Novým prezidentom a CEO spoločnosti Citrix je KirillTatarinov

No­vým pre­zi­den­tom a ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti Cit­rixSys­tems,Inc. (NAS­DAQ:CTXS) sa s účin­nos­ťou od 25. ja­nuá­ra 2016 stá­va Ki­rillTa­ta­ri­nov, kto­rý má za se­bou 13-roč­né skú­se­nos­ti s vr­cho­lo­vým ma­naž­men­tom v spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. K rov­na­ké­mu dňu za­uj­me Ki­rillTa­ta­ri­nov aj po­zí­ciu v pred­sta­ven­stve spo­loč­nos­ti. Vý­kon­ným pred­se­dom pred­sta­ven­stva bu­de aj na­ďa­lej do­te­raj­ší do­čas­ný pre­zi­dent a CEO, Ro­bert Cal­de­ro­ni.

Ki­rillTa­ta­ri­nov pô­so­bí v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií už tri de­siat­ky ro­kov a mô­že sa poch­vá­liť veľ­mi ús­peš­nou bi­lan­ciou v stra­te­gic­kej a ob­chod­nej ob­las­ti pro­duk­to­vé­ho ma­naž­men­tu za­me­ra­né­ho na sof­tvér a IT služ­by. Z je­ho pro­fes­nej mi­nu­los­ti je mož­né vy­zdvih­núť nap­rík­lad po­zí­ciu vý­kon­né­ho vice­pre­zi­den­ta di­ví­zie Mic­ro­soft Bu­si­ness So­lu­tions, kto­rá za je­ho pô­so­be­nia do­siah­la zdvoj­ná­so­be­nie ob­ra­tu aj zvý­še­nie zis­ko­vos­ti. V rám­ci tej­to po­zí­ce stál Ki­rillTa­ta­ri­nov aj za ús­peš­nou tran­sfor­má­ciou di­ví­ziou do pros­tre­dia clou­du a zod­po­ve­dal za ria­de­nie ce­los­ve­to­vé­ho eko­sys­té­mu par­tne­rov. Pred prí­cho­dom do Mic­ro­sof­tu pô­so­bil Ta­ta­ri­nov nap­rík­lad aj ako tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ v spo­loč­nos­ti BMC.

„Je pre mňa veľ­kou cťou pri­po­jiť sa k spo­loč­nos­ti Cit­rix," uvie­dol k svoj­mu me­no­va­niu Ki­rillTa­ta­ri­nov. „Cit­rix je kul­to­vou spo­loč­nos­ťou a jed­nou z naj­lep­ších glo­bál­nych zna­čiek, so ši­ro­kou šká­lou ino­va­tív­nych pro­duk­tov, ak­tív­ne vy­uží­va­ných zá­kaz­ník­mi po ce­lom sve­te a to vrá­ta­ne 99 per­cent fi­riem zo zoz­na­mu Glo­bal 500. Te­ším sa na prá­cu po bo­ku špič­ko­vých ma­na­žé­rov, skve­lých za­mes­tnan­cov a špe­cia­li­zo­va­ných par­tne­rov a pev­ne ve­rím, že spo­loč­ne opäť po­su­nie­me hra­ni­ce ino­vá­cií a eš­te viac zhod­no­tí­me náš po­ten­ciál."

„Pro­ces vý­be­ru no­vé­ho pre­zi­den­ta a ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa bol veľ­mi ná­roč­ný a zo všet­kých kan­di­dá­tov je prá­ve Ki­rillTa­ta­ri­nov tou naj­lep­šou oso­bou, kto­rá má všet­ky pred­pok­la­dy pre napl­ne­nie ino­vač­né­ho po­ten­ciá­lu a stra­té­gie ras­tu na­šej spo­loč­nos­ti," do­dá­va Ro­bert Cal­de­ro­ni.

Viac in­for­mí­cií k me­no­va­niu Ki­rilla­Ta­ta­ri­no­va náj­de­te v ori­gi­nál­nej tla­čo­vej sprá­ve.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter