia plat­for­ma mo­bil­né­ho za­bez­pe­če­nia na ce­los­ve­to­vom tr­hu.

„Sam­sung KNOX je nep­re­ko­na­teľ­ný v schop­nos­ti spros­tred­ko­vať dô­ve­ry­hod­né mo­bil­né za­bez­pe­če­nie na­prieč ce­lou plat­for­mou," po­ve­dal Dr. In­jongR­hee, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent a ria­di­teľ vý­sku­mu a vý­vo­ja, sof­tvé­ru a slu­žieb v di­ví­zii mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Na­še ve­dú­ce pos­ta­ve­nie na tr­hu, ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie a ce­los­ve­to­vá vlád­na cer­ti­fi­ká­cia ne­má kon­ku­ren­ciu a pra­cu­je­me na tom, aby stá­le viac ľu­dí moh­lo vy­uží­vať svo­je mo­bil­né za­ria­de­nia úpl­ne bez­peč­ne."

Do­siah­nu­tím zá­sad­nej ISCCC cer­ti­fi­ká­cie zís­kal Sam­sung sil­nej­šiu pod­po­ru pre uzat­vá­ra­nie ďal­ších zmlúv na mo­bil­né za­bez­pe­če­nie na čín­skom re­gu­lo­va­nom tr­hu - vrá­ta­ne vlád­nych, mi­nis­ter­ských aj fi­nan­čných úra­dov. V rám­ci tes­to­va­nia za­bez­pe­če­nia bo­li vy­uži­té za­ria­de­nia Ga­laxy S6 ed­ge+ a Ga­laxy No­te 5. Te­raz tak bu­dú mať vlád­ni úrad­ní­ci a za­mes­tnan­ci ve­rej­né­ho sek­to­ra na svo­jej stra­ne za­bu­do­va­nú ochra­nu za­ria­de­nia Ga­laxy okam­ži­te po je­ho spus­te­ní.

AN­SSI je fran­cúz­ska agen­tú­ra, kto­rá má na sta­ros­ti bez­peč­nosť in­for­má­cií. Tu tes­to­va­li plat­for­mu Sam­sung KNOX Wor­kspa­ce 2.3 a hod­no­ti­li jej schop­nosť dy­na­mic­ké­ho roz­de­ľo­va­nia. Sam­sung úz­ko spo­lup­ra­co­val s AN­SSI, aby mo­hol spo­loč­nos­tiam pos­kyt­núť in­teg­ro­va­né rie­še­nia spĺňa­jú­ce prís­ne bez­peč­nos­tné nor­my pros­tred­níc­tvom svo­jich za­ria­de­ní. Zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­cie za­bez­pe­če­nia pr­vej úrov­ne (CSPN) od­li­šu­je mo­bil­né za­ria­de­nia Sam­sung od všet­kých os­tat­ných vo Fran­cúz­sku.

Sam­sung je sve­to­vý lí­der v ob­las­ti za­is­te­nia mo­bi­li­ty veľ­kých spo­loč­nos­tí a mô­že tak po­nú­kať fir­mám a ďal­ším zá­kaz­ní­kom po­dlie­ha­jú­cim re­gu­lá­cii flexibi­li­tu OS An­droid, za­bez­pe­če­nie KNOX a par­tner­stvo, aké ne­mô­že po­núk­nuť žiad­ny iný vý­rob­ca mo­bil­ných za­ria­de­ní. Sam­sung zís­kal nie­koľ­ko cer­ti­fi­ká­tov pre mo­bil­né za­bez­pe­če­nia vrá­ta­ne cer­ti­fi­ká­cie od ame­ric­ké­ho mi­nis­ter­stva ob­ra­ny, od brit­skej sku­pi­ny UK Com­mu­ni­ca­tions and Elec­tro­nic­sSe­cu­ri­tyG­roup a ďal­ších vlád ako napr. Fín­ska.

Viac in­for­má­cií náj­de­te tu: www.sam­sun­gknox.com/en/se­cu­ri­ty-cer­ti­fi­ca­tionsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter